Fixa det så småningom | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 juli

Fixa det så småningom


Datum: 2012-07-04 12:00

Den­na post är ett öppet brev” till David Stiern­holm och andra vän­ner av struk­tur.

Jag har käm­pat länge med att få till en struk­tur på mitt arbets­flöde och jag har jon­gler­at med mån­ga bol­lar i luften under lång tid. Jag har känt David under flera års tid och är väldig glad att jag har fått möj­ligheten att skri­va den­na per­son­li­ga post på Strukturbloggen! :)Jag har ock­så ett erkän­nande att göra som en av de andra gäst­blog­gar­na, Mar­tin Sch­ab­bauer. Mitt skrivbord är fort­farande belam­rat med pap­per och jag har ofta en stres­sig start på mor­gonen. Jag ser fram emot när jag kom­mer till dag 25 (”Vad måste du göra för att få en per­fekt start på arbets­da­gen?”) i Davids bok, Klart! Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!

Jag gillar Mar­tin Shab­bauers förslag på hur man kan ska­pa en mor­gonrutin. I mitt fall kom­mer det säk­ert ta 31 veck­or istäl­let för 31 dagar att gå igenom boken och imple­mentera dess idéer, tankar, förslag och uppgifter. Mitt mål är att jag en gång för alla kom­mer bli mer struk­tur­erad när jag har gått igenom boken under 2012.Jag kom i kon­takt med David Allens GTD”-arbete 2004 och har sedan dess påbör­jat time management”-resan ett fler­tal gånger.

När jag träf­fade David på en föreläs­ning, så frå­gade jag om han hade läst David Allens bok, Get­ting Things Done: The Art of Stress-Free Pro­duc­tiv­i­ty. David sva­rade jakande och ni kan se att han har angiv­it boken som ref­er­ens på sidan 163 i Klart! David har var­it väldigt duk­tig på att paketera det hela och boken Klart! är per­fekt exem­pel på ett gedi­get arbete som har giv­it frukt genom hans goda arbete.Jag har kom­mit till insikt att jag måste få till organ­is­er­ingsar­betet först och främst, innan jag kan gå vidare.

Med hjälp av intro­spek­tion och förkovrande läs­ning, så har jag bestämt mig för ska­pa min form av pro­duk­tivitetssys­tem som jag kallar för F.I.X IT!Det är lätt hänt att stir­ra sig blind på tekniska pry­lar, appar m.m, men det vik­ti­ga är att på sikt hit­ta en röd tråd i flödet från inkom­mande sak­er till vad man skall göra. Jag kom­mer ändock att tes­ta och utvärdera nya verk­tyg i framti­den för att hit­ta sätt att för­fi­na och utveck­la mitt arbet­sliv. Per­son­li­gen har jag bliv­it fäst vid low-tech”-verktyg såsom min Pico-Pen, Mole­sk­ine mini-anteck­n­ings­bok och David Stiernholm:s håll koll på läget”-kort som jag alltid har med mig. En sak jag måste kom­ma till­rät­ta med är min elek­tro­n­iska inko­rg.

Jag fick nyli­gen upp­gradera mitt utrymme hos Google och kom­mer nu få beta­la en sum­ma var­je månad för för­vara mina email, doku­ment, bilder, m.m. Jag har vid ett antal tillfäl­let ham­nat efter i genomgån­gen av den stri­da ström­men av inkom­mande email och tag­it en gen­väg och arkiver­at dessa och bör­jat om från noll igen! ;) 

Just för tillfäl­let så finns det snart 3000 email i min inko­rg! Jag är på det klara med att den långsik­ti­ga lös­nin­gen är att regel­bun­det se efter inko­r­gen, så att den inte sväm­mar över, men för att kom­ma dit så måste jag se över vad det är för oli­ka for­mer av mail som skickas till mina oli­ka emailadress­er. Jag har under årens lopp prenu­mer­erat på oli­ka nyhets­brev och jag hin­ner inte läsa alla dessa som läget är nu. Ett nyhets­brev som jag däre­mot läs­er direkt när det kom­mer på måndag mor­gon är Davids Klart! Jag gillar möj­ligheten att lyssna på hans pod­casts när jag är ute och går.Unroll​.me är en tjänst som kom­mer kun­na hjäl­pa mig att beskära nyhets­brevs­flo­ran. Jag kom­mer att utvär­da den­na ser­vice under juli månad och göra en utvärder­ing i min näs­ta blog­g­post i augusti. 

Som avs­lut­ning, har ni spelat The Email Game?Mar­tin Lindeskog

Mar­tin är en av våra som­mar­blog­gare den­na som­mar. Se hela lis­tan här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.