Slipp springet | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 sep.

Slipp springet


Datum: 2012-09-07 10:10

Jag läste i hel­gen om Leah Busque, som i Kali­fornien star­tat före­taget, tilli­ka webbtjän­sten, Taskrab​bit​.com. Idén är att göra det lätt för oss att köpa och säl­ja ären­den och små tjän­ster av och till folk i närheten.

Genom åren har jag läst om flera concierge-före­tag här i Sverige (som Min but­ler och Let Us), men jag tyck­er mig ännu inte se att man­nen på gatan” anl­i­tar andra för att göra småären­den på daglig basis.

Lin­da Tufvas­son, CDCode­sign, som jag inter­vjuade i min bok, bad mig häromveck­an for­mulera mig bland annat kring hur jag tror att mor­gonda­gens arbet­sliv kom­mer att se ut. Jag både tror och hop­pas att vi i framti­den nyt­t­jar före­tag som dessa myck­et mer än idag. Tänk om vi i en snar framtid kunde få helt fokusera på de arbet­suppgifter vi är bäst på och som berikar oss mest? Tänk om vi beta­lade andra för att göra allt run­tomkring som inte är våra kärnuppgifter?

Själv har jag gått en bit på den vägen i det att jag anl­i­tar min assis­tent Rebec­ka för alla uppgifter jag kan kom­ma på. Men, än finns det mer att out­sour­ca ock­så för mig.

Har du anl­i­tat ett concierge­före­tag eller nyt­t­jat en tjänst som Taskrab­bit? Vad lät du dem göra? Vad gjorde det för skill­nad för dig?

Berät­ta gär­na i en kom­men­tar nedan.

Bild av Robobobobo. Licen­sier­ad under Cre­ative Commons-licens.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.