Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 sep.

Slipp se det du inte behöver se förrän du behöver det


Datum: 2009-09-16 23:17

Lid­er du av att du har högar med pap­per på skrivbor­det; pap­per du inte kan slän­ga, men som du inte heller kan job­ba med just nu, efter­som de snarare berör något tillfälle i framti­den; näs­ta vec­ka, näs­ta månad eller näs­ta år?

Lös­nin­gen kallas the tick­ler file”.

Min tick­ler file har hjälpt mig att alltid ha ett skrivbord tomt på pap­per, sam­tidigt som jag var­je dag har lät­till­gäng­li­ga de doku­ment jag behöver just idag. Efter­som det­ta har gjort under­verk för mig, propager­ar jag för tick­ler file så ofta jag får möj­lighet. Så ock­så här.

The tick­ler file

Det hela hand­lar om 44 hängmap­par i en låda. 31 st av map­par­na är upp­märk­ta med tal­en 1 till 31. 12 st är upp­märk­ta med de tolv månader­na och en mapp är märkt med tex­ten Näs­ta år”.
Om jag står mitt fram­för lådan, är map­pen när­mast mig mor­gonda­gens datums mapp, följd av månadens resterande map­par. Därefter hänger näs­ta månads mapp och efter den mapparna 
1 t o m dagens datum. Därefter hänger 11 månadsmap­par med näst-näs­ta månad som start och all­ra sist eller mel­lan decem­ber och jan­u­ari hänger map­pen Näs­ta år”.

Så här ser det ut idag

Låt mig exem­pli­fiera. Idag är det den 16 sep­tem­ber. I tur och ord­ning har jag i lådan map­par­na 17 – 31, oktober,1- 15, novem­ber, decem­ber, näs­ta år, jan­u­ari till september.

Hur du använ­der din tick­ler file

För att töm­ma mitt skrivbord har jag helt enkelt tag­it min pap­per­shög och plac­er­at in pap­pren där de hör hem­ma. Inbju­dan till sem­i­na­r­i­et lig­ger på datumet dagen före sista anmäl­nings­dag (efter­som jag vill vän­ta med att bestäm­ma mig om jag ska gå eller inte). Agen­dan för näs­ta styrelsemöte lig­ger på det datum mötet hålls et c. I augusti lig­ger kvit­tot på något jag köpt tidi­gare, efter­som garan­tin då gått ut och jag kan slän­ga kvit­tot, men inte förr.

Var­je mor­gon tar jag upp dagens mapp och tar ur doku­menten som behövs under dagen. Sen sät­ter jag map­pen efter gårda­gens datums mapp.

Det mate­r­i­al du behöver är kvar, men skrivbor­det är tomt

Har du möj­lighet att tes­ta en tick­ler file, kan jag bara rek­om­mendera dig att göra det. Det är en fan­tastisk upplevelse att ha ett rent skrivbord och sam­tidigt kän­na mig helt säk­er på att det mate­r­i­al jag behöver imor­gon kom­mer att dyka upp” som med automatik.

Hur gör du?

Maila gär­na och berät­ta om hur det funkar för dig och om du kom­mer på ytterli­gare finess­er. Mailadressen är {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”}. Eller, kom­mentera nedan, om du före­drar det. Det är myck­et möjligt att jag sprid­er dina goda erfaren­heter vidare till andra.