Hur rå data hjälper dig sluta tveka | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 sep.

Hur rå data hjälper dig sluta tveka


Datum: 2012-09-12 12:00

Har du var­it med om att du har drag­it dig för att göra någonting, efter­som du befarar att det skulle vara obe­hagligt, att du skulle få kri­tik eller att något neg­a­tivt skulle inträffa?Egentli­gen vill du göra det (eller snarare ha det gjort), fast du tvekar och skjuter upp det ytterli­gare en dag, efter­som du inte vill vara med om det du befarar. Näs­ta dag känns det inte särskilt myck­et lättare, så uppen­barli­gen var fram­skju­tandet inte med­i­ci­nen du behövde.Har det ock­så hänt dig att när du väl gjort den där sak­en, så har det inte bliv­it så illa som du trodde att det skulle bli? Per­so­n­en du ringde blev inte arg och slängde på luren, det blev inte så myck­et jobb som du först trodde eller det var fak­tiskt rätt kul att stå där och hål­la det där föredraget.Ja, visst är det väl så att det säl­lan blir så illa som vi först tror?

Hellre verk­tyg än stränghet

Det skulle vara lätt att säga att det bara är att tän­ka pos­i­tivt och att vi ska ta alla chanser att tän­ja våra gränser. Men, att säga åt mig själv på skarpen har åtmin­stone inte hjälpt mig i dessa situatiner.Jag hade inte kallat mig struk­tör om jag inte hade haft en förkär­lek för att hit­ta en konkret metod, eller rent av ett verk­tyg, för att lösa dilem­man som detta. För, om vi nu har svårt att kom­ma ihåg att det vi befarar inte brukar slå in, så kan det vara schysst mot oss att visa svart på vitt hur det förhåller sig.Så, över­be­visa ditt tvekande jag med statistik.

Gör så här

 1. Ska­pa ett nytt Excel-ark eller motsvarande
 2. Sätt förs­ta kolum­nens rubrik till Datum”. När du märk­er att du tvekar inför att göra någonting för att du har en farhå­ga att det kom­mer leda till något obe­hagligt, skriv här vilket datum det är.
 3. Som näs­ta kolumns rubrik skriv­er du Vad är det du ska göra?”. I den här kolum­nen fyller du allt­så i vad du tvekar att göra, t ex Jag ska ringa per­son X för att tala om ämnet Y.”
 4. Den tred­je kolum­nens rubrik sät­ter du till Vad jag befarar är att…”. Här skriv­er du sedan t ex “… den jag ringer till ska bli arg för att jag ringer och stör, att jag ska få en avhyvling, att jag ska behö­va skäm­mas för att jag har mage att ens tän­ka tanken och att hon sedan ska slän­ga på luren.”
 5. Gör nu det du tvekar inför, oavsett vad du befarar ska inträf­fa. Du vill ju veta hur det går och bli en erfaren­het rikare.
 6. När du är klar, sätt rubriken Hur gick det?” överst i fjärde kolum­nen. Här skriv­er du vad som hände. Vi hade fak­tiskt ett rätt så trevligt sam­tal och jag är välkom­men på möte om tre veckor.”
 7. Låt femte kolum­nens rubrik vara Hade du rätt?” och skriv Ja” eller Nej” till höger om det du befarade.
 8. Slut­li­gen, ska­pa en sjätte kol­umn och ge den rubriken Om ja, kan du leva med det?”. Det behöver ju inte bety­da katas­trof om du skulle råka ha rätt i ditt befarande.
 9. Spara nu det här Excel-arket på ett lät­till­gäng­ligt ställe under ett namn du lätt kom­mer ihåg, t ex Befaranden.xlsx”.
 10. Fort­sätt att läg­ga till rad­er närhelst du befarar något, gör det du tvekar inför och fyll i hur det gick.
 11. Lägg märke till hur mån­ga gånger du hade fel i din farhå­ga jäm­fört med hur mån­ga gånger du hade rätt.
 12. Om du vill, ska­pa ett stiligt stapel­dia­gram när du fått ihop några rad­er, så du får svart på vitt (eller kanske orange på grönt?) att du i fort­sät­tnin­gen inte behöver ta dina befaran­den så myck­et på allvar.

Ingen vidare fjärrskådare

Om du är som jag, kom­mer du näm­li­gen ha fel oftare än rätt. När jag hade fått nit­ton nej och bara ett ja, slu­tade jag log­ga mina befaran­den. Nu har jag gott om data som vis­ar att jag inte är särskilt skick­lig på att förutse obe­hagli­ga upplevelser. När jag idag tvekar om jag ska göra en sak på grund av en farhå­ga, vet jag att mitt omdöme för­mod­li­gen inte är att lita på. 

Så, jag gör det ändå.

Hur gör du?

Hur gör du för att ändå lyckas göra sak­er du tvekar inför? Skriv gär­na en kom­men­tar nedan för att hjäl­pa andra slu­ta tve­ka inför det de är räd­da ska hända.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.