Skär ner och gör klart | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 feb.

Skär ner och gör klart


Datum: 2012-02-01 11:00

Min svär­far är hortonom, vilket allt­så är en expert på trädgårdskunskap. 

Så här års far han runt i trädgår­dar och beskär träd och buskar. Han skär bort grenar med en hiske­lig fart och för ett oträ­nat öga kan det se ut som att han går väl hårt åt de stackars träden.

Men, de repar sig snart. 


Genom att beskära föryn­grar man. Det är ock­så ett sätt att for­ma trädet och ta bort grenar som väx­er åt fel håll. Blir det för trångt, får annars grenar­na inte plats att växa.

Grenar på ett träd är som pro­jekt i vår vardag.

Vild­vux­en projektflora?


Hur har du det i din flo­ra av pro­jekt, idéer du utveck­lar, större återkom­mande åta­gan­den, ans­var­som­rå­den, förän­dringsini­tia­tiv och nya verk­samheter? Är det vild­vux­et? Är det mer ett snårigt busk­age än ett ståtligt, stadigt träd? 

Om du dri­ver fler pro­jekt än du egentli­gen mäk­tar med, kom­mer du inte orka fullföl­ja alla så väl som du skulle vilja.

Så, du som upplever att det bara är för myck­et” nu och som kän­ner dig split­trad, skär ner bland pro­jek­ten och fokusera mer på färre.

Om det ändå är pro­jekt du vill genom­föra senare, kan du ta upp dem igen när du har mer utrymme. (Jag inser att trädgårdsmetaforen sprack kap­i­talt där, men så kan det gå.)

Gör så här

  1. Ta fram din pro­jek­töver­sikt, d v s din lista eller kar­ta eller förteck­n­ing över de större bol­lar du har i luften, må det så vara utveck­ling­spro­jekt, förän­dringsini­tia­tiv, för­bät­tringar, nya verk­samheter eller något helt annat.
  2. Mark­era dem som direkt har en kop­pling till vart du/​ni vill på lång sikt, till din vision (för dig eller för den verk­samhet du arbe­tar i). Det­ta är de pri­or­it­er­ade projekten.
  3. För vart och ett av de som du inte mark­er­at, fun­dera på vad kon­sekvenser­na skulle bli om du skar bort det. Försök kom­ma på så mån­ga pos­i­ti­va och så mån­ga neg­a­ti­va kon­sekvenser du kan.
  4. När du nu vet vad kon­sekvenser­na är, välj ut en hand­full av de ännu inte mark­er­ade pro­jek­ten och lägg dem till de pri­or­it­er­ade (om du har utrymme att arbe­ta ock­så med dem, vill säga).
  5. För var­je av de pro­jekt du valt att inte pri­or­it­era, definiera en att-göra-uppgift som är det förs­ta steget på att läg­ga dem på is. Det kan t ex vara att ta ett sam­tal med de andra parter­na i projektet.
  6. Lägg sedan de pro­jekt du inte pri­or­it­er­at för sig i pro­jek­töver­sik­ten. Om du kan, dölj dem så du slip­per bli stres­sad av att se att du inte arbe­tar på dem.
  7. Nu är det klart. Nu har du sku­rit bort de pro­jekt som inte är kri­tiska för att nå den framtid du önskar med verk­samheten, om än bara för ett tag. De kri­tiska pro­jek­ten kom­mer att få mer av din upp­märk­samhet och mår säk­ert bät­tre av det än innan.

Mer fokus ger fler avslut

Mag­nus, över­läkaren som gav mig idén till det här struk­tur­tipset, sade: 

Om jag inte kör så mån­ga pro­jekt sam­tidigt, avs­lu­tar jag mer, efter­som jag kan fokusera mer kon­cen­tr­erat på dem jag väl­jer att köra först. Jag blir inte så split­trad och det går inte åt så myck­et ställtid.”

Kan­hän­da får det sam­ma effekt för dig att skära ner bland projekten.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att slut­föra de pro­jekt du sät­ter i ver­ket? Skriv en kom­men­tar för att spri­da dina per­son­li­ga tips, andra har säk­ert nyt­ta av dem med!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.