Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 juni

Snart kommer sommarbloggarna!


Datum: 2013-06-14 12:00

För­ra året tes­tade jag något nytt här på Struk­tur­bloggen. Jag frå­gade per­son­er jag stött på under året som jag tyck­er har spän­nande tankar om struk­tur om de ville skri­va var­sitt blog­gin­lägg, att pub­liceras ett i veck­an under som­maren. Det ville de.

Som­mar­blog­gar­nas inlägg var myck­et upp­skat­tade och flit­igt läs­ta och där­för gör jag sam­ma sak i år.

Med bör­jan ons­da­gen den 26 juni delar en som­mar­blog­gare i veck­an med sig av ett konkret tips, en erfaren­het de gjort, ett verk­tyg som fascinerar just nu eller en intres­sant struk­tur­re­lat­er­ad aspekt i sitt kompetensområde.

Vil­ka det är? Det får du se.