Skynda precis lagom mycket | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 feb.

Skynda precis lagom mycket


Datum: 2011-02-09 11:58

Sak­er vi har att göra kom­mer inte bara från våra egna ini­tia­tiv, utan lika ofta blir vi ombed­da av någon annan att göra något. 

Det kan vara vår chef som ber oss ta fram ett visst mate­r­i­al, det kan vara en kund som ber om en offert, det kan vara allt möjligt.

Allt­för ofta snab­bar vi oss med sak­er som inte är bråt­tom. Kon­sekvensen blir att vi stres­sar och job­bar över utan att det egentli­gen var nödvändigt.

Brukar du gissa?

Rannsa­ka dig själv; i vilken mån frå­gar du den som ber dig om något när han eller hon behöver det? Hur ofta gis­sar du istäl­let eller fixar det så fort som det bara går?

För att göra en kor­rekt pri­or­i­ter­ing, måste du ha en rik­tig bild av vad som förvän­tas. Om du gis­sar, är risken stor att du pri­or­it­er­ar fel och låter rik­tigt vik­ti­ga och bråt­tom sak­er skju­tas åt sidan i onödan. 

Så, gis­sa inte själv. Är du ambitiöst lagd, kom­mer du för­mod­li­gen med en tidi­gare dead­line än vad som är nödvändigt.

Gör så här

  1. Närhelst du blir ombedd att göra något eller kom­ma till­ba­ka med något, frå­ga När behöver du det?”
  2. Svarar per­so­n­en När kan jag få det?” eller Så fort som möjligt.”, föres­lå ett speci­fikt datum inom ett rim­ligt tidsperspektiv. 
  3. Om du brukar över­prestera eller är tid­sop­ti­mist, lägg på extra tid till det datum du först tänk­te föreslå.
  4. Kanske går ni nu in i en dead­line-förhan­dling” om när du ska lev­er­era. Det är väl top­pen! Då kom­mer ni att kom­ma överens om något rik­tigt konkret och du kom­mer att lätt kun­na plan­era in uppgiften i rela­tion till allt annat du har att göra.

… och effek­ten blir …

Ställer du frå­gan, kom­mer du lättare att göra rätt sak i rätt tid. Vad är väl mer avstres­sande än att vara säk­er på det?

Hur gör du?

Hur gör du för läg­ga pré­cis lagom ener­gi på rätt sak?

Välkom­men att kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.