Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 mars

Slutar vi tänka när vi automatiserat?


Datum: 2018-03-01 13:37

Att struk­tur­era vårt arbete inbe­griper till en del stan­dard­is­er­ing, det vill säga att vi inte ska­par nytt av allt hela tiden, utan att vi byg­ger vidare på eller använ­der igen sådant vi ska­p­at förut.

Vi bestäm­mer oss för en ord­ning och så håller vi oss till den, istäl­let för att ändra ord­ning var­je gång vi ska spara något där. Har vi skriv­it ett svar på en frå­ga vi fått, kan vi använ­da sam­ma skriv­na svar när vi får sam­ma frå­ga igen. Utar­be­tar vi ett sätt att göra något vi gör ofta, gör vi på det sät­tet ock­så näs­ta gång istäl­let för att ändra hur vi gör så fort vi ska göra det.

Det­ta stan­dard­iserande med­för ett visst mått av automatisering.

Ett tan­klöst förfinande?
Av en föreläs­nings­delt­a­gare fick jag häromda­gen en frå­ga som jag inte fått tidi­gare: Slu­tar vi tän­ka när vi har automa­tis­er­at uppgifter? Lig­ger det inte en risk för det i det­ta?”. Han hade själv mött invänd­nin­gen från andra han talat om automa­tis­erin­gens förtjän­ster med.

För mig är svaret ja” och nej”.

Ja, vi tänker inte lika myck­et som tidi­gare på hur vi ska for­mulera sådant vi skriv­it förut (för vi slip­per det).

Nej, vi slu­tar” inte tän­ka (eller vara kreati­va, om det är det vi egentli­gen läg­ger i begrep­pet) i stort, för istäl­let får vi mer ro över att tän­ka på och kreera sådant vi inte har utveck­lat förut.

Räds där­för icke arbetsvardagsautomatiseringen.

Gör så här
Idag, lägg märke till och leta efter sak­er du arbe­tar med som du kan åter­an­vän­da mer än du gjort tidigare.

Spara doku­ment som mal­lar till näs­ta gång du ska göra något lik­nande, ska­pa ett nytt snabb­steg” för en oper­a­tion du utför ofta, lagra textsnut­tar som är bra att ha i den snabbdelar”-funktion du har i Out­look eller Word (om du använ­der dem) eller i det tex­tex­pan­sionsverk­tyg du före­drar (såsom TextExpander).

Fastare i formen
Om du stan­dard­is­er­ar, åter­an­vän­der och automa­tis­er­ar sådant du ska­par och gör i ditt arbete, gjuter du ett allt sta­bi­lare fun­da­ment som du kan byg­ga vidare och högre på. Fler och fler delar av ditt arbete går lättare och rent av som med automatik, vilket gör att du mer och mer kan ägna dig åt det nya och spän­nande du mer fascin­eras av inom ditt område just nu. Istäl­let för att tyn­gas av återkom­mande ruti­n­uppgifter får du sak­er gjor­da med min­dre ansträngning.

Hur gör du?
Vad är det senaste som du har fören­klat? Berät­ta! Skriv en kom­men­tar nedan.