Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 mars

Ordning och reda hemmavid?


Datum: 2016-03-15 20:08

Allt­so­mof­tast kom­mer en delt­a­gare fram till mig i en föreläs­ningspaus och säger Det här med struk­tur på job­bet är ju top­pen. Kan du ock­så kom­ma hem till mig och struk­tur­era upp mitt hem?”.

Jag förstår att frå­gan är ställd halvt på skämt, men nog finns där ett korn av all­var ock­så. Likväl som god struk­tur under­lät­tar våra arbets­da­gar, skänker god ord­ning och struk­tur ock­så en fin smidighet till vårt pri­vatliv och vårt hem.

Även om jag pri­vat är en fan­tast på att opti­mera och för­fi­na hur vi har det hem­ma, är det inte alls något jag arbe­tar med. När jag pratar om struk­tur i mina föreläs­ningar och kurs­er, har jag helt och hål­let arbetsfokus.

Men, såk­lart finns det de som istäl­let ägnar sig åt hemord­ning. Pauli­na Dra­gan­ja kallar sig För­var­ings­drot­tnin­gen” och har en blogg jag varmt kan rek­om­mendera. Ett par gånger i veck­an delar hon med sig av tips på hur vi får bät­tre ord­ning i våra hem. Det hand­lar om skor, om garder­ober, om hemelek­tron­ik, om smy­ck­esför­var­ing, om tvättsor­ter­ing, om garaget och om andra aspek­ter av hem­struk­tur så mån­ga av oss vill förbättra.

Så, när det gäller ord­ning i hem­met är jag inte den rätte att svara, men Pauli­na är det.