Gör färre saker! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 feb.

Gör färre saker!


Datum: 2011-02-03 08:38

Du har försökt allt. Du har struk­tur­erat och sys­tem­a­tis­er­at din job­b­vardag så du vet pré­cis allt du har att göra, du vet var ditt mate­r­i­al är och du har koll på alla bol­lar du har i luften. 

Du vet vil­ka som är dina vik­ti­gaste mål och vartåt du strä­var på lång sikt. Du pri­or­it­er­ar flera gånger var­je dag, så du vet att du i var­je läge gör det som är pré­cis rätt sak att göra just nu.

Men, ändå är det för myck­et. Ändå behöver du job­ba över för att hin­na med och ändå kän­ner du att du lig­ger efter och får sno ihop allt­för myck­et i sista sekun­den, allt­för ofta.

Det finns en hand­full strate­gi­er att ta till och en av dem är: Gör färre saker.

Gör så här

 1. Ta fram din att-göra-lista, som innehåller allt du kan kom­ma på att du har att göra, oavsett tidsperspektiv.
 2. Räk­na hur mån­ga uppgifter som står på listan.
 3. Bestäm dig för hur stor del av lis­tan du vill bli av med — en fjärd­edel, tio pro­cent, 20 uppgifter?
 4. De uppgifter du kom­mer att väl­ja bort, spara dem på ett säk­ert ställe, så du kan ångra dig, men var noga med att du verk­li­gen tar bort uppgifter­na ur din åsyn, så de fak­tiskt är bort­tagna” (fast de finns kvar). Det säkra stäl­let kan t ex vara en lista till i det for­mat du har din ordi­nar­ie lista, med ett namn som Släng­da uppgifter” el dyl.
 5. Gå så igenom din att-göra-lista och släng de uppgifter som inte är vik­ti­ga att du gör och som du kan leva med att inte ha gjort.
 6. Om du vill, använd vår ren­odlings­mall som stöd.
 7. Bestäm ett datum i framti­den, t ex om 6 månad­er, då du rader­ar eller slänger de kasser­ade uppgifter­na. Du kom­mer inte att sak­na dem.

Är det snarare din arbets­grupp som har för myck­et att göra?

 1. På ert näs­ta gemen­sam­ma möte, fyll en white­board med alla större och min­dre pro­jekt som ni ägnar er åt för tillfället.
 2. Bestäm er för vilket av alla ni kan stry­ka eller läg­ga på is så länge.
 3. Stryk det.
 4. Bestäm er för näs­ta. Och nästa.
 5. Fort­sätt tills white­boar­d­en är lagom full av pro­jekt och tills ni kän­ner lust och gläd­je inför tanken att hug­ga i igen.
 6. Upp­dat­era er gemen­sam­ma pro­jek­töver­sikt (där och i den form ni har den) så att där bara står de pro­jekt som nu står kvar på whiteboarden.

Ej ett steg tillbaka

Det är inte frå­ga om att sän­ka dina ambi­tion­er, tvär­tom. Vad sliter mer än att ständigt ha för myck­et att göra? Det är inget som säger att det är fruk­t­bart att göra allt du kom­mer på att du skulle kun­na göra.

Gör färre sak­er, och rätt sak­er, så ökar möj­ligheten att du upp­når det du vill, på ett rim­ligt sätt.
Visst, du kom­mer att säga nej till vis­sa sak­er du åtag­it dig. Men, sam­tidigt säger du ett kraft­fullt ja” till alla de uppgifter som står kvar på listan.

Du kan ägna mer ener­gi till de sak­er du verk­li­gen väl­jer att göra och de uppgifter som är kvar kom­mer att bli skick­li­gare utför­da, efter­som du inte län­gre behöver göra dem med andan i halsen.

Själ­va finessen lig­ger i processen

Finessen med att göra så här är att du tvin­gar dig” att fat­ta ett med­vetet beslut om var­je av dina att-göra-uppgifter eller om era projekt.

Det är myck­et möjligt att du inte når upp till din ambi­tion att skära ner lis­tan med 25%, eller vad du nu bestämde dig för, men det värde­ful­la är att du själv valt att göra de uppgifter som står kvar på listan.

Visst, du kanske har låtit dem stå kvar för att du måste” det, d v s att din chef gett dig uppgiften, men till syvende og sidst har du valt att hellre göra uppgiften än att möta kon­sekvenser­na av att inte göra den.

Det är det valet som är så avgörande.

Min­dre stress och större lättnad

Väl­jer du bort sak­er du skulle kun­na göra, kom­mer du att kän­na dig min­dre stres­sad och du kän­ner ock­så lät­tnad, som att oket på dina axlar plöt­sligt väger min­dre tungt.

Du kän­ner för­mod­li­gen även ett uns skräck över att du valt bort fel uppgifter och att du kom­mer att få sona det­ta mis­stag någon gång i framti­den. Men, det är OK; du har ju sparat undan dem för säk­er­hets skull, så inget kan egentli­gen hända.

Fram­för allt, njut av den befriande känslan av att få bort sådant från att-göra-lis­tan som egentli­gen inte led­er i rätt riktning.

Hur gör du?

Hur gör du för att hål­la din arbets­be­last­ning på en rim­lig nivå? 

Kom­mentar­er är kul, så läm­na en dylik nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.