Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 sep.

Låt dig inte hindras av mobilsvaret


Datum: 2010-09-22 12:02

Visst är det skönt när allt klaf­far, när du går från klarhet till klarhet, när ditt jobb fly­ter smidigt och du verk­li­gen kän­ner att du får gjort någonting?

Men, då och då går det i stå. 

Du vet hur det kan vara: Du har fin fart framåt och rätt som det är, ham­nar du i ett mobilsvar. Du behöver bestäm­ma något med någon, så du ber henne ringa upp. Hon ringer när hon är till­gäng­lig igen och då sit­ter du i möte, med mobilen avstängd. Hon talar in ett med­de­lande och säger unge­fär Vi tycks ringa om varan­dra, men sök mig när du kan; jag tror att jag är nåbar i mor­gon för­mid­dag”.

I mor­gon för­mid­dag sit­ter du på fly­get, men du ringer så fort du lan­dat … och möter Välkom­men till Annas mobilsvar …”. Återi­gen talar du in ett med­de­lande: Det verkar gå troll i det här; vi tycks vara osynkade, men ring mig så fort du har möj­lighet.” Efter­som du sit­ter i möte resten av dagen, mis­sar du henne igen, varpå du ringer och, tja, ham­nar i mobilsvaret. Nu har ni ringt om varan­dra så mån­ga gånger att det bör­jar kän­nas löjeväckande att tala in ett meddelande.

Så här håller det på som i lim­bo, inte för evigt, men till­räck­ligt länge för att du ska tap­pa fart, kän­na dig frus­tr­erad och för­lo­ra ditt fokus.

Ett sätt att kom­ma vidare är att gå över till att maila, vilket inte är så beroende av att ni får direk­tkon­takt, men visst vore det fint om du kunde fort­sät­ta ringa och ändå ta dig framåt, i ditt pro­jekt, med ditt upp­drag, i din affärsprocess?

Gör så här

Ska­pa så myck­et värde som möjligt i ditt mobilsvarsmed­de­lande. Här är några exempel:

  • Läm­na den infor­ma­tion du hade tänkt tala om live”.
  • Ställ en konkret frå­ga som den andre kan svara ja” eller nej” på, i ditt mobilsvar, eller via sms.
  • Ställ en mer omfat­tande frå­ga, även om den kan resul­tera i en mot­frå­ga, som den andre talar in när han ringer tillbaka.

Det vik­ti­ga är att du i var­je steg för kom­mu­nika­tio­nen framåt, istäl­let för att bara tala om att du inte nådde per­so­n­en ifrå­ga och att denne är välkom­men att försö­ka nå dig. Det behöver inte vara så avancer­ade med­de­landen, bara de håller igång den framåt­skri­dande rörelsen. Frå­ga dig: Hur kan jag ta det här ett snäpp vidare i rätt riktning?

Som en walkie-talkie

Rätt som det är, kan din mobilsvarskon­ver­sa­tion (och den andras) fungera som en audi­tiv mailko­r­re­spon­dens. Funkar det i walkie-talkie, funkar det väl i mobilsvar?
Kanske lyckas ni avhand­la via mobilsvaret allt det ni tänk­te tala om i direk­tkon­takt? Sak­en är då löst.

Hur gör du?

Hur gör du för att slip­pa bli offer för omständigheter­na och istäl­let lätt segla för­bi ovän­tade hin­der i din job­b­vardag? Skriv till mig på david@​stiernholm.​com. Är det någon som blir inspir­erad av berät­telser om åter­vun­nen han­dlingskraft, är det jag.

Tack för idag och på återseende näs­ta vecka.