Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 sep.

Gör det enkelt


Datum: 2009-09-23 23:24

Ett genomgående tema när det gäller att ska­pa god struk­tur är fören­kling, att göra sak­er enklare. Jag upplever att när det går segt och långsamt framåt, när vi rent av kör fast, kan vi och vår verk­samhet kom­ma loss om vi gör det hela enkelt.

Men, hur?

Här är sex sorters enkel­het vi kan ta till.

 1. Få istäl­let för många

  När du skriv­er mail, hur myck­et enklare blir det om du använ­der färre ord än du brukar, d v s om du går mer pang på och fat­tar dig kort och konkret? Ofta behövs bara kort bak­grund samt en tydlig begäran eller fråga.

  I din pro­duk­t­port­följ, hur mån­ga vari­anter av erb­ju­dan­den skulle du kun­na ha som minst? Vad skulle hän­da om du lade din ener­gi på färre pro­duk­ter, så att var­je vari­ant fick mer upp­märk­samhet än nu?

  Hur myck­et enklare skulle det bli att hit­ta det du sök­er om du bara hade en enda plats för var­je sorts infor­ma­tion, t ex ett enda ställe där du sam­lar all infor­ma­tion om en viss kund?

 2. Bygg vidare istäl­let för att bör­ja på nytt

  När du skriv­er mail, brev, offer­t­er eller räk­nar på en ny affär, i vilken utsträck­n­ing skriv­er du fras­er du redan skriv­it tidi­gare? Hur myck­et skulle det fören­kla om du hade mal­lar där så myck­et som möjligt är klart från bör­jan så du snarare fyller i än bör­jar från noll?

  Sånt du gör återkom­mande men inte ofta, hur myck­et fort­are skulle det gå att göra det om du hade en check­lista över vil­ka steg du ska gå igenom istäl­let för att var­je gång försö­ka kom­ma ihåg hur det var du gjorde senast?

  När du ska ska­pa ett nytt mate­r­i­al av något slag, vad kan du för­fi­na av det du använ­der idag för att slip­pa uppfinna hjulet om igen?

 3. Ett kort slag istäl­let för länge

  Hur skulle det kän­nas om du tog bara en enda, kort stund till att bör­ja job­ba effek­ti­vare (t ex bör­ja använ­da att-göra- lis­tor, bör­ja använ­da en tick­ler file, bör­ja använ­da en mall för hur du tar möte­san­teck­ningar)? Du behöver inte ha myck­et tid över för att bör­ja job­ba effek­ti­vare så du får ännu mer tid över. Bör­ja med en kort stund en gång. Får du mers­mak, ta en stund till snart igen.

  Ska du göra något du drar dig för, bestäm dig för att job­ba max fem minut­er med det, så är du ledig att göra annat sedan. När du är redo, ta fem minut­er till. Rätt som det är, är du klar.

 4. Ta bort istäl­let för att läg­ga till

  Antag att du har en sak som du tänker att du bor­de göra, men du kan inte göra det, efter­som du måste fixa en sak först innan det kan ske. Det som du tror att du behöver göra först, vad hän­der om du låter bli att göra det och istäl­let gör det du tänker att du bor­de nu direkt? Kan du leva med kon­sekvenser­na av förenklingen?

  Är du tvek­sam till om du ska slän­ga eller spara? Släng. Vill du vara på den säkra sidan, använd en pap­per­sko­rg med ånger­må­nad” (vilken pre­sen­teras i ett kom­mande strukturtips).

 5. Gott nog nu istäl­let för per­fekt från början

  Ska du göra något nytt och har svårt att kom­ma igång, gör en haf­sig skiss först, med det vik­ti­gaste. Ha inga ambi­tion­er att göra det per­fekt från bör­jan. Gör något enkelt nu och för­fi­na istäl­let ofta.

  Ta inte höjd för alla framti­da möj­ligheter redan idag. Gör något snabbt, som du har nyt­ta av nu och i den när­maste framti­den. Du vet inte vad som hän­der utan­för din kon­troll innan du hin­ner utnyt­t­ja alla smar­ta lös­ningar på framti­da prob­lem du byg­gt in.

 6. Litet istäl­let för stort

  Kom till skott med åtmin­stone något av den sto­ra uppgift du har fram­för dig och som du kört fast i. Vad för litet steg kan du ta direkt, som du hin­ner göra klart innan klock­an slår hel tim­ma näs­ta gång?

  Vad är det min­s­ta steg du skulle kun­na ta pré­cis just nu? Ta det.

Det finns alltid minst ett enklare sätt att göra något. Sök det och finn det.

Hur har du gjort?

Vad är det senaste du gjort enklare och vad fick det för effekt för dig? Maila mig och berät­ta. Adressen är {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”}. Eller, kom­mentera nedan. Dina erfaren­heter är värde­ful­la för mig och för andra jag gär­na delar med mig till.