Premiär för Strukthur? - en frågespalt i videoform | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Premiär för Strukthur? - en frågespalt i videoform


Datum: 2013-02-19 15:10

Var­je vec­ka får jag mail från läsare, lyssnare och kun­der där de ber mig om något tips på hur de kan lösa ett struk­tur­prob­lem de råkat ut för. Ofta beskriv­er de sit­u­a­tion­er som jag kän­ner igen från andra. Visst är det synd om mitt svar bara kom­mer frågestäl­laren till del?

Ett avs­nitt i månaden

Där­för star­tar jag nu fråges­pal­ten Struk­thur?, vars förs­ta avs­nitt du ser här. En gång i månaden kom­mer det ett nytt avs­nitt och de när­maste månader­na kom­mer det bland annat att hand­la om hur vi ska hål­la koll på sådant vi vän­tar på från andra, hur vi kom­mer igång igen när struk­turen rasat och hur vi kan lösa pap­per­slo­gis­tiken när vi har två kontor.

Idag hand­lar det dock om vis­itko­rt vi får. Hur ska vi hantera dem på ett struk­tur­erat sätt? Håll till godo.


Vad är din fråga?

Har du en frå­ga till mig? Är det något struk­tur­prob­lem du brot­tas med? Hur kan jag hjäl­pa dig?

Maila mig eller skriv din frå­ga i en kom­men­tar nedan, så kan det hän­da att jag tar upp den i ett kom­mande avs­nitt av Strukthur?.

Välkom­men!

P S Varmt tack till Carl Tern­st­edt som fil­mat och klippt och till Anders Wall­ner som gjort grafiken.


Det här avs­nit­tet har några år på nack­en, som du ser. Numera finns det mängder av färs­ka avs­nitt där jag delar med mig av konkre­ta, kor­ta struk­tur­tips (och jag fyller på var­je vecka). 

Se fler vide­or med strukturtips.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.