Så styckar du en för stor uppgift i mindre bitar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 sep.

Så styckar du en för stor uppgift i mindre bitar


Datum: 2017-09-27 10:41

Sto­ra uppgifter delar vi med fördel upp i min­dre uppgifter, för då får vi dem lättare gjor­da och min­skar risken att vi skjuter upp dem till sedan. En uppgift är stor” när den är så omfat­tande att vi frestas att göra den senare” när vi ser den i vår lista och istäl­let väl­ja en min­dre uppgift nu. Den består av flera moment och är ofta större i omfat­tning än en arbetsdag.

Att ta sig an den oform­li­ga massan
Men hur delar vi upp den sto­ra uppgiften? Är den rik­tigt omfat­tande, kan ock­så själ­va uppdel­nin­gen vara något man fam­lar inför att göra — särskilt om vi redan skju­tit på den ett tag och nu kän­ner dåligt samvete för att vi ännu inte kom­mit igång. Häromda­gen delade en av mina klien­ter med sig av ett tankesätt som hjälper oss med det­ta. Hon betrak­tade det som att vi kan väl­ja att skära uppgiften på någon av flera oli­ka led­der så att vi får min­dre stycken:

  • vil­ka deluppgifter av den sto­ra uppgiften kan jag göra själv och i vil­ka är jag beroende av andra?

  • eller, vil­ka lät­ta uppgifter döl­jer sig i den och vil­ka svåra?

  • eller, vad kan jag kom­ma på för små, snab­ba, uppgifter ur den sto­ra och vil­ka kom­plicer­ade, tid­skrä­vande moment döljs i den?

  • eller, vad är de naturli­ga förs­ta ste­gen och vad ska uppen­bart göras senare?

  • eller, på vil­ka oli­ka platser (eller sys­tem) behöver jag göra vil­ka min­dre uppgifter ur den stora?

  • eller, någon ytterli­gare sty­ck­n­ingsledd” du själv kom­mer på, som jag inte näm­nt här.

Gör så här
Vill du tes­ta om det­ta knep skulle under­lät­ta för dig, tit­ta igenom din att göra-lista och leta efter en uppgift du skju­tit upp allde­les för länge (tja, han­den på hjär­tat gis­sar jag att du är väl med­veten om vad du har skju­tit upp utan att du behöver leta i din lista).

Välj en av sty­ck­n­ingsled­der­na, ställ dig frå­gan och se vil­ka uppgifts­de­tal­jer du får fram ur den för sto­ra uppgiften.

Skriv de nya småuppgifter­na till din att göra-lista, såvi­da du inte gör dem direkt. Nu kom­mer du lättare igång. Du är minst ett steg när­mare att slut­föra den större uppgift som hängt över dig.

Lät­tad börda
Om du tar till någon av sty­ck­n­ingsled­der­na för att ta dig an den uppgift som på grund av sin enor­ma stor­lek bliv­it lig­gande allde­les för länge, delar du lättare den i min­dre bitar och du hjälper dig själv att inte län­gre skju­ta upp. Att bli av med dessa tyn­gande dåli­ga samveten är oer­hört befriande och vår arbets­be­last­ning känns ofta lättare, även om vi på det hela taget har lika myck­et att göra som förut.

Hur gör du?
Hur gör du för att raskt och rik­tigt dela en för stor uppgift i min­dre delar? Har du någon helt annan metod än den här? Då får du mer än gär­na dela med dig i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.