Så slipper du en ilsket röd att göra-lista | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 mars

Så slipper du en ilsket röd att göra-lista


Datum: 2022-03-15 08:31

Det finns så him­la mån­ga bra appar, pro­gram och webbtjän­ster som tar hand om vår enda att göra-lista.

Där kan vi med lät­thet sam­la allt, verk­li­gen allt, vi har att göra (och som vi vill slip­pa kom­ma ihåg att göra), efter­som vi där sorter­ar, kat­e­goris­er­ar och fil­tr­erar så vi kan väl­ja att bara se rätt hand­full uppgifter i var­je ögonblick.

Men, ändå är det van­ligt att jag möter struk­turvän­ner som ofta byter listverk­tyg. De tes­tar det senaste, är begeistrade, allt funger­ar ett tag och efter någon dryg månad tes­tar de något annat eller tar till pap­per­slista eller pos­tit-lap­par istäl­let. De säger ofta att verk­tyget inte funger­ade för dem, efter­som lis­tan blev så rörig efter några veckor.

Hela lis­tan ham­nar i förfall
Inte alltid, men ofta, beror den här växande rörigheten på en sak som är väldigt enkel att åtgär­da. Det hand­lar om ett över­an­vän­dande av den lil­la rutan för­fal­lo­da­tum” (som ock­så kan heta due date” eller slut­da­tum”). När vi är i färd med att läg­ga in en ny uppgift i något slags dig­i­talt att göra-listverk­tyg och kom­mer till rutan för­fal­lo­da­tum” frestar det näm­li­gen att skri­va något där, även om det inte finns någon skarp dead­line för uppgiften. Vi tänker Hm, när kom­mer jag hin­na göra det­ta? Ons­dag näs­ta vec­ka blir nog bra.”. Och så sät­ter vi för­fal­lo­da­tum till ons­dag, efter­som vi tänker att uppgiften då för­mod­li­gen kom­mer upp på vår dagslista.

Prob­lemet är bara att under tiden fram till ons­dag näs­ta vec­ka kan det kom­ma in högre pri­or­it­er­ade uppgifter som gör att vi inte hin­ner göra den förs­ta uppgiften på ons­dag (vilket för­mod­li­gen är helt rätt pri­or­i­ter­ing). På tors­dag är uppgiften röd­mark­er­ad och förse­nad och med tiden blir dessa sen­mark­er­ade uppgifter allt fler (även om de ej egentli­gen är sena).

En förvri­den version
Till slut har vi en att göra-lista som ser väldigt förse­nad och obe­haglig ut. Vi får orättmätigt dåligt samvete, lis­tan blir job­big att tit­ta på och vi gör det allt­mer säl­lan, efter­som alla de sena” uppgifter­na skym­mer sik­ten. Vi säger att verk­tyget inte funger­ar för oss, efter­som lis­tan efter några veck­or bliv­it så rörig.

Helt i onödan.

Skriv där­för bara något i för­fal­lo­da­tum­ru­tan när det verk­li­gen är ett skarpt förfallodatum.

Gör så här

  1. Gå igenom din att göra-lista och ta bort alla för­fal­lo­da­tum som inte är skarpa för­fal­lo­da­tum. Om en uppgift inte har ett defin­i­tivt för­fal­lo­da­tum, men du vill ändå kom­ma ihåg att göra den till exem­pel i decem­ber, gör på endera av två sätt:

    a) Anti­n­gen, inled uppgiften med en for­mu­ler­ing som I decem­ber, maila …” et c. Då kan du i bör­jan av decem­ber söka på decem­ber” i lis­tan och få upp alla uppgifter som ska göras någon dif­fus gång under månaden. I det läget kan du väl­ja att sät­ta ett för­fal­lo­da­tum, om det nu finns ett skarpt sådant.

    b) Eller, använd något slags mjukt” för­fal­lo­da­tum som finns i vis­sa listverk­tyg. I Things för Mac (som är det jag använ­der) kan du till exem­pel sched­ule” en uppgift så att den bör­jar visas i dagslis­tan ett visst datum, utan att sen­mark­eras om jag inte väl­jer att göra den just det datumet.

  2. När du ändå arbe­tar med dina för­fal­lo­da­tum, fly­t­ta fram alla förse­nade för­fal­lo­da­tum till något datum som lig­ger framåt i tiden, så slip­per du de betun­gande röd- och sen­mark­eringar­na. Du kan inte idag göra något igår, så lop­pet är ändå kört. Se san­nin­gen i vitö­gat och bestäm om när uppgiften ska förfalla.

  3. När du från och med nu skriv­er dina uppgifter, fyll bara i för­fal­lo­da­tum när det verk­li­gen behövs.

En mer san­ningsen­lig lista
Använ­der du för­fal­lo­da­tum med måt­ta på det­ta sätt, kom­mer du att ha färre uppgifter på din dagslista. Du får inte min­dre att göra, men tidi­gare på dagen än förut kom­mer du till bot­ten på måste göra idag”-listan och du är sedan fri att väl­ja uppgift utifrån vad den hand­lar om, hur lång tid den tar att göra eller var någon­stans du befinner dig.

Din lista blir ock­så myck­et mer lät­töver­skådlig och smidig att arbe­ta med. Dessu­tom slip­per du leta efter ett nytt att göra-listverk­tyg så ofta.

Hur gör du?
Hur gör du för att hål­la din att göra-lista lät­tar­be­tad, trots att du har myck­et att göra? Skriv till mig och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.