När du inte får det du behöver när du 
behöver det | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 mars

När du inte får det du behöver när du behöver det


Datum: 2022-03-14 16:34

Visst, vi kan genom idogt finsli­pande av hur vi arbe­tar få till en rik­tigt fin struk­tur i job­b­varda­gen. Då får vi gjort det vi vill, vi får mer tid till det som är vik­tigt och skulle vi köra fast vet vi vad vi kan göra för att kom­ma loss.

Men, mån­ga gånger är vi beroende av att andra lev­er­erar i tid det vi behöver för vårt arbete. Det kan vara våra kol­le­gor, våra lever­an­tör­er och rent av en kund.

I vän­tans tider
Förvis­so kan det vara trös­terikt att mär­ka att vi inte är ensam­ma om att då och då skju­ta upp (eller inte pri­or­it­era) sådant vi har att göra, vad som brukar kallas sur­de­gar”.

Är det någon annan som gjort en sur­deg av det de ska göra för oss, är det dock lätt att kän­na sig mak­tlös inför sit­u­a­tio­nen. Vi behöver ju det där mate­ri­alet eller resul­tatet snarast! Kan de inte bara göra det?

Andra är som du
Lyck­ligtvis finns det något vi kan göra. Andras sur­de­gar elim­inerar vi bäst på sam­ma sätt som våra egna, allt­så genom att dela upp i små steg och fram­för allt for­mulera vad som skulle kun­na vara det förs­ta, min­s­ta, lil­la steget för att kom­ma igång.

Gör så här
Om du har delegerat en uppgift till någon annan (eller bett någon att göra något) och den­na segar på att utföra det, hjälp den med att bli av med surdegen.

  1. Bestäm dig för vad som skulle kun­na vara en lämplig förs­ta delmängd av upp­draget och säg något i den här stilen till den som segar:

    Jo, vi har ju den här sak­en som du ska göra och jag förstår att det tar tid. Jag skulle behö­va kom­ma vidare här på mitt håll, så om du bara skulle kun­na … [utvald delmängd] …, så skulle det vara top­pen.

  2. Om veder­börande är som folk är mest (vilket de ofta är), kom­mer det att loc­ka att direkt fixa den där delmäng­den, efter­som det verk­li­gen skulle lät­ta på det dåli­ga samvetet på grund av det större bliv­it en surdeg. 

    Det kan hän­da att den förs­ta avbock­nin­gen av åtmin­stone en del av det som bliv­it upp­skjutet tän­der gnistan att vil­ja göra mer och mer och till slut göra klart det förse­nade, nu när göran­det ändå är igång. 

  3. Om du mis­stänker att den du delegerat till har lätt för att skju­ta upp, kan du bestäm­ma dig för att näs­ta gång be om kortare uppgifter att utföra redan från bör­jan. Eller anli­ta någon annan i fortsättningen.

Färre sur­de­gar med gemen­sam ansträngning
Om du på det­ta sätt hjälper andra att bli av med sur­de­gen, kom­mer du tidi­gare få det du behöver och med min­dre stress på köpet. Den du hjälpt blir säk­erli­gen tack­sam för den lättare bör­dan och om ni gör sak­er till­sam­mans ock­så framöver, kom­mer det ock­så dig till gagn.

Hur gör du?
Hur gör du för att snab­bare få det du behöver från andra som ten­der­ar bli sena? Berät­ta för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.