Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 feb.

En bra start och ett bra slut


Datum: 2011-02-11 11:43

I för­ra månda­gens utgå­va av veck­o­brevet Klart! skrev jag om att tän­ka till och ska­pa sin egen veck­onorm”, det vill säga hur man vill läg­ga upp sin veck­o­rytm med möten, fokuser­at arbete ensam och så vidare.

Jag är alltid nyfiken på att höra hur andra gör och några dagar senare fick jag ett mail från en av mina läsare. Hon skriver:

Här är mina tips:
Månda­gar bör­jar vi alltid med ett internt veck­omöte på avdel­nin­gen. I anslut­ning till det­ta, har jag lagt in en stående Out­look-bokn­ing som består av en halv­tim­ma för genomgång och upp­da­ter­ing av veck­ans att-göra-uppgifter — som jag självk­lart har i EN ENDA att-göra-lista i Outlook.Freda­gar job­bar jag halvda­gar, som jag försök­er hål­la mötes­fria för att kun­na job­ba på dis­tans hemifrån. Även på freda­gar har jag lagt in en stående Out­look-bokn­ing på en halv­tim­ma för att ren­sa mejl och att-göra-uppgifter.På det­ta sätt bör­jar jag arbetsveck­an med att få koll på vad som lig­ger fram­för mig och avs­lu­tar veck­an med att ren­sa och få ord­ning på mejl, uppgifter och tankar. På så vis kan jag (oftast) med gott samvete kop­pla av från ett stim­ulerande men krä­vande jobb när hel­gen kommer.”

Utmärkt, tyck­er jag, hur hon bokat in en bra start och en bra avs­lut­ning på veck­an. Fint ock­så att de fas­ta tider­na är så kor­ta som en halv­tim­ma, så det ändå finns myck­et disponi­bel tid kvar.

Hur läg­ger du upp din vecka?

Välkom­men att kom­mentera nedan!