Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 juli

Fixa det så småningom


Datum: 2012-07-04 12:00

Den­na post är ett öppet brev” till David Stiern­holm och andra vän­ner av struk­tur.

Jag har käm­pat länge med att få till en struk­tur på mitt arbets­flöde och jag har jon­gler­at med mån­ga bol­lar i luften under lång tid. Jag har känt David under flera års tid och är väldig glad att jag har fått möj­ligheten att skri­va den­na per­son­li­ga post på Strukturbloggen! :)Jag har ock­så ett erkän­nande att göra som en av de andra gäst­blog­gar­na, Mar­tin Sch­ab­bauer. Mitt skrivbord är fort­farande belam­rat med pap­per och jag har ofta en stres­sig start på mor­gonen. Jag ser fram emot när jag kom­mer till dag 25 (”Vad måste du göra för att få en per­fekt start på arbets­da­gen?”) i Davids bok, Klart! Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!

Jag gillar Mar­tin Shab­bauers förslag på hur man kan ska­pa en mor­gonrutin. I mitt fall kom­mer det säk­ert ta 31 veck­or istäl­let för 31 dagar att gå igenom boken och imple­mentera dess idéer, tankar, förslag och uppgifter. Mitt mål är att jag en gång för alla kom­mer bli mer struk­tur­erad när jag har gått igenom boken under 2012.Jag kom i kon­takt med David Allens GTD”-arbete 2004 och har sedan dess påbör­jat time management”-resan ett fler­tal gånger.

När jag träf­fade David på en föreläs­ning, så frå­gade jag om han hade läst David Allens bok, Get­ting Things Done: The Art of Stress-Free Pro­duc­tiv­i­ty. David sva­rade jakande och ni kan se att han har angiv­it boken som ref­er­ens på sidan 163 i Klart! David har var­it väldigt duk­tig på att paketera det hela och boken Klart! är per­fekt exem­pel på ett gedi­get arbete som har giv­it frukt genom hans goda arbete.Jag har kom­mit till insikt att jag måste få till organ­is­er­ingsar­betet först och främst, innan jag kan gå vidare.

Med hjälp av intro­spek­tion och förkovrande läs­ning, så har jag bestämt mig för ska­pa min form av pro­duk­tivitetssys­tem som jag kallar för F.I.X IT!Det är lätt hänt att stir­ra sig blind på tekniska pry­lar, appar m.m, men det vik­ti­ga är att på sikt hit­ta en röd tråd i flödet från inkom­mande sak­er till vad man skall göra. Jag kom­mer ändock att tes­ta och utvärdera nya verk­tyg i framti­den för att hit­ta sätt att för­fi­na och utveck­la mitt arbet­sliv. Per­son­li­gen har jag bliv­it fäst vid low-tech”-verktyg såsom min Pico-Pen, Mole­sk­ine mini-anteck­n­ings­bok och David Stiernholm:s håll koll på läget”-kort som jag alltid har med mig. En sak jag måste kom­ma till­rät­ta med är min elek­tro­n­iska inko­rg.

Jag fick nyli­gen upp­gradera mitt utrymme hos Google och kom­mer nu få beta­la en sum­ma var­je månad för för­vara mina email, doku­ment, bilder, m.m. Jag har vid ett antal tillfäl­let ham­nat efter i genomgån­gen av den stri­da ström­men av inkom­mande email och tag­it en gen­väg och arkiver­at dessa och bör­jat om från noll igen! ;) 

Just för tillfäl­let så finns det snart 3000 email i min inko­rg! Jag är på det klara med att den långsik­ti­ga lös­nin­gen är att regel­bun­det se efter inko­r­gen, så att den inte sväm­mar över, men för att kom­ma dit så måste jag se över vad det är för oli­ka for­mer av mail som skickas till mina oli­ka emailadress­er. Jag har under årens lopp prenu­mer­erat på oli­ka nyhets­brev och jag hin­ner inte läsa alla dessa som läget är nu. Ett nyhets­brev som jag däre­mot läs­er direkt när det kom­mer på måndag mor­gon är Davids Klart! Jag gillar möj­ligheten att lyssna på hans pod­casts när jag är ute och går.Unroll​.me är en tjänst som kom­mer kun­na hjäl­pa mig att beskära nyhets­brevs­flo­ran. Jag kom­mer att utvär­da den­na ser­vice under juli månad och göra en utvärder­ing i min näs­ta blog­g­post i augusti. 

Som avs­lut­ning, har ni spelat The Email Game?Mar­tin Lindeskog

Mar­tin är en av våra som­mar­blog­gare den­na som­mar. Se hela lis­tan här.