Fem saker struktur inte är | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 mars

Fem saker struktur inte är


Datum: 2015-03-11 11:00

I ett trevligt sam­tal över en god lunch med en god vän för ett par år sedan, gick det plöt­sligt upp för mig att alla inte upplever ordet struk­tur” lika pos­i­tivt som jag.

Det är klart att jag då och då möter män­niskor som uttryck­er att de har svårt för ordet, men över den där lunchen slog det mig med full kraft att det som är så självk­lart för mig, att struk­tur ger fri­het och stim­uler­ar kreativitet, inte är det för alla.

Så, låt mig ägna den­na utgå­va av Klart! till fem sak­er struk­tur inte är.

Miss­förstånd ska­par obehag 

Struk­tur är inte att

… du fyrkan­tis­er­ar bort all gläd­je och gör så att allt är utstakat för dig till den mil­da grad att du kvävs, blir uttråkad och inte har utrymme för improvisation.
Snarare gör struk­turen att allt det som bara måste fungera i varda­gen kom­mer att fungera (och kom­mas ihåg) på ett lättare sätt, utan att du behöver ansträn­ga dig lika myck­et som annars.

… du måste struk­tur­era för struk­tureran­dets skull.
Man kan miss­bru­ka allt här i världen, ock­så struk­tur. Upplever du att själ­va struk­tureran­det i sig tar mer tid än du får till­ba­ka, arbe­tar du onödigt krång­ligt. Fören­kla istäl­let och dra ner på ambi­tion­er­na, så du bara struk­tur­erar det som verk­li­gen gör nyt­ta för dig.

… du aldrig får vika en tum från det du plan­er­at, oavsett vad som händer.
I de flestas vardag dyk­er det upp oförut­se­bara sak­er mån­ga gånger om dagen. Vi vet inte vad som dyk­er upp, men vi vet att något dyk­er upp. Även om vi inte på för­hand kan veta vad det kom­mer att hand­la om, kan vi ska­pa ett struk­tur­erat arbetssätt för hur vi tar hand om det som dyk­er upp när det dyk­er upp, så vi und­viker att bli över att vår plan gick i bitar.
Först när vi har en plan har vi något att plan­era om.

… vara oer­hört disciplinerad.
Hade det bara hand­lat om dis­ci­plin, hade vi inte behövt vara så struk­tur­erade. För mig är struk­tur ett sätt att göra det önskade arbetssät­tet (eller ruti­nen) till det lät­taste arbetssät­tet, så jag spon­tant vill väl­ja det istäl­let för att ta till den strän­ga, dis­ci­plin­er­ade tonen gen­te­mot mig själv för att väl­ja det.

… få så myck­et gjort som möjligt.
Som jag ser det är det näm­li­gen inte ett självän­damål att göra myck­et. Struk­turen hjälper oss dock att få det vi väl­jer att göra gjort med så liten ansträngn­ing som möjligt och så smidigt som det bara går.

Gör så här

 • Luta dig till­ba­ka ett slag, bara någon minut.

 • Tänk efter om finns något område i ditt sätt att arbe­ta struk­tur­erat som känns krång­ligt, omständigt, byråkratiskt, fyrkantigt eller rent av olustigt.

 • Är det hur du fyller i, hur du sys­tem­a­tis­er­ar, hur du kat­e­goris­er­ar, hur du planer­ar, hur du stäm­mer av, hur du pri­or­it­er­ar, hur du kom­mu­nicer­ar, hur du dokumenterar?

 • Fun­dera på hur du skulle kun­na fören­kla det du gör då.

  Kan du väl­ja bland färre alternativ?
  Kan du göra en mall?
  Kan du skära bort något steg?
  Kan du tydlig­göra något?
  Kan du hän­ga upp något så du ser det pré­cis när du behöver se det?

 • Gör det direkt eller definiera det förs­ta steget på fören­klin­gen som en att göra-uppgift och lägg till den till din lista.

Bra! Nu har du tag­it ett litet steg mot ett än smidi­gare, struk­tur­erat arbetssätt.
Struk­tur som begrepp är ett snäpp när­mare att vara förknip­pat med en skön känsla.

Varda­gens verktygslåda
Om du fören­klar ditt struk­tur­erade arbetssätt så att det är än min­dre fyrkantigt, byråkratiskt och begrän­sande blir ock­så din vardag på job­bet något smidi­gare. Du frigör ytterli­gare lite tid och ork till de uppgifter som du verk­li­gen ser fram emot att göra.

Hur gör du?
Hur märk­er du att det är dags att för­fi­na ditt arbetssätt? Vad är det i din vardag som sät­ter igång ett struk­tur­för­bät­tringsar­bete? Skriv gär­na och berät­ta i en kommentrar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.