Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 okt.

Slipp varje onödig väntan


Datum: 2021-10-04 19:47

Är du ivrig som jag tyck­er du inte om att vän­ta. Jag njuter förvis­so av att göra ingent­ing”, vilket oftast ändå är något man gör, såsom att flan­era, reflek­tera, kon­tem­plera och äta glass på en parkbänk.

Jag behöver allt­så inte få sak­er gjor­da pré­cis hela tiden, men den ofriv­il­li­ga vän­tan när jag skulle vil­ja bli klar med något är inget vidare.

När det är segt som sirap
När datorn är segare i upp­starten än vi hade förvän­tat oss, när utskriften tar län­gre tid, när kön till paketinlämnin­gen ringlar sig fler meter och när kol­le­gan arbe­tar långsam­mare än vad vi minns det, är det säl­lan så att vi inte kan göra något annat. Snarare kan vi bara inte göra det vi hade tänkt oss just då.

Något du annars aldrig hinner
Det finns alltid något vi kan göra, om vi vill. Är vi på kon­toret, har vi säk­ert sak­er på vår att göra-lista som är mark­er­ade med kon­tex­ten kon­toret” och som därmed inte är beroende av att datorn är igång. Det kan till exem­pel vara den där gam­la högen på bokhyl­lan vi kan ren­sa när vi ändå vän­tar. Så länge vi har tele­fo­nen med oss när vi är på språng, kan vi kol­la upp några sak­er nätet när vi står i kön. Efter­som vi alltid har huvudet med oss”, kan vi på ett pap­per skissa på agen­dan för näs­ta veckas möte även om Fas­ten seatbelts”-lampan lyser och inga dator­er får vara på.

Men var­för?
Om vi ändå får något gjort när vi inte vill vän­ta blir inte vän­tan så olidlig. Dessu­tom hin­ner vi mer av allt det vi har att göra. Det är inte svårare än så.

Gör så här

  1. Om du vill, bestäm dig för att sam­la ihop den­na dags vän­tes­tun­der genom att skri­va på en lapp så fort du märk­er att du vän­tar. Gör det så lätt som möjligt. Det räck­er med att ha en pos­tit-lapp på skrivbor­det eller i fick­an under den här dagen.

  2. När du upp­täck­er att du vän­tar, skriv vad du vän­tar på och var du är.

  3. Försök hit­ta på något du kan göra under tiden du vän­tar. Skriv ock­så det.

  4. I slutet av dagen, gör en lath­und över dina vän­tes­tun­der och vad du kan göra i var och en av de inträf­fande situationerna.

  5. Spara lath­un­den där du har dina check­lis­tor, ruti­nbeskrivningar, mal­lar och andra struk­turel­la hjäl­pre­dor som under­lät­tar din vardag.

  6. När du finner dig sit­ta och vän­ta och frus­tra­tio­nen stiger, ta fram vän­te­lathun­den och få ett tips från dig själv om vad du kan göra istäl­let för att lida.

Ledig från ledan
Kartläg­ger du på det­ta sätt vil­ka (troli­gen) återkom­mande vän­tes­tun­der du har i din vardag, kom­mer du lättare att kom­ma på vad du kan göra medan du vän­tar. Du får mer gjort och du slip­per vän­tans leda. Nej, du måste inte arbe­ta pré­cis hela tiden, men när du vill arbe­ta finns det alltid något du kan göra.

Hur gör du?
Hur gör du för att slip­pa spilla tid på att vän­ta? Skriv gär­na till mig och berätta!