Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 sep.

Så styckar du en för stor uppgift i mindre bitar


Datum: 2017-09-27 10:41

Sto­ra uppgifter delar vi med fördel upp i min­dre uppgifter, för då får vi dem lättare gjor­da och min­skar risken att vi skjuter upp dem till sedan. En uppgift är stor” när den är så omfat­tande att vi frestas att göra den senare” när vi ser den i vår lista och istäl­let väl­ja en min­dre uppgift nu. Den består av flera moment och är ofta större i omfat­tning än en arbetsdag.

Att ta sig an den oform­li­ga massan
Men hur delar vi upp den sto­ra uppgiften? Är den rik­tigt omfat­tande, kan ock­så själ­va uppdel­nin­gen vara något man fam­lar inför att göra — särskilt om vi redan skju­tit på den ett tag och nu kän­ner dåligt samvete för att vi ännu inte kom­mit igång. Häromda­gen delade en av mina klien­ter med sig av ett tankesätt som hjälper oss med det­ta. Hon betrak­tade det som att vi kan väl­ja att skära uppgiften på någon av flera oli­ka led­der så att vi får min­dre stycken:

  • vil­ka deluppgifter av den sto­ra uppgiften kan jag göra själv och i vil­ka är jag beroende av andra?

  • eller, vil­ka lät­ta uppgifter döl­jer sig i den och vil­ka svåra?

  • eller, vad kan jag kom­ma på för små, snab­ba, uppgifter ur den sto­ra och vil­ka kom­plicer­ade, tid­skrä­vande moment döljs i den?

  • eller, vad är de naturli­ga förs­ta ste­gen och vad ska uppen­bart göras senare?

  • eller, på vil­ka oli­ka platser (eller sys­tem) behöver jag göra vil­ka min­dre uppgifter ur den stora?

  • eller, någon ytterli­gare sty­ck­n­ingsledd” du själv kom­mer på, som jag inte näm­nt här.

Gör så här
Vill du tes­ta om det­ta knep skulle under­lät­ta för dig, tit­ta igenom din att göra-lista och leta efter en uppgift du skju­tit upp allde­les för länge (tja, han­den på hjär­tat gis­sar jag att du är väl med­veten om vad du har skju­tit upp utan att du behöver leta i din lista).

Välj en av sty­ck­n­ingsled­der­na, ställ dig frå­gan och se vil­ka uppgifts­de­tal­jer du får fram ur den för sto­ra uppgiften.

Skriv de nya småuppgifter­na till din att göra-lista, såvi­da du inte gör dem direkt. Nu kom­mer du lättare igång. Du är minst ett steg när­mare att slut­föra den större uppgift som hängt över dig.

Lät­tad börda
Om du tar till någon av sty­ck­n­ingsled­der­na för att ta dig an den uppgift som på grund av sin enor­ma stor­lek bliv­it lig­gande allde­les för länge, delar du lättare den i min­dre bitar och du hjälper dig själv att inte län­gre skju­ta upp. Att bli av med dessa tyn­gande dåli­ga samveten är oer­hört befriande och vår arbets­be­last­ning känns ofta lättare, även om vi på det hela taget har lika myck­et att göra som förut.

Hur gör du?
Hur gör du för att raskt och rik­tigt dela en för stor uppgift i min­dre delar? Har du någon helt annan metod än den här? Då får du mer än gär­na dela med dig i en kommentar.