Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 sep.

Hur rå data hjälper dig sluta tveka


Datum: 2012-09-12 12:00

Har du var­it med om att du har drag­it dig för att göra någonting, efter­som du befarar att det skulle vara obe­hagligt, att du skulle få kri­tik eller att något neg­a­tivt skulle inträffa?Egentli­gen vill du göra det (eller snarare ha det gjort), fast du tvekar och skjuter upp det ytterli­gare en dag, efter­som du inte vill vara med om det du befarar. Näs­ta dag känns det inte särskilt myck­et lättare, så uppen­barli­gen var fram­skju­tandet inte med­i­ci­nen du behövde.Har det ock­så hänt dig att när du väl gjort den där sak­en, så har det inte bliv­it så illa som du trodde att det skulle bli? Per­so­n­en du ringde blev inte arg och slängde på luren, det blev inte så myck­et jobb som du först trodde eller det var fak­tiskt rätt kul att stå där och hål­la det där föredraget.Ja, visst är det väl så att det säl­lan blir så illa som vi först tror?

Hellre verk­tyg än stränghet

Det skulle vara lätt att säga att det bara är att tän­ka pos­i­tivt och att vi ska ta alla chanser att tän­ja våra gränser. Men, att säga åt mig själv på skarpen har åtmin­stone inte hjälpt mig i dessa situatiner.Jag hade inte kallat mig struk­tör om jag inte hade haft en förkär­lek för att hit­ta en konkret metod, eller rent av ett verk­tyg, för att lösa dilem­man som detta. För, om vi nu har svårt att kom­ma ihåg att det vi befarar inte brukar slå in, så kan det vara schysst mot oss att visa svart på vitt hur det förhåller sig.Så, över­be­visa ditt tvekande jag med statistik.

Gör så här

 1. Ska­pa ett nytt Excel-ark eller motsvarande
 2. Sätt förs­ta kolum­nens rubrik till Datum”. När du märk­er att du tvekar inför att göra någonting för att du har en farhå­ga att det kom­mer leda till något obe­hagligt, skriv här vilket datum det är.
 3. Som näs­ta kolumns rubrik skriv­er du Vad är det du ska göra?”. I den här kolum­nen fyller du allt­så i vad du tvekar att göra, t ex Jag ska ringa per­son X för att tala om ämnet Y.”
 4. Den tred­je kolum­nens rubrik sät­ter du till Vad jag befarar är att…”. Här skriv­er du sedan t ex “… den jag ringer till ska bli arg för att jag ringer och stör, att jag ska få en avhyvling, att jag ska behö­va skäm­mas för att jag har mage att ens tän­ka tanken och att hon sedan ska slän­ga på luren.”
 5. Gör nu det du tvekar inför, oavsett vad du befarar ska inträf­fa. Du vill ju veta hur det går och bli en erfaren­het rikare.
 6. När du är klar, sätt rubriken Hur gick det?” överst i fjärde kolum­nen. Här skriv­er du vad som hände. Vi hade fak­tiskt ett rätt så trevligt sam­tal och jag är välkom­men på möte om tre veckor.”
 7. Låt femte kolum­nens rubrik vara Hade du rätt?” och skriv Ja” eller Nej” till höger om det du befarade.
 8. Slut­li­gen, ska­pa en sjätte kol­umn och ge den rubriken Om ja, kan du leva med det?”. Det behöver ju inte bety­da katas­trof om du skulle råka ha rätt i ditt befarande.
 9. Spara nu det här Excel-arket på ett lät­till­gäng­ligt ställe under ett namn du lätt kom­mer ihåg, t ex Befaranden.xlsx”.
 10. Fort­sätt att läg­ga till rad­er närhelst du befarar något, gör det du tvekar inför och fyll i hur det gick.
 11. Lägg märke till hur mån­ga gånger du hade fel i din farhå­ga jäm­fört med hur mån­ga gånger du hade rätt.
 12. Om du vill, ska­pa ett stiligt stapel­dia­gram när du fått ihop några rad­er, så du får svart på vitt (eller kanske orange på grönt?) att du i fort­sät­tnin­gen inte behöver ta dina befaran­den så myck­et på allvar.

Ingen vidare fjärrskådare

Om du är som jag, kom­mer du näm­li­gen ha fel oftare än rätt. När jag hade fått nit­ton nej och bara ett ja, slu­tade jag log­ga mina befaran­den. Nu har jag gott om data som vis­ar att jag inte är särskilt skick­lig på att förutse obe­hagli­ga upplevelser. När jag idag tvekar om jag ska göra en sak på grund av en farhå­ga, vet jag att mitt omdöme för­mod­li­gen inte är att lita på. 

Så, jag gör det ändå.

Hur gör du?

Hur gör du för att ändå lyckas göra sak­er du tvekar inför? Skriv gär­na en kom­men­tar nedan för att hjäl­pa andra slu­ta tve­ka inför det de är räd­da ska hända.