Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 sep.

Sätt rimliga samlade mål


Datum: 2023-09-18 09:00
En vacker arkipelag med turkosblått vatten.

Med jäm­na mel­lan­rum sät­ter vi mål för den kom­mande peri­o­den. Vad ska vi åstad­kom­ma? Hur myck­et högre än förut ska vi nå? Hur mån­ga ska vi lyckas ro hem? 

Det brukar sägas att ett bra mål bland annat ska vara real­is­tiskt, allt­så att vi tror oss om att klara att nå det, men att det ändå ska vara en smu­la utmanande. Ett lågt satt mål som vi med självk­larhet kom­mer att nå motiver­ar oss knap­past och frå­gan är vad det fyller för funk­tion. Ett lagom utmanande mål som vi tror oss om att klara, men som tar­var en viss ansträngn­ing, ger oss istäl­let en extra sporre att läg­ga manken till.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Mån­ga bäckar små gör en stor å

En del av oss är dock ambitiösa i överkant. Vi tar i och sät­ter ett högt mål på det ena och läg­ger på litet extra mar­gin­al på det andra. Är målen få, är en extra ansträngn­ing gör­bar, men om målen är mån­ga, läg­gs de nöd­vändi­ga extra tagen till varan­dra och plöt­sligt är det ett jät­tek­liv i presta­tion räk­nat vi före­satt oss att ta den när­maste tiden.

Risken är att vi tar i för myck­et, orkar en vec­ka eller två och sedan kom­mer varda­gen ikapp oss. Vi halkar efter på något av målen, upplever det som ett smärre ned­er­lag, betrak­tar oss som något av ett miss­ly­ckande och snarare än inspir­erade kän­ner vi oss allt­mer molokna. 

Helt i onö­dan. Vi har ju bara gis­sat fel på hur myck­et vi skulle klara. Vi tog i i överkant.

Se den sam­lade ansträngningen

För att kun­na avgöra om ett mål är real­is­tiskt eller inte, behöver vi sät­ta det i sitt sam­man­hang, efter­som våra mål­sät­tningar är mer en arkipelag än isol­er­ade öar. 

Hur stor är utmanin­gen att nå vart och ett av målen och vad blir därmed den sam­lade utmanin­gen? Är det rim­ligt för oss att klara just nu, med tanke på allt annat som hän­der i till­varon för ögonblick­et? Kanske är det det, eller så är vi på väg att göra oss en björntjänst.

Gör så här

Vill du ha en rim­lig utman­ing att nå den när­maste peri­o­den och ändå åstad­kom­ma mer, högre, bät­tre, större än hit­tills, gör så här:

  1. Ta fram dina mål.
  2. För var och ett, bedöm hur stor utman­ing det innebär. Gradera utmanin­gen för var­je mål på en fem­gr­a­dig skala där 1 bety­der att du utan någon ansträngn­ing med säk­er­het kom­mer att nå målet och 5 att utmanin­gen är rik­tigt stor och du kom­mer att behö­va ta i rejält för att klara det.

  3. Sum­mera och dela med antalet mål så du får fram medelvärdet på utmaningen.
  4. Ham­nar snittgraderin­gen över 4 och när­mare 5, fun­dera på om det­ta är rim­ligt för den när­maste tiden. Hur har du det framöver och hur mår du? Orkar du den­na ansträngn­ing? Ska du möjli­gen sän­ka målet något, så då ock­så njuter av resan? Eller, blir du extra sporrad av att målet är så högt och skulle det bara kän­nas ljum­met att sän­ka ambitionen?
  5. Om snittgraderin­gen lan­dar på 2 eller under, kom­mer målen verk­li­gen att spela någon roll i din vardag? Om det är i det när­maste självk­lart att du når dem, kom­mer det att kän­nas roligt och inspirerande att arbe­ta mot dem? Eller, står du inför en peri­od full av påfrest­ningar av ett helt annat slag som du behöver ha utrymme att tack­la och skulle högre mål än så då vara en för tung börda?

Målen håller längre

Om du på det­ta sätt eller något annat reflek­ter­ar över hur stor sam­lad utman­ing dina mål för den när­maste tiden innebär, kom­mer målen att spela större roll för dig. 

Istäl­let för att ta i i överkant och bax­na halvvägs, har du gjort en med­veten avvägn­ing av hur myck­et län­gre det är rim­ligt att du når härnäst. Då kom­mer målen under hela peri­o­den på all­var vara ett värde­fullt stöd för dig i din dagli­ga pri­or­i­ter­ing bland dina uppgifter.

Hur gör du?

Hur gör du för att sät­ta rim­ligt höga mål när du tar ut rik­t­nin­gen för den när­maste tiden? Kanske är det på ett helt annat sätt än jag här har beskriv­it. Berät­ta för mig!


Bli mer målmedveten

En bok i sanden på en strand

Faktum är att jag i min andra bok gick till botten med hur vi sätter mål vi har nytta av - i synnerhet när vi ska prioritera.

Titeln är "Målmedveten - prioritera rätt och säg nej med gott samvete" och du beställer ditt ex i shopen.

Jag vill beställa ett exemplar


Det finns mer!

Ung affärskvinna i orange top sitter vid ett skrivbord och lyssnar leende på något i sina in-ear-lurar. I handen håller hon en kaffemugg.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!