Åtta sätt att få mer tid till annat än möten | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 juni

Åtta sätt att få mer tid till annat än möten


Datum: 2017-06-13 10:35

När möte­na är för mån­ga om veck­o­r­na finns det flera sak­er vi kan göra för att få mer utrymme till alla andra arbetsuppgifter.

De är för många
Du kan reservera mötes­fri tid, till exem­pel åtta lösa, återkom­mande tim­mar i kalen­dern var­je vec­ka då du håller undan från möten.

En vari­ant är istäl­let att sät­ta en gräns för hur mån­ga möten du som mest ska ha var­je dag. Är det två, tre eller fyra?

Gör rent av en veck­odag alltid mötes­fri. Hur skulle det vara att dispon­era tors­da­gar­na helt och hål­let till annat än möten?

Du får mötes­fritt utrymme i anslut­ning till dina möten om du tar för vana att boka upp en halv­timme mötes­fritt före och efter det mötet du just tack­at ja” till. Då slip­per du springa från möte till möte i tidsnöd.

De är för långa
Kanske är möte­na allde­les lagom mån­ga, men de är för lån­ga. Gör de möten du själv led­er kortare. Boka 45 minut­er istäl­let för slen­tri­an­mäs­sigt en timme och se till att ni hin­ner det ni behöver genom att göra en tydlig, tid­satt agenda.

Frå­ga dig vil­ka möten du kan ta i annat medi­um istäl­let, till exem­pel via mail, som inte binder upp dig i tid och rum som ett möte gör.

De ska bort
Att mötas” är ett verb pré­cis som att skri­va”, att skic­ka”, att ringa” och att rap­portera” och kan där­för pri­or­it­eras på sam­ma sätt som alla våra andra att göra-uppgifter. Tac­ka där­för inte bara ja” till en mötes­för­frå­gan för att du hade en kalen­der­luc­ka där, utan bedöm dels hur vik­tigt mötet är satt i rela­tion till de mål du ans­varar för, dels hur bråt­tom det är i rela­tion till andra uppgifter du har att göra.

Låg­pri­or­it­er­ade möten tackar du nej till eller tackar ja till, men senare.

Är alla möten trots allt berät­ti­gade och vik­ti­ga för ditt ans­var­som­råde, behöver du måhän­da avsä­ga dig något eller några engage­mang eller ans­var i ditt arbete. Det finns en gräns för hur myck­et vi kan åstad­kom­ma sam­tidigt. Gränsen är förvis­so oty­dlig och fly­tande, men visst finns den.

Gör så här
Om du upplever att du regel­bun­det inte hin­ner med allt du har att göra för att alla möten äter upp all tid, tes­ta något av de till­t­ag jag näm­nt här. De är alla knep som hjälpt andra jag mött genom åren och som haft ett skriande behov av mötes­fri tid.

De har pas­sat oli­ka per­son­er i oli­ka sit­u­a­tion­er och även om inte allt pas­sar dig just nu, skulle kanske något vara det som hjälper dig till mer väl­be­hövlig luft i din kalender.

Mer i tid, min­dre övertid
Det är vik­tigt att mötas, men du har ock­så mån­ga andra uppgifter att göra. Ska­par du dig mer utrymme för annat än möten, hin­ner du det­ta annat på dagar­na istäl­let för på kväl­lar och hel­ger. Mig skänker det en starkare känsla av till­fredsstäl­lelse och väl­befinnande istäl­let för av stress och otill­räck­lighet — så ock­så säk­ert för dig.

Hur gör du?
Hur gör du för att få en lagom bal­ans mel­lan möten och mötes­fri tid? Det är en ständigt aktuell frå­ga för mån­ga så dela gär­na med dig i kommentarerna. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.