Så undviker du att fastna i mailen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 jan.

Så undviker du att fastna i mailen


Datum: 2016-01-11 09:43

En van­lig struk­tur­fall­grop är att fast­na i mailen. Vi har förvis­so en att göra-lista och kanske har vi lagt in den i den senaste appen vi nyss bliv­it tip­sade om, men när vi kom­mer till job­bet på mor­gonen och slår på datorn, säger den pling” eller snarare ras­sel” och mailen rasar in.

Vi råkar se ett mail som verkar lite argt for­muler­at och vi hug­ger tag i det direkt. Under det att vi for­muler­ar ett välavvägt svar, drop­par det in ett mail till och ett till. Dagen går, vi är iväg på några möten och hanter­ar mail­in­flödet däremellan.

I slutet av dagen packar vi ihop och då går det upp för oss att vi hade ju en att göra-lista ock­så”. Där låg några sak­er som verk­li­gen behövde bli klara idag.

Över­tid.

Laga lätt lista
Kän­ner du igen dig i det här, behöver du göra det lätt för dig att i förs­ta hand ploc­ka arbet­suppgifter från att göra-lis­tan. Du kan göra det lätt för dig att slip­pa glöm­ma det du har att göra som inte nyss lan­dat i mailen.

Hur?

Här kom­mer fyra sätt. Vilket som pas­sar dig beror på vil­ka verk­tyg du har.

Gör till exem­pel något av detta

  1. Om du har din att göra-lista i en webbtjänst, ställ in så att inter­net­browsern star­tar automa­tiskt när du log­gar in på datorn och att den då öpp­nar webbtjän­sten i fråga.

  2. Om du är Mac-använ­dare, använd snabb­star­tap­pen Alfred för att ska­pa ett script som star­tar alla de pro­gram och doku­ment du vill öpp­na när du bör­jar jobba.

  3. Om du använ­der dig av Out­looks uppgifter-funk­tion, ställ in så att startvyn i Out­look inte är E‑post, utan Uppgifter-lis­tan (klic­ka Arkiv / Alter­na­tiv / Avancer­at / Star­ta och avs­lu­ta Out­look / Bläd­dra… (vid Star­ta Out­look i den här map­pen”) och välj den vy du vill se direkt vid start)

  4. Har du din att göra-lista på pap­per, lägg lis­tan på tan­gent­bor­det innan du går från job­bet var­je efter­mid­dag. Du kom­mer inte att kun­na öpp­na mailen utan att fly­t­ta på att göra-listan.

Prio ett” blir prio rätt”
För, om du gör det lätt för dig att bli varse din att göra-lista kom­mer du i fort­sät­tnin­gen göra en mer kor­rekt pri­or­i­ter­ing. Du frestas inte att pri­or­it­era upp något felak­tigt, bara för att det kom till dig i en kanal som har välutveck­lad för­må­ga att poc­ka på upp­märk­samhet (läs mailen”).

Hur gör du?
Hur gör du för att kom­ma ihåg att du har en att göra-lista och för att min­nas att använ­da den? Kom­mentera gärna. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.