Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 feb.

Skär ner och gör klart


Datum: 2012-02-01 11:00

Min svär­far är hortonom, vilket allt­så är en expert på trädgårdskunskap. 

Så här års far han runt i trädgår­dar och beskär träd och buskar. Han skär bort grenar med en hiske­lig fart och för ett oträ­nat öga kan det se ut som att han går väl hårt åt de stackars träden.

Men, de repar sig snart. 


Genom att beskära föryn­grar man. Det är ock­så ett sätt att for­ma trädet och ta bort grenar som väx­er åt fel håll. Blir det för trångt, får annars grenar­na inte plats att växa.

Grenar på ett träd är som pro­jekt i vår vardag.

Vild­vux­en projektflora?


Hur har du det i din flo­ra av pro­jekt, idéer du utveck­lar, större återkom­mande åta­gan­den, ans­var­som­rå­den, förän­dringsini­tia­tiv och nya verk­samheter? Är det vild­vux­et? Är det mer ett snårigt busk­age än ett ståtligt, stadigt träd? 

Om du dri­ver fler pro­jekt än du egentli­gen mäk­tar med, kom­mer du inte orka fullföl­ja alla så väl som du skulle vilja.

Så, du som upplever att det bara är för myck­et” nu och som kän­ner dig split­trad, skär ner bland pro­jek­ten och fokusera mer på färre.

Om det ändå är pro­jekt du vill genom­föra senare, kan du ta upp dem igen när du har mer utrymme. (Jag inser att trädgårdsmetaforen sprack kap­i­talt där, men så kan det gå.)

Gör så här

  1. Ta fram din pro­jek­töver­sikt, d v s din lista eller kar­ta eller förteck­n­ing över de större bol­lar du har i luften, må det så vara utveck­ling­spro­jekt, förän­dringsini­tia­tiv, för­bät­tringar, nya verk­samheter eller något helt annat.
  2. Mark­era dem som direkt har en kop­pling till vart du/​ni vill på lång sikt, till din vision (för dig eller för den verk­samhet du arbe­tar i). Det­ta är de pri­or­it­er­ade projekten.
  3. För vart och ett av de som du inte mark­er­at, fun­dera på vad kon­sekvenser­na skulle bli om du skar bort det. Försök kom­ma på så mån­ga pos­i­ti­va och så mån­ga neg­a­ti­va kon­sekvenser du kan.
  4. När du nu vet vad kon­sekvenser­na är, välj ut en hand­full av de ännu inte mark­er­ade pro­jek­ten och lägg dem till de pri­or­it­er­ade (om du har utrymme att arbe­ta ock­så med dem, vill säga).
  5. För var­je av de pro­jekt du valt att inte pri­or­it­era, definiera en att-göra-uppgift som är det förs­ta steget på att läg­ga dem på is. Det kan t ex vara att ta ett sam­tal med de andra parter­na i projektet.
  6. Lägg sedan de pro­jekt du inte pri­or­it­er­at för sig i pro­jek­töver­sik­ten. Om du kan, dölj dem så du slip­per bli stres­sad av att se att du inte arbe­tar på dem.
  7. Nu är det klart. Nu har du sku­rit bort de pro­jekt som inte är kri­tiska för att nå den framtid du önskar med verk­samheten, om än bara för ett tag. De kri­tiska pro­jek­ten kom­mer att få mer av din upp­märk­samhet och mår säk­ert bät­tre av det än innan.

Mer fokus ger fler avslut

Mag­nus, över­läkaren som gav mig idén till det här struk­tur­tipset, sade: 

Om jag inte kör så mån­ga pro­jekt sam­tidigt, avs­lu­tar jag mer, efter­som jag kan fokusera mer kon­cen­tr­erat på dem jag väl­jer att köra först. Jag blir inte så split­trad och det går inte åt så myck­et ställtid.”

Kan­hän­da får det sam­ma effekt för dig att skära ner bland projekten.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att slut­föra de pro­jekt du sät­ter i ver­ket? Skriv en kom­men­tar för att spri­da dina per­son­li­ga tips, andra har säk­ert nyt­ta av dem med!