Låt dig inte hindras av mobilsvaret | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 sep.

Låt dig inte hindras av mobilsvaret


Datum: 2010-09-22 12:02

Visst är det skönt när allt klaf­far, när du går från klarhet till klarhet, när ditt jobb fly­ter smidigt och du verk­li­gen kän­ner att du får gjort någonting?

Men, då och då går det i stå. 

Du vet hur det kan vara: Du har fin fart framåt och rätt som det är, ham­nar du i ett mobilsvar. Du behöver bestäm­ma något med någon, så du ber henne ringa upp. Hon ringer när hon är till­gäng­lig igen och då sit­ter du i möte, med mobilen avstängd. Hon talar in ett med­de­lande och säger unge­fär Vi tycks ringa om varan­dra, men sök mig när du kan; jag tror att jag är nåbar i mor­gon för­mid­dag”.

I mor­gon för­mid­dag sit­ter du på fly­get, men du ringer så fort du lan­dat … och möter Välkom­men till Annas mobilsvar …”. Återi­gen talar du in ett med­de­lande: Det verkar gå troll i det här; vi tycks vara osynkade, men ring mig så fort du har möj­lighet.” Efter­som du sit­ter i möte resten av dagen, mis­sar du henne igen, varpå du ringer och, tja, ham­nar i mobilsvaret. Nu har ni ringt om varan­dra så mån­ga gånger att det bör­jar kän­nas löjeväckande att tala in ett meddelande.

Så här håller det på som i lim­bo, inte för evigt, men till­räck­ligt länge för att du ska tap­pa fart, kän­na dig frus­tr­erad och för­lo­ra ditt fokus.

Ett sätt att kom­ma vidare är att gå över till att maila, vilket inte är så beroende av att ni får direk­tkon­takt, men visst vore det fint om du kunde fort­sät­ta ringa och ändå ta dig framåt, i ditt pro­jekt, med ditt upp­drag, i din affärsprocess?

Gör så här

Ska­pa så myck­et värde som möjligt i ditt mobilsvarsmed­de­lande. Här är några exempel:

  • Läm­na den infor­ma­tion du hade tänkt tala om live”.
  • Ställ en konkret frå­ga som den andre kan svara ja” eller nej” på, i ditt mobilsvar, eller via sms.
  • Ställ en mer omfat­tande frå­ga, även om den kan resul­tera i en mot­frå­ga, som den andre talar in när han ringer tillbaka.

Det vik­ti­ga är att du i var­je steg för kom­mu­nika­tio­nen framåt, istäl­let för att bara tala om att du inte nådde per­so­n­en ifrå­ga och att denne är välkom­men att försö­ka nå dig. Det behöver inte vara så avancer­ade med­de­landen, bara de håller igång den framåt­skri­dande rörelsen. Frå­ga dig: Hur kan jag ta det här ett snäpp vidare i rätt riktning?

Som en walkie-talkie

Rätt som det är, kan din mobilsvarskon­ver­sa­tion (och den andras) fungera som en audi­tiv mailko­r­re­spon­dens. Funkar det i walkie-talkie, funkar det väl i mobilsvar?
Kanske lyckas ni avhand­la via mobilsvaret allt det ni tänk­te tala om i direk­tkon­takt? Sak­en är då löst.

Hur gör du?

Hur gör du för att slip­pa bli offer för omständigheter­na och istäl­let lätt segla för­bi ovän­tade hin­der i din job­b­vardag? Skriv till mig på david@​stiernholm.​com. Är det någon som blir inspir­erad av berät­telser om åter­vun­nen han­dlingskraft, är det jag.

Tack för idag och på återseende näs­ta vecka.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.