Få det uppskjutna gjort med en dos brådska | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 apr.

Få det uppskjutna gjort med en dos brådska


Datum: 2015-04-22 12:00

Mån­ga av oss har en arbetssi­t­u­a­tion som gör att vi lätt pri­or­it­er­ar de kor­ta, uppdykande, bråd­skande uppgifter­na och istäl­let skjuter de långsik­ti­ga, ej bråd­skande på framti­den. Därmed inte sagt att de ej bråd­skande inte är viktiga.

De all­ra fles­ta av dem är vik­ti­ga för att vi och verk­samheten ska nå målen, men då de inte bråd­skar eller rent av inte har någon utta­l­ad dead­line, ten­der­ar vi göra allt annat först. De upp­skjut­na uppgifter­na kan hand­la om nykund­bear­bet­ning, för­bät­tringsar­bete, inrap­por­teringar och en hel del annat.

Visst, vi kan se till att avsät­ta tid i kalen­dern för att göra ock­så de inte bråd­skande uppgifter­na, men i peri­oder kan vi ha så myck­et att vi inte törs reservera tid, för vi har så mycket.

Låt oss acceptera att vi är i snabbt och brådskande”-läge och vän­da det till vår fördel. Då slip­per vi hän­ga läpp över att vi inte klarar att arbe­ta på det sätt vi tänker att vi bor­de. Vi anpas­sar uppgifter­na efter oss istäl­let för tvär­tom och då blir de gjor­da med min­dre ansträngning.

Gör så här
Här kom­mer tre idéer på vad vi kan göra för att få långsik­ti­ga sak­er gjor­da trots att vi gör allt bråd­skande i förs­ta hand. Två av idéer­na är dessu­tom två sidor av sam­ma mynt.

  1. Lova någon annan en snar dead­line, även om det inte är så blodigt när allt kom­mer omkring (och dead­li­nen är tidi­gare än den verk­li­gen är). Lovar du någon annan lever­ans, anstränger du dig mer för att hål­la dead­li­nen än om du höll den helt för dig själv.

  2. Strä­va efter att göra inkom­mande sak­er till så kallade två-min­utare (kvic­ka uppgifter som du gör med en gång), så du snabbt kan kom­ma vidare med dem. Tänk: Hur skulle jag kun­na göra det­ta under två minut­er? Vad är det min­s­ta jag skulle kun­na lev­er­era utan att göra mot­ta­garen miss­nöjd, även om jag spon­tant har högre ambitioner?”

  3. Och andra sidan av myn­tet: Även om du inte kan klara hela uppgiften på två minut­er, försök att hit­ta en dold tvåmin­utare i det som kom­mer in, så du direkt kan kom­ma till han­dling. Får du åtmin­stone något gjort på uppgiften, är du direkt ett steg vidare. Du har kom­mit län­gre än om du inte gjorde något alls.

Förän­drad karak­tär ger uppgifter­na skjuts
Om du gör dina seg­dragna uppgifter bråd­skande eller om du ger dem en pri­or­i­ter­ings­gräddfil genom att göra dem till tvåmin­utare, får du de icke bråd­skande men ändå vik­ti­ga uppgifter­na gjor­da mer än annars.

Du kän­ner min­dre dåligt samvete för de vik­ti­ga uppgifter du lätt skju­tit fram­för dig och istäl­let är du i rörelse, även om du inte når ända fram med en gång.

Hur gör du?
Hur gör du för att få gjort de långsik­ti­ga, vik­ti­ga uppgifter som än inte är bråd­skande? Läm­na en kom­men­tar och dela med dig.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.