Schemalägg tid för reflektion | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 sep.

Schemalägg tid för reflektion


Datum: 2010-09-17 09:26

Du läg­ger åtskil­li­ga tim­mar av ditt liv var­je vec­ka på att job­ba. Om allt du gör hand­lar om detal­jer här och nu, kom­mer du uppl­e­va att allt bara snur­rar på. 

Du kanske har bliv­it rik­tigt flink på att definiera de näs­ta ste­gen i dina arbets-områ­den som konkre­ta, detal­jer­ade att-göra-uppgifter. Ömsom betar du av sak­er du har att göra, ömsom job­bar du med din över­sikt och stäm­mer av var du står i de oli­ka små och sto­ra pro­jekt du driver.

Du har en att-göra-lista, du har en vän­tar-på-lista, du lagrar ditt bra-att-ha-mate­r­i­al på ett sys­tem­a­tiskt sätt och du gör regel­bun­det en veck­ogenomgång. Du bockar av lis­tor, rev­ider­ar, ini­tier­ar nytt och håller koll på allt.

Men, efter ett tag kan det hän­da att du upplever det här väl­struk­tur­erade, sys­tem­a­tiska arbetssät­tet väl mekaniskt. Visst är det så att du ock­så behöver utrymme för de vida vid­der­na, för det ovän­tade, för klarhet och eftertanke?

Umgås med de sto­ra perspektiven

Boka regel­bun­det in tid för reflek­tion. Oavsett om du avsät­ter tio minut­er eller två tim­mar åt gån­gen, kom­mer det att vara väl invester­ad tid.

Om du då och då lyfter blick­en och umgås med de sto­ra per­spek­tiv­en, kom­mer du uppl­e­va större förankring i såväl framti­den som his­to­rien. Du kom­mer att uppl­e­va att du mer kan påver­ka var du befinner dig och vart du är på väg; i ditt yrkesliv och med din verksamhet.

Gör så här

  1. Bestäm dig för när och hur lång tid du ska ägna åt att reflek­tera, den här gången.
  2. Boka upp den tiden i din kalender.
  3. När tiden är inne, utrusta dig med en tom white­board och några väl­fyll­da pen­nor, eller ditt favorit­block och en pen­na du verk­li­gen trivs med att skri­va med. 
  4. Stäng av tele­fo­nen och stäng dör­ren, så du för­blir ostörd. 
  5. Luta dig till­ba­ka och vänta.
  6. Reflek­tera över det som fall­er dig in och ta ditt anteck­n­ingsmedi­um till hjälp. Om några att-göra-uppgifter blir resul­tatet av reflek­tio­nen, lägg till dem till din att-göra-lista i van­lig ord­ning. Ha där­för din att-göra-lista till­hands, så du där snabbt kan bli av med” de uppgifter du kom­mer på.

Per­son­li­gen brukar jag på ett lig­gande, blankt A4-blad skri­va ned några nyck­elord som rep­re­sen­ter­ar det jag går och tänker på dessa dagar; det som snur­rar i huvudet. Det kan vara några upp­drag jag har eller ett par inter­na utveck­ling­spro­jekt jag dri­ver. Orden ack­om­pan­jeras ofta av geometriska fig­ur­er och pilar. Det­ta är helt utan teori eller veten­skap som grund, utan ett sätt att för mig på pap­pret åter­spegla det som upp­tar mitt sinne, för att bringa klarhet och se sam­band och rela­tion­er som först inte var tydliga.

Plan­era inte vad du ska tän­ka på

Låt det­ta vara helt oplan­er­ad tid, där du inte har någon särskild agen­da. Bestäm dig inte för några speci­fi­ka punk­ter att reflek­tera över och gör det heller inte till det tillfälle under veck­an då du skum­mar igenom din att-göra-lista, dina pro­jekt, det du vän­tar på från andra et c. Låt det vara en ful­lkom­ligt vit, blank, tom kalen­der­bokn­ing med dig själv.

Det kom­mer inte att vara det tillfälle under veck­an då du får gjort mån­ga detal­jer­ade uppgifter, men det kan vara den stund som gör att du under resten av veck­ans mer inten­si­va tim­mar arbe­tar med större ener­gi, fokus och glädje.

Hur gör du?

Hur gör du för att se din verk­samhet och din sit­u­a­tion i ett större perspektiv?

Välkom­men att kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.