Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 juli

Sluta context-switcha


Datum: 2012-07-11 12:00

När jag ska stä­da kom­mer jag alltid på något vik­tigt som jag måste googla. Eller hit­tar en bok jag bor­de läsa om. 

Kanske blir jag även hun­grig och måste ta något att äta. En uppgift som bor­de tag­it en halv­timme har plöt­sligt drag­it ut över en hel förmiddag.Sådana sit­u­a­tion­er kan jag mut­tra över, men när jag ham­nar i sam­ma beteende på job­bet så måste jag hit­ta åtgärder. I vis­sa jobb har jag hanter­at webb-sys­tem där jag ska byta con­text” i sys­temet beroende på vilken sajt jag job­bar med. Ibland blev jag trött, glömde byta, spa­rade sak­er på fel ställe, och så upp­stod begrep­pet con­text-switcha.

För det var just switchan­det” mel­lan oli­ka con­texts” som gjorde att sak­er blev fel, eller halvfärdi­ga. Det var en tydlig pil som pekade på att jag bor­de göra en sak i taget. Alltså:

  • Ha en lista med uppgifter som ska göras, och pri­or­it­era dem. Sak­er som måste göras nu, sak­er som måste göras idag, sak­er som måste göras inom en vec­ka och så vidare.
  • Stäng av noti­fieringar för ny e‑post. Bestäm dig för att kol­la e‑posten 1 gång/​timme eller kanske till och med varan­nan. Ingen behöver svar direkt (med få undan­tag förstås).
  • Stäng ner sociala medi­er. Det gör ont i mitt hjär­ta, jag älskar mitt Twit­ter och Face­book och de är oer­hört vik­ti­ga för mån­ga affärsre­la­tion­er. Men pré­cis som med e‑posten så behöver ingen ha svar direkt.


Med det­ta vill jag ändå erkän­na att jag ändå glömde att jag skulle skic­ka det här inlägget för pub­licer­ing.

Nog för att jag är lite ostruk­tur­erad men i det här fal­l­et skyller jag på att jag pré­cis gått på semes­ter och trä­nar som bäst på att inte tän­ka på jobb. Det är mitt sista tips, för att orka vara struk­tur­erad och prestera på arbetstid:

  • Se till att veta när din arbet­stid slu­tar, och släpp då hjär­nan fri från struktur!


Szofia Jakobsson

Mark­nad­schef på App­land, www​.app​land​.se


Szofia är en av våra som­mar­blog­gare. Se hela lis­tan här