Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 juni

Sju sätt att jobba snabbare


Datum: 2013-06-05 12:00

Struk­tur och sys­tem­atik i all ära. Ibland behöver vi helt enkelt arbe­ta snabbare.

Hade effek­tivis­er­ing hand­lat om att arbe­ta hår­dare, inten­si­vare och med mer lackande svett än tidi­gare, hade jag inte ägnat mig åt det här ämnet.

Visst finns det sak­er vi kan göra för att göra fler uppgifter under sam­ma tid utan att för den delen sli­ta mer. Här är åtmin­stone sju sak­er du kan göra redan idag.

Gör så här

  1. Gör så mån­ga mal­lar du kan som gör hal­va job­bet när du om igen ska göra något du gjort tidigare.

  2. Öva på momenten som uppgiften innefat­tar, så du kan göra dem snab­bare utan att ansträn­ga dig mer. Ta tid, log­ga och gör imponerande dia­gram om det skulle motivera dig och väc­ka din tävlingsnerv. Vio­lin­is­ten som har värld­sreko­rdet på Hum­lans fly­kt” (1 min­ut och 3,356 sek) spelar den snab­bare nu än förs­ta gån­gen han spelade den. Han har övat.

  3. Gör dig ostör­bar så du inte blir avbruten så ofta. Stäng dör­ren, stäng av tele­fon och mail. Arbe­ta någon annanstans än i ditt van­li­ga rum (låna ett tomt rum på övre plan, så hit­tas du inte). Berät­ta för dina lyhör­da kol­le­gor att hör­lu­rar på” bety­der att du vill försjun­ka i arbete med en särskilt krä­vande uppgift, snarare än att svara på frågor.

  4. Fly­t­ta sak­er när­mare dig, så du inte behöver gå så långt för att häm­ta dem. Ställ det på arm­längds avstånd som du annars ofta behöver sträc­ka dig efter.

  5. Skaf­fa ett eget exem­plar av ett arbetsverk­tyg (skri­vare, scan­ner, giljotin­skärare) du delar med kol­le­gor­na (och som du brukar få leta efter eller häm­ta någonstans).

  6. Klumpa ihop lik­nande uppgifter så ställtider­na mel­lan uppgifter­na blir färre och kortare. Det kan till exem­pel vara uppgifter som har lik­nande tidsper­spek­tiv. Gör de kort­sik­ti­ga först och ställ om till de långsik­ti­ga sedan, istäl­let för att hop­pa däremellan.

  7. Nöj dig med till­räck­ligt bra istäl­let för per­fekt. Under det att du arbe­tar med uppgiften, var vän­ligt ifrå­gasät­tande gen­te­mot dig själv i så mot­to att du för var­je moment frå­gar dig om det verk­li­gen är nöd­vändigt för att slut­föra uppgiften till­räck­ligt bra. Visst, för att göra det hela per­fekt behöver kanske momentet vara med, men om tiden är knapp och du vill slut­föra uppgiften så fort som möjligt, är det slöseri att överleverera.

Låt det gå undan!

Gör du någon konkret förän­dring som snab­bar upp ditt arbet­stem­po (när du vill det), kom­mer du att få mer tid till de större, långsik­ti­ga frå­gor­na som så ofta får stry­ka på foten i en vardag präglad av bråd­s­ka. Om du tidi­gare var­it frus­tr­erad över hur litet du hin­ner om dagar­na, kom­mer du att kän­na dig upplyft då du märk­er att du med täm­li­gen små medel kan påver­ka din arbetshastighet.

Hur gör du?

Hur gör du för att helt enkelt arbe­ta snab­bare? Läm­na en kom­men­tar och dela med dig!