Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 feb.

Skynda precis lagom mycket


Datum: 2011-02-09 11:58

Sak­er vi har att göra kom­mer inte bara från våra egna ini­tia­tiv, utan lika ofta blir vi ombed­da av någon annan att göra något. 

Det kan vara vår chef som ber oss ta fram ett visst mate­r­i­al, det kan vara en kund som ber om en offert, det kan vara allt möjligt.

Allt­för ofta snab­bar vi oss med sak­er som inte är bråt­tom. Kon­sekvensen blir att vi stres­sar och job­bar över utan att det egentli­gen var nödvändigt.

Brukar du gissa?

Rannsa­ka dig själv; i vilken mån frå­gar du den som ber dig om något när han eller hon behöver det? Hur ofta gis­sar du istäl­let eller fixar det så fort som det bara går?

För att göra en kor­rekt pri­or­i­ter­ing, måste du ha en rik­tig bild av vad som förvän­tas. Om du gis­sar, är risken stor att du pri­or­it­er­ar fel och låter rik­tigt vik­ti­ga och bråt­tom sak­er skju­tas åt sidan i onödan. 

Så, gis­sa inte själv. Är du ambitiöst lagd, kom­mer du för­mod­li­gen med en tidi­gare dead­line än vad som är nödvändigt.

Gör så här

  1. Närhelst du blir ombedd att göra något eller kom­ma till­ba­ka med något, frå­ga När behöver du det?”
  2. Svarar per­so­n­en När kan jag få det?” eller Så fort som möjligt.”, föres­lå ett speci­fikt datum inom ett rim­ligt tidsperspektiv. 
  3. Om du brukar över­prestera eller är tid­sop­ti­mist, lägg på extra tid till det datum du först tänk­te föreslå.
  4. Kanske går ni nu in i en dead­line-förhan­dling” om när du ska lev­er­era. Det är väl top­pen! Då kom­mer ni att kom­ma överens om något rik­tigt konkret och du kom­mer att lätt kun­na plan­era in uppgiften i rela­tion till allt annat du har att göra.

… och effek­ten blir …

Ställer du frå­gan, kom­mer du lättare att göra rätt sak i rätt tid. Vad är väl mer avstres­sande än att vara säk­er på det?

Hur gör du?

Hur gör du för läg­ga pré­cis lagom ener­gi på rätt sak?

Välkom­men att kom­mentera nedan!