Sju sätt att jobba snabbare | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 juni

Sju sätt att jobba snabbare


Datum: 2013-06-05 12:00

Struk­tur och sys­tem­atik i all ära. Ibland behöver vi helt enkelt arbe­ta snabbare.

Hade effek­tivis­er­ing hand­lat om att arbe­ta hår­dare, inten­si­vare och med mer lackande svett än tidi­gare, hade jag inte ägnat mig åt det här ämnet.

Visst finns det sak­er vi kan göra för att göra fler uppgifter under sam­ma tid utan att för den delen sli­ta mer. Här är åtmin­stone sju sak­er du kan göra redan idag.

Gör så här

  1. Gör så mån­ga mal­lar du kan som gör hal­va job­bet när du om igen ska göra något du gjort tidigare.

  2. Öva på momenten som uppgiften innefat­tar, så du kan göra dem snab­bare utan att ansträn­ga dig mer. Ta tid, log­ga och gör imponerande dia­gram om det skulle motivera dig och väc­ka din tävlingsnerv. Vio­lin­is­ten som har värld­sreko­rdet på Hum­lans fly­kt” (1 min­ut och 3,356 sek) spelar den snab­bare nu än förs­ta gån­gen han spelade den. Han har övat.

  3. Gör dig ostör­bar så du inte blir avbruten så ofta. Stäng dör­ren, stäng av tele­fon och mail. Arbe­ta någon annanstans än i ditt van­li­ga rum (låna ett tomt rum på övre plan, så hit­tas du inte). Berät­ta för dina lyhör­da kol­le­gor att hör­lu­rar på” bety­der att du vill försjun­ka i arbete med en särskilt krä­vande uppgift, snarare än att svara på frågor.

  4. Fly­t­ta sak­er när­mare dig, så du inte behöver gå så långt för att häm­ta dem. Ställ det på arm­längds avstånd som du annars ofta behöver sträc­ka dig efter.

  5. Skaf­fa ett eget exem­plar av ett arbetsverk­tyg (skri­vare, scan­ner, giljotin­skärare) du delar med kol­le­gor­na (och som du brukar få leta efter eller häm­ta någonstans).

  6. Klumpa ihop lik­nande uppgifter så ställtider­na mel­lan uppgifter­na blir färre och kortare. Det kan till exem­pel vara uppgifter som har lik­nande tidsper­spek­tiv. Gör de kort­sik­ti­ga först och ställ om till de långsik­ti­ga sedan, istäl­let för att hop­pa däremellan.

  7. Nöj dig med till­räck­ligt bra istäl­let för per­fekt. Under det att du arbe­tar med uppgiften, var vän­ligt ifrå­gasät­tande gen­te­mot dig själv i så mot­to att du för var­je moment frå­gar dig om det verk­li­gen är nöd­vändigt för att slut­föra uppgiften till­räck­ligt bra. Visst, för att göra det hela per­fekt behöver kanske momentet vara med, men om tiden är knapp och du vill slut­föra uppgiften så fort som möjligt, är det slöseri att överleverera.

Låt det gå undan!

Gör du någon konkret förän­dring som snab­bar upp ditt arbet­stem­po (när du vill det), kom­mer du att få mer tid till de större, långsik­ti­ga frå­gor­na som så ofta får stry­ka på foten i en vardag präglad av bråd­s­ka. Om du tidi­gare var­it frus­tr­erad över hur litet du hin­ner om dagar­na, kom­mer du att kän­na dig upplyft då du märk­er att du med täm­li­gen små medel kan påver­ka din arbetshastighet.

Hur gör du?

Hur gör du för att helt enkelt arbe­ta snab­bare? Läm­na en kom­men­tar och dela med dig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.