Var är verbet? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 okt.

Var är verbet?


Datum: 2021-10-11 13:30

Avgörande när det gäller att ha en god struk­tur är att vara konkret, utförlig och pré­cis — i syn­ner­het när vi for­muler­ar vad vi har att göra som vi inte gör nu direkt. Det kvit­tar vilket funk­tions­fyllt dig­i­talt att göra-listverk­tyg vi använ­der om vi däri skriv­er att göra-uppgifter som lyder Bud­get”, Sam­manställ­nin­gen”, Even­tet”, Kursen”, Tysk­land” och liknande.

När vi skriv­er så kort­fat­tat och telegra­mar­tat, är det bara just när vi skriv­er uppgiften som det är självk­lart för oss vad det är vi ska göra. När vi tit­tar igenom lis­tan två veck­or senare kan det vara vad som helst som är näs­ta steg när det gäller Sam­manställ­nin­gen” och kanske nu något helt annat än vad vi tänk­te på när vi skrev uppgiften förs­ta gången.

Dessu­tom, om du idag gör något på Sam­manställ­nin­gen” och det finns något ytterli­gare kvar att göra, får” du då boc­ka av att göra-uppgiften?

En kraft­full kontrollfråga
Jag förstår att det frestar att snabbt skri­va ned ett nyck­elord på det sät­tet för att så kvickt som möjligt töm­ma huvudet” på allt vi tänker på att vi har att göra. Det är självk­lart OK, men när du fått ned allt, gå då igenom lis­tan och frå­ga dig:

Var är verbet?”

För, det är ver­bet som pre­cist speci­fi­cer­ar vad du ska göra genom dess roll som sats­de­len predikat i menin­gen. En att göra-uppgift utan verb är istäl­let en att-uppgift. Att vadå?” kan man frå­ga sig.

Ett verb i var­je uppgift
Att döma av vad jag ser hos mina adepter brukar att göra-uppgifter utan verb vara:

  • oty­dli­ga, efter­som de bara säger rörande vad något ska göras — inte vad som ska göras

  • för sto­ra, efter­som det bakom nyck­elordet ofta döl­jer sig ett smärre pro­jekt, som inte går att boc­ka av efter en enda sam­man­hållen arbetsinsats

Resul­tatet blir att uppgifter­na skjuts på framti­den och vi gör dem när det brin­ner i knu­tar­na och då vi där­för är som mest stressade.

Se allt­så till att var­je att göra-uppgift du skriv­er har ett verb.

Gör så här

  1. Skum­ma nu igenom din att göra-lista och lägg märke till om du har några att göra-uppgifter som är så kort­fat­tat for­muler­ade att de sak­nar verb.

  2. Hit­tar du någon, for­mulera om den. Om du upp­täck­er att uppgiften egentli­gen bestod av flera uppgifter (så du skulle behö­va flera verb, såsom ring”, ta reda på”, skriv ihop”, skic­ka ut”, sam­mankalla”, avrap­portera”) dela då upp den i så mån­ga uppgifter du behöver. Det vik­ti­ga är att du kan boc­ka av en att göra-uppgift efter en enda sam­man­hållen arbetsinsats.

  3. Vet du inte konkret vad som ska göras och kan du där­för inte bestäm­ma dig för rätt verb? Frå­ga dig vad som skulle vara det förs­ta steget för att få den infor­ma­tion du behöver för att veta vad som ska göras. Låt det­ta förs­ta steg bli att göra-uppgiften du skriv­er. Kanske ska du frå­ga någon eller ta reda på något.

  4. Hade du verb i alla uppgifter? Utmärkt. Då klarar du dig galant för­bi den strukturfallgropen.

Tydli­gare for­muler­at ger snab­bare beslut
Om du ser till att alltid ha ett verb i var­je att göra-uppgift-beskrivn­ing kom­mer dina uppgifter att vara tydli­gare än annars. I den inten­si­va varda­gen kom­mer du att snab­bare fat­ta beslut om vad som är rätt sak att göra nu och du kom­mer inte att skju­ta upp uppgifter lika myck­et som du annars risker­at göra. Det­ta enda ord, ver­bet, gör underverk.

Hur gör du?
Hur gör du för att dels skri­va ned vad du har att göra så snabbt som möjligt, dels for­mulera dig så konkret du behöver? Berät­ta för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.