Gör ett ryck | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 mars

Gör ett ryck


Datum: 2022-03-16 15:45

Är det möjli­gen så att du just nu har ans­var för en återkom­mande uppgift som du gång efter annan gör i sista sekun­den, med kniv­en på stru­pen? Om så, är det­ta struk­tur­tips för dig.

Kanske är du trött på att vara så sent ute hela tiden, efter­som du märk­er hur det sliter på dig. Du behöver alls inte skäm­mas — ock­så jag har råkat ut för det och det är troligt att jag halkar dit igen framöver.

Det ena led­er till det andra
För, visst är det väl så att det­ta i sista sekun­den-beteende bör­jar när något oförut­sett, oläg­ligt och extra­ordinärt inträf­fat. Vi kanske plöt­sligt blir sju­ka i influ­en­sa och bör­jar kom­ma efter. Det blir lätt en ond cirkel. Vi är sena med det återkom­mande och måste pri­or­it­era det fram­för annat som inte har lika skarp dead­line och så kom­mer vi efter med det andra, som vi blir klara med så nära inpå att det är dags för ny dead­line på det återkom­mande, som vi gör fem i tolv och kom­mer efter med annat och …

Var före innan du blir efter
Det blir lätt en belast­ning som tyn­ger oss och berö­var oss ork och humör. Där­för vore det så skönt om vi kunde vän­da på steken. Tänk om vi inte bara var ikapp, utan till och med före? Stres­sat slit byts mot god framförhållning.

Det är möjligt. Men, det kräver lite viljestyr­ka och en extra ansträngn­ing nu, som beta­lar sig sedan.

Ett ryck nu blir avs­lapp­n­ing sen
Du vet, det här är som i cyk­ling. Det finns en anled­ning till att en av cyk­lis­ter­na i klun­gan gör ett ryck och drar ifrån de andra. Han får ett för­språng och har råd att senare ta det lite lugnare utan att direkt för­lo­ra förstaplatsen.

Gör ett ryck ock­så du. Lägg extra krut på någon eller ett fåtal uppgifter som du pri­or­it­er­ar mer den när­maste tiden, så du job­bar ikapp och för­bi och så du får ett för­språng gen­te­mot dig själv.

Då får du näm­li­gen lättare tid till de uppgifter som är vik­ti­ga, men inte så bråt­tom och som du annars ten­der­ar skju­ta upp vec­ka efter vecka.

Gör så här

  1. Bestäm dig för en återkom­mande uppgift du har ans­var för.

  2. Sätt ett mål för hur långt i förväg du ska lig­ga. Ska du ha fyra sty­ck­en klara? Ska du lig­ga tre veck­or i förväg? Ska du redan näs­ta månad ha gjort klart hälften av det som ska göras under månaden därpå?

  3. Reservera så myck­et tid du klarar var­je vec­ka de när­maste veck­o­r­na då du bara ska göra uppgiften du vill göra ett ryck med. Är det svårt att reservera tid, efter­som du har så myck­et omkring dig nu? Viker du bara en extra kvart om dagen, ger det dig ett för­språng efter ett tag. Avsät­ter du däre­mot myck­et tid, drar du snab­bare ifrån. Valet är ditt.

  4. Boka in den reserver­ade tiden i kalen­dern om du vill, så du lättare håller ditt löfte gen­te­mot dig själv och inte fyller dagar­na med möten ändå.

  5. Nu är det så dags att göra ryck­et. Bit ihop lite extra och bered dig på att ta i ett snäpp mer än van­ligt. Täm­li­gen fort kom­mer du att mär­ka hur för­föriskt skönt det är att lig­ga steget före. Notera hur du får smak på själ­va ryck­et i sig och hur du frestas ta i ännu mer för att ännu snab­bare få ännu större framförhållning.

  6. Det var det. Tänk, så sänkt du kände dig när du ständigt stres­sade i sista sekun­den, så stärkt kän­ner du dig nu, när du har god fram­förhåll­ning. Väl rutet.

Luck­ra upp det dåli­ga samvetet
Om du gör ett ryck när du allt­för länge legat efter, får du mer luft och utrymme i din planer­ing, utan att för den skull göra färre sak­er. Du får större möj­lighet att själv dispon­era din tid efter tycke och smak och din vardag på job­bet blir syn­nerli­gen mer behaglig.

Hur gör du?
Hur gör du för att und­vi­ka att kom­ma efter och istäl­let lig­ga steget före med dina uppgifter? Berät­ta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.