Följ upp vad du behöver, inte bara vad som är lätt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 okt.

Följ upp vad du behöver, inte bara vad som är lätt


Datum: 2017-10-05 11:43

Det blev så tydligt häromda­gen, när jag och en klient diskuter­ade vil­ka mål han skulle ha för sitt ans­var­som­råde, hur lätt det är att vi bör­jar i fel ände — att vi väl­jer något mått som är lätt att mäta istäl­let för att mäta det vi har nyt­ta av.

Vi föll inte i fäl­lan den­na gång, men nog gick jag farligt nära när jag bör­jade fun­dera på vil­ka data vi kan få ut ur ett av sys­te­men klien­ten arbe­tar i snarare än på vad som skulle vara värde­fullt för hon­om att veta för att fat­ta rätt beslut i vardagen.

Mäta till leda
Läg­ger vi tid på att mäta och föl­ja upp sådant vi inte har nyt­ta av, men som går lätt att föl­ja upp, kom­mer det att kän­nas som onödigt arbete. All data vi får fram blir bara en mas­sa siffror och kur­vor­na i dia­gram­men över utveck­lin­gen betrak­tar vi med ett tomt jaha.”.

Ett oum­bärligt mått
Om vi istäl­let frå­gar oss vad som är vik­tigt att nå i det vi ans­varar för och finner ett sätt att mäta och föl­ja upp hur vi lyckas över tid, blir såväl mätandet som tolka­n­det relevant.

Oavsett tur får vi värden
Först i andra steget finner vi ett sätt att få mätvär­den. Har vi tur går det att få ut vär­de­na ur något sys­tem vi använ­der. Har vi en smu­la min­dre tur behöver vi själ­va lev­er­era datat genom att vi fyller i, skriv­er in eller rent av upp­skat­tar utfal­l­et för det mål som vis­ar om vi lyckas med det som är väsentligt.

Visst, det blir då mer manuellt arbete än om sys­temet mätte själv, men frå­gar du mig, skulle jag säga att det är värt besväret om det nu är dessa vär­den som hjälper oss att pri­or­it­era rätt så att vi ägnar oss åt rätt uppgift i rätt omfat­tning för att lyckas ta verk­samheten dit vi vill — på lång såväl som på kort sikt.

Gör så här
Ta en funderare:

  1. Det du mäter och föl­jer upp idag, är det det rät­ta eller bara det som är lätt att mäta?

  2. Är det något mått och mål du skulle ha nyt­ta av att läg­ga till?

  3. Är det något du föl­jer upp men inte har nyt­ta av som du skulle kun­na slu­ta mäta eller be om att slu­ta föl­ja upp, om du inte själv råder över vad ni mäter?

Uppföljn­ing rätt använt
Om det du mäter är rel­e­vant för dig och du skalar av eller väl­jer bort det som i och för sig är lätt att mäta, men som inte har bety­delse för dig, skil­jer du agnar­na från vetet. Det du ser är rel­e­vant och du slip­per dis­tra­heras av data du i själ­va ver­ket inte vet vad du ska göra med.
Genom att hål­la målen rel­e­van­ta vår­dar du uppföljnin­gen som verk­tyg och sliter inte ut det med oväsent­ligheter i onödan.

Hur gör du?
Hur har du gått tillvä­ga när du valt dina mål? Berät­ta gär­na i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.