Slipp se det du inte behöver se förrän du behöver… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 sep.

Slipp se det du inte behöver se förrän du behöver det


Datum: 2009-09-16 23:17

Lid­er du av att du har högar med pap­per på skrivbor­det; pap­per du inte kan slän­ga, men som du inte heller kan job­ba med just nu, efter­som de snarare berör något tillfälle i framti­den; näs­ta vec­ka, näs­ta månad eller näs­ta år?

Lös­nin­gen kallas the tick­ler file”.

Min tick­ler file har hjälpt mig att alltid ha ett skrivbord tomt på pap­per, sam­tidigt som jag var­je dag har lät­till­gäng­li­ga de doku­ment jag behöver just idag. Efter­som det­ta har gjort under­verk för mig, propager­ar jag för tick­ler file så ofta jag får möj­lighet. Så ock­så här.

The tick­ler file

Det hela hand­lar om 44 hängmap­par i en låda. 31 st av map­par­na är upp­märk­ta med tal­en 1 till 31. 12 st är upp­märk­ta med de tolv månader­na och en mapp är märkt med tex­ten Näs­ta år”.
Om jag står mitt fram­för lådan, är map­pen när­mast mig mor­gonda­gens datums mapp, följd av månadens resterande map­par. Därefter hänger näs­ta månads mapp och efter den mapparna 
1 t o m dagens datum. Därefter hänger 11 månadsmap­par med näst-näs­ta månad som start och all­ra sist eller mel­lan decem­ber och jan­u­ari hänger map­pen Näs­ta år”.

Så här ser det ut idag

Låt mig exem­pli­fiera. Idag är det den 16 sep­tem­ber. I tur och ord­ning har jag i lådan map­par­na 17 – 31, oktober,1- 15, novem­ber, decem­ber, näs­ta år, jan­u­ari till september.

Hur du använ­der din tick­ler file

För att töm­ma mitt skrivbord har jag helt enkelt tag­it min pap­per­shög och plac­er­at in pap­pren där de hör hem­ma. Inbju­dan till sem­i­na­r­i­et lig­ger på datumet dagen före sista anmäl­nings­dag (efter­som jag vill vän­ta med att bestäm­ma mig om jag ska gå eller inte). Agen­dan för näs­ta styrelsemöte lig­ger på det datum mötet hålls et c. I augusti lig­ger kvit­tot på något jag köpt tidi­gare, efter­som garan­tin då gått ut och jag kan slän­ga kvit­tot, men inte förr.

Var­je mor­gon tar jag upp dagens mapp och tar ur doku­menten som behövs under dagen. Sen sät­ter jag map­pen efter gårda­gens datums mapp.

Det mate­r­i­al du behöver är kvar, men skrivbor­det är tomt

Har du möj­lighet att tes­ta en tick­ler file, kan jag bara rek­om­mendera dig att göra det. Det är en fan­tastisk upplevelse att ha ett rent skrivbord och sam­tidigt kän­na mig helt säk­er på att det mate­r­i­al jag behöver imor­gon kom­mer att dyka upp” som med automatik.

Hur gör du?

Maila gär­na och berät­ta om hur det funkar för dig och om du kom­mer på ytterli­gare finess­er. Mailadressen är {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”}. Eller, kom­mentera nedan, om du före­drar det. Det är myck­et möjligt att jag sprid­er dina goda erfaren­heter vidare till andra.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.