Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 jan.

Så undviker du att fastna i mailen


Datum: 2016-01-11 09:43

En van­lig struk­tur­fall­grop är att fast­na i mailen. Vi har förvis­so en att göra-lista och kanske har vi lagt in den i den senaste appen vi nyss bliv­it tip­sade om, men när vi kom­mer till job­bet på mor­gonen och slår på datorn, säger den pling” eller snarare ras­sel” och mailen rasar in.

Vi råkar se ett mail som verkar lite argt for­muler­at och vi hug­ger tag i det direkt. Under det att vi for­muler­ar ett välavvägt svar, drop­par det in ett mail till och ett till. Dagen går, vi är iväg på några möten och hanter­ar mail­in­flödet däremellan.

I slutet av dagen packar vi ihop och då går det upp för oss att vi hade ju en att göra-lista ock­så”. Där låg några sak­er som verk­li­gen behövde bli klara idag.

Över­tid.

Laga lätt lista
Kän­ner du igen dig i det här, behöver du göra det lätt för dig att i förs­ta hand ploc­ka arbet­suppgifter från att göra-lis­tan. Du kan göra det lätt för dig att slip­pa glöm­ma det du har att göra som inte nyss lan­dat i mailen.

Hur?

Här kom­mer fyra sätt. Vilket som pas­sar dig beror på vil­ka verk­tyg du har.

Gör till exem­pel något av detta

  1. Om du har din att göra-lista i en webbtjänst, ställ in så att inter­net­browsern star­tar automa­tiskt när du log­gar in på datorn och att den då öpp­nar webbtjän­sten i fråga.

  2. Om du är Mac-använ­dare, använd snabb­star­tap­pen Alfred för att ska­pa ett script som star­tar alla de pro­gram och doku­ment du vill öpp­na när du bör­jar jobba.

  3. Om du använ­der dig av Out­looks uppgifter-funk­tion, ställ in så att startvyn i Out­look inte är E‑post, utan Uppgifter-lis­tan (klic­ka Arkiv / Alter­na­tiv / Avancer­at / Star­ta och avs­lu­ta Out­look / Bläd­dra… (vid Star­ta Out­look i den här map­pen”) och välj den vy du vill se direkt vid start)

  4. Har du din att göra-lista på pap­per, lägg lis­tan på tan­gent­bor­det innan du går från job­bet var­je efter­mid­dag. Du kom­mer inte att kun­na öpp­na mailen utan att fly­t­ta på att göra-listan.

Prio ett” blir prio rätt”
För, om du gör det lätt för dig att bli varse din att göra-lista kom­mer du i fort­sät­tnin­gen göra en mer kor­rekt pri­or­i­ter­ing. Du frestas inte att pri­or­it­era upp något felak­tigt, bara för att det kom till dig i en kanal som har välutveck­lad för­må­ga att poc­ka på upp­märk­samhet (läs mailen”).

Hur gör du?
Hur gör du för att kom­ma ihåg att du har en att göra-lista och för att min­nas att använ­da den? Kom­mentera gärna.