Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 sep.

Schemalägg tid för reflektion


Datum: 2010-09-17 09:26

Du läg­ger åtskil­li­ga tim­mar av ditt liv var­je vec­ka på att job­ba. Om allt du gör hand­lar om detal­jer här och nu, kom­mer du uppl­e­va att allt bara snur­rar på. 

Du kanske har bliv­it rik­tigt flink på att definiera de näs­ta ste­gen i dina arbets-områ­den som konkre­ta, detal­jer­ade att-göra-uppgifter. Ömsom betar du av sak­er du har att göra, ömsom job­bar du med din över­sikt och stäm­mer av var du står i de oli­ka små och sto­ra pro­jekt du driver.

Du har en att-göra-lista, du har en vän­tar-på-lista, du lagrar ditt bra-att-ha-mate­r­i­al på ett sys­tem­a­tiskt sätt och du gör regel­bun­det en veck­ogenomgång. Du bockar av lis­tor, rev­ider­ar, ini­tier­ar nytt och håller koll på allt.

Men, efter ett tag kan det hän­da att du upplever det här väl­struk­tur­erade, sys­tem­a­tiska arbetssät­tet väl mekaniskt. Visst är det så att du ock­så behöver utrymme för de vida vid­der­na, för det ovän­tade, för klarhet och eftertanke?

Umgås med de sto­ra perspektiven

Boka regel­bun­det in tid för reflek­tion. Oavsett om du avsät­ter tio minut­er eller två tim­mar åt gån­gen, kom­mer det att vara väl invester­ad tid.

Om du då och då lyfter blick­en och umgås med de sto­ra per­spek­tiv­en, kom­mer du uppl­e­va större förankring i såväl framti­den som his­to­rien. Du kom­mer att uppl­e­va att du mer kan påver­ka var du befinner dig och vart du är på väg; i ditt yrkesliv och med din verksamhet.

Gör så här

  1. Bestäm dig för när och hur lång tid du ska ägna åt att reflek­tera, den här gången.
  2. Boka upp den tiden i din kalender.
  3. När tiden är inne, utrusta dig med en tom white­board och några väl­fyll­da pen­nor, eller ditt favorit­block och en pen­na du verk­li­gen trivs med att skri­va med. 
  4. Stäng av tele­fo­nen och stäng dör­ren, så du för­blir ostörd. 
  5. Luta dig till­ba­ka och vänta.
  6. Reflek­tera över det som fall­er dig in och ta ditt anteck­n­ingsmedi­um till hjälp. Om några att-göra-uppgifter blir resul­tatet av reflek­tio­nen, lägg till dem till din att-göra-lista i van­lig ord­ning. Ha där­för din att-göra-lista till­hands, så du där snabbt kan bli av med” de uppgifter du kom­mer på.

Per­son­li­gen brukar jag på ett lig­gande, blankt A4-blad skri­va ned några nyck­elord som rep­re­sen­ter­ar det jag går och tänker på dessa dagar; det som snur­rar i huvudet. Det kan vara några upp­drag jag har eller ett par inter­na utveck­ling­spro­jekt jag dri­ver. Orden ack­om­pan­jeras ofta av geometriska fig­ur­er och pilar. Det­ta är helt utan teori eller veten­skap som grund, utan ett sätt att för mig på pap­pret åter­spegla det som upp­tar mitt sinne, för att bringa klarhet och se sam­band och rela­tion­er som först inte var tydliga.

Plan­era inte vad du ska tän­ka på

Låt det­ta vara helt oplan­er­ad tid, där du inte har någon särskild agen­da. Bestäm dig inte för några speci­fi­ka punk­ter att reflek­tera över och gör det heller inte till det tillfälle under veck­an då du skum­mar igenom din att-göra-lista, dina pro­jekt, det du vän­tar på från andra et c. Låt det vara en ful­lkom­ligt vit, blank, tom kalen­der­bokn­ing med dig själv.

Det kom­mer inte att vara det tillfälle under veck­an då du får gjort mån­ga detal­jer­ade uppgifter, men det kan vara den stund som gör att du under resten av veck­ans mer inten­si­va tim­mar arbe­tar med större ener­gi, fokus och glädje.

Hur gör du?

Hur gör du för att se din verk­samhet och din sit­u­a­tion i ett större perspektiv?

Välkom­men att kom­mentera nedan!