Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 sep.

Slipp springet


Datum: 2012-09-07 10:10

Jag läste i hel­gen om Leah Busque, som i Kali­fornien star­tat före­taget, tilli­ka webbtjän­sten, Taskrab​bit​.com. Idén är att göra det lätt för oss att köpa och säl­ja ären­den och små tjän­ster av och till folk i närheten.

Genom åren har jag läst om flera concierge-före­tag här i Sverige (som Min but­ler och Let Us), men jag tyck­er mig ännu inte se att man­nen på gatan” anl­i­tar andra för att göra småären­den på daglig basis.

Lin­da Tufvas­son, CDCode­sign, som jag inter­vjuade i min bok, bad mig häromveck­an for­mulera mig bland annat kring hur jag tror att mor­gonda­gens arbet­sliv kom­mer att se ut. Jag både tror och hop­pas att vi i framti­den nyt­t­jar före­tag som dessa myck­et mer än idag. Tänk om vi i en snar framtid kunde få helt fokusera på de arbet­suppgifter vi är bäst på och som berikar oss mest? Tänk om vi beta­lade andra för att göra allt run­tomkring som inte är våra kärnuppgifter?

Själv har jag gått en bit på den vägen i det att jag anl­i­tar min assis­tent Rebec­ka för alla uppgifter jag kan kom­ma på. Men, än finns det mer att out­sour­ca ock­så för mig.

Har du anl­i­tat ett concierge­före­tag eller nyt­t­jat en tjänst som Taskrab­bit? Vad lät du dem göra? Vad gjorde det för skill­nad för dig?

Berät­ta gär­na i en kom­men­tar nedan.

Bild av Robobobobo. Licen­sier­ad under Cre­ative Commons-licens.