Fyra förenklande saker att ha med i filnamn | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 mars

Fyra förenklande saker att ha med i filnamn


Datum: 2016-03-29 09:12

Doku­ment vi sparar vill vi hit­ta blixtsnabbt igen, närhelst vi behöver dem. Visst, det är smart att spara dem på rätt ställe, men åtmin­stone jag sök­er fram rätt fil i alla fall nio gånger av tio. Anti­n­gen vet jag inte i vilken mapp jag ska leta eller vill jag inte klic­ka mig runt i en mapp­struk­tur utan hellre hit­tar det jag sök­er genom en snab­båtkom­stapp som Alfred.

Kom­pon­era medvetet

Går det verk­li­gen snab­bare att söka? Det beror på. Nam­nger vi fil­er­na och doku­menten på ett kon­sekvent sätt med ett urval av namnkom­po­nen­ter, vet vi lättare vad vi ska söka efter och därmed hit­tar vi ock­så det sök­ta snabbare.

Kom­pon­era där­för fil­nam­net smart, så blir hit­tandet smidigare.

Gör så här

Idag, för­fi­na hur du nam­nger doku­ment och fil­er, det vill säga, var mer kon­sekvent än innan eller inför en ny kom­po­nent i dina fil­namn. I nam­net kan du använ­da till exempel:

  • Datum för det doku­mentet avs­er. Sök­er du på datum, hit­tar du alla doku­ment som rör något som ska hän­da då. Det här låter kanske självk­lart, men har du egentli­gen lagt märke till hur genialisk den kor­ta koden datum är för att iden­ti­fiera en enda av alla de dagar som passerar?

  • Kund­nam­net. Sök­er du på kund­nam­net, hit­tar du alla kun­dens doku­ment, även om de skulle ham­nat på oförut­sett ställe.

  • Innehål­lets art. Bestäm dig för att alltid benäm­na sam­ma sorts doku­ment på sam­ma sätt. Ska anteck­ningar från ett möte heta mötes­no­teringar”, notat”, mötes­no­tat”, möte­san­teck­ningar” eller bara möte”? Har du svårt att kom­ma fram till vad som är den bäs­ta benämnin­gen, låt lot­ten avgöra och håll dig sedan till det ord som vann.

  • En siffra som anger hur klart doku­mentet är, på en fem­gr­a­dig skala, t ex. Då kan du låta ett litet pro­gram som Hazel automa­tiskt fär­gläg­ga doku­ment­nam­nen på disken så du med visuell lät­thet särskil­jer de klara från de bara påbör­jade i map­pen du tittar.

Du behöver inte nu med en gång döpa om alla doku­ment du inte tidi­gare nam­n­giv­it på det­ta sätt. Bör­ja istäl­let att tilläm­pa det­ta nya på sådant du ska­par idag. Då hit­tar du åtmin­stone de senast ska­pade fil­er­na snab­bare än innan.

Smart val ger inga kval

Om du inför en lättsök­bar kom­po­nent i dina fil­namn och om du använ­der den kon­sekvent från och med nu, hit­tar du snab­bare det du sök­er. I varda­gen upplever du dig min­dre hin­drad i din fram­fart (för du slip­per leta) och du behöver inte län­gre vän­ta så länge på att rätt fil ska dyka upp, utan du går snab­bare från tanke till handling.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta nam­n­givn­ingstrick? Berät­ta för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.