Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 juni

Förlägg mötet smart!


Datum: 2013-06-19 11:37

Har du möten som ideli­gen spränger utsatt tid­sram? Enligt kallelsen skulle mötet slu­ta klock­an 14:00, men strax efter 14:30 håller det fort­farande på och du behöver läm­na i förtid”.
 

Kanske är det ett återkom­mande mötes­fo­rum (APT, avstämn­ingsmöte i pro­jekt X, led­ningsmöte) som ideli­gen drar ut på tiden.
 

Visst hade allt var­it så myck­et enklare om vi kunde lita på att mötet slu­tar senast när det är tänkt? Dagens planer­ing sprick­er inte och vi kan rent av få några minut­er över här och där istäl­let för att lig­ga steget efter, springande till näs­ta möte, med andan i halsen.
 

På senare tid har jag från läsare av Struk­tur­bloggen fått ett par knep som jag tyck­er är smått sin­nri­ka. Bägge ökar de chansen att våra möten håller sig inom utsat­ta tid­sra­mar. Jag vill inte undan­hål­la mina Klart!-läsare dem, så här är de.

Gör så här

Knep 1
 

Lägg möten som brukar dra ut på tiden direkt före lunch, så kom­mer delt­a­gar­na att själv­mant försö­ka avs­lu­ta mötet så de hin­ner gå och äta vid exem­pelvis kl 12.
 

Knep 2
 

Lägg inter­na möten direkt efter varan­dra, så tvin­gas” det förs­ta mötet slu­ta i tid, efter­som mötes­delt­a­gare behöver avrun­da för att hin­na till näs­ta möte.

I tid, men utan ansträngning

För­läg­ger du dina möten till en smart uttänkt start­tid som i exem­plen ovan, kom­mer du som mötesledare behö­va ansträn­ga dig min­dre för att få möte­na att slu­ta i tid. Delt­a­gar­na hjälper dig med­vetet eller ej att kon­klud­era vad de näs­ta ste­gen är, efter­som ock­så de vill att mötet ska hål­la tiden.

Hur gör du?

Hur gör du för att se till att dina möten slu­tar i tid? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta!