Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 mars

När du inte får det du behöver när du behöver det


Datum: 2022-03-14 16:34

Visst, vi kan genom idogt finsli­pande av hur vi arbe­tar få till en rik­tigt fin struk­tur i job­b­varda­gen. Då får vi gjort det vi vill, vi får mer tid till det som är vik­tigt och skulle vi köra fast vet vi vad vi kan göra för att kom­ma loss.

Men, mån­ga gånger är vi beroende av att andra lev­er­erar i tid det vi behöver för vårt arbete. Det kan vara våra kol­le­gor, våra lever­an­tör­er och rent av en kund.

I vän­tans tider
Förvis­so kan det vara trös­terikt att mär­ka att vi inte är ensam­ma om att då och då skju­ta upp (eller inte pri­or­it­era) sådant vi har att göra, vad som brukar kallas sur­de­gar”.

Är det någon annan som gjort en sur­deg av det de ska göra för oss, är det dock lätt att kän­na sig mak­tlös inför sit­u­a­tio­nen. Vi behöver ju det där mate­ri­alet eller resul­tatet snarast! Kan de inte bara göra det?

Andra är som du
Lyck­ligtvis finns det något vi kan göra. Andras sur­de­gar elim­inerar vi bäst på sam­ma sätt som våra egna, allt­så genom att dela upp i små steg och fram­för allt for­mulera vad som skulle kun­na vara det förs­ta, min­s­ta, lil­la steget för att kom­ma igång.

Gör så här
Om du har delegerat en uppgift till någon annan (eller bett någon att göra något) och den­na segar på att utföra det, hjälp den med att bli av med surdegen.

  1. Bestäm dig för vad som skulle kun­na vara en lämplig förs­ta delmängd av upp­draget och säg något i den här stilen till den som segar:

    Jo, vi har ju den här sak­en som du ska göra och jag förstår att det tar tid. Jag skulle behö­va kom­ma vidare här på mitt håll, så om du bara skulle kun­na … [utvald delmängd] …, så skulle det vara top­pen.

  2. Om veder­börande är som folk är mest (vilket de ofta är), kom­mer det att loc­ka att direkt fixa den där delmäng­den, efter­som det verk­li­gen skulle lät­ta på det dåli­ga samvetet på grund av det större bliv­it en surdeg. 

    Det kan hän­da att den förs­ta avbock­nin­gen av åtmin­stone en del av det som bliv­it upp­skjutet tän­der gnistan att vil­ja göra mer och mer och till slut göra klart det förse­nade, nu när göran­det ändå är igång. 

  3. Om du mis­stänker att den du delegerat till har lätt för att skju­ta upp, kan du bestäm­ma dig för att näs­ta gång be om kortare uppgifter att utföra redan från bör­jan. Eller anli­ta någon annan i fortsättningen.

Färre sur­de­gar med gemen­sam ansträngning
Om du på det­ta sätt hjälper andra att bli av med sur­de­gen, kom­mer du tidi­gare få det du behöver och med min­dre stress på köpet. Den du hjälpt blir säk­erli­gen tack­sam för den lättare bör­dan och om ni gör sak­er till­sam­mans ock­så framöver, kom­mer det ock­så dig till gagn.

Hur gör du?
Hur gör du för att snab­bare få det du behöver från andra som ten­der­ar bli sena? Berät­ta för mig!