Sex sätt att få perspektiv på tiden | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 mars

Sex sätt att få perspektiv på tiden


Datum: 2013-03-01 15:15

När vi är inne i en inten­siv arbetspe­ri­od och våra verk­tyg är e‑posten, att-göra-lis­tan och kalen­dern, är det lätt att tap­pa översikt.

Visst, i kalen­dern kan du kika både framåt och bakåt hela månad­er i stöten, men hur infor­ma­ti­va är egentli­gen dessa månadsvyer?

Om vi vill und­vi­ka att plöt­sligt upp­täc­ka att Va? Var det redan näs­ta vec­ka?!”, behöver vi då och då lätt kun­na se var vi är, vad vi gjort det senaste och vad som vankas framöver.

Kan­hän­da vill du snabbt stäm­ma av hur ni lagt era avstämn­ingsmöten i rela­tion till andra kri­tiska aktiviteter i pro­jek­tet du dri­ver. Har du en avgörande dead­line om några veck­or, vill du ofta få en känsla för hur långt det är kvar, hur mån­ga dagar av arbete du har till för­fo­gande och vad som ska hän­da på vägen.

Om du är som jag, har du ibland mul­na dagar då du inte tyck­er att du gör några fram­steg alls, utan att det bara tug­gar på utan att du åstad­kom­mer något särskilt. Då skulle du må bra av att på ett smidigt sätt bli påmind om vil­ka steg du fak­tiskt bock­at av det senaste och hur myck­et det egentli­gen är som händer.

Överblick på ett ögonblick

Vill du få över­sikt — gör en tidslinje.

Du ser tydli­gare hur lång eller kort tid du har på dig. En tid­slin­je sät­ter varda­gens detal­jer i per­spek­tiv. Den vidgar ditt seende från att vara av tun­nelka­rak­tär till att omfat­ta hel­heten. När omdömet är stukat, ger tid­slin­jen dig åter känslan för sak­ers rät­ta rela­tion­er, såväl när det gäller tid som omfattning.

Gör så här

Men, var och hur gör du en tid­slin­je? Här kom­mer sex idéer.

  1. Köp rit­pap­per på rulle och låt det suc­ces­sivt utrul­lade pap­pret vara själ­va tid­slin­jen. Rita med tusch­pen­na ut när och hur länge sak­er hän­der. Använd till exem­pel de fina Cop­icpen­nor­na, så kan du till och med rita i ditt före­tags pro­fil­färg­er. Den här tid­slin­jen räck­er länge. All­tefter­som tiden går, rullar du ut mer pap­per. Passer­ade år rullar du ihop i andra änden. När du vill se allt ni åstad­kom­mit, rullar du ut allt igen och då kan du prak­tiskt taget van­dra dig igenom verk­samhetens historia.
  2. Använd Time­line, en webtjänst utveck­lad på North­west­ern Uni­ver­si­ty. Om du är bekant med att ska­pa Google Sheets-blad, kan du få till en ele­gant, dynamisk och scroll-bar tid­slin­je du kan bäd­da in på ert intranät. Time­line hit­tar du här.
  3. Lägg in allt som ska hän­da framöver i ett enda Excel-ark. Läg­ger du en hän­delse per rad har du lätt att göra ett Gantt-schema av det. Låt en upp­sät­tning kolum­n­er till höger till exem­pel rep­re­sen­tera några kom­mande månaders veck­or och fyll celler­na så det tydligt framgår vad som ska ske när och hur länge.
  4. Använd en väg som metafor. Rita upp tidspe­ri­o­den framöver som en väg (eller hit­ta en snygg bild på en väg) och skriv in var på vägen vad hän­der, som milstolpar.
  5. Gör en automa­tiskt ritad tid­slin­je i ett Excel-dia­gram. Här finner du en instruk­tion hur du kan gå tillväga. 
  6. Spänn upp en horison­tell vajer mel­lan två skru­vö­glor på väggen på ditt kon­tor. Häng upp lap­par som beskriv­er vad som kom­mer att hän­da när med hjälp av kläd­ny­por eller snit­si­ga doku­men­tk­läm­mor. Inspir­eras av Toy­otas pro­jek­tvi­su­alis­er­ingsme­todik och låt oli­ka färg­er på lap­par­na rep­re­sen­tera oli­ka typer av hän­delser, så du lätt tolkar hel­heten utan att för den skull stå så nära att du kan läsa tex­ten på alla lapparna.

Plöt­sligt ser du horisonten

Åskådlig­gör du skeen­den och plan­er i en tid­slin­je, får du lättare att plan­era vad som ska göras för att upp­nå de mål du har för det som ska göras. 

Du gör enklare det som ska göras i rätt tid och rent av i god tid, efter­som du tydligt ser hur myck­et tid du har till förfogande.

Hur gör du?

När har du använt en tid­slin­je på ett myck­et lyck­osamt sätt? Läm­na en kom­men­tar och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.