Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 mars

Gör ett ryck


Datum: 2022-03-16 15:45

Är det möjli­gen så att du just nu har ans­var för en återkom­mande uppgift som du gång efter annan gör i sista sekun­den, med kniv­en på stru­pen? Om så, är det­ta struk­tur­tips för dig.

Kanske är du trött på att vara så sent ute hela tiden, efter­som du märk­er hur det sliter på dig. Du behöver alls inte skäm­mas — ock­så jag har råkat ut för det och det är troligt att jag halkar dit igen framöver.

Det ena led­er till det andra
För, visst är det väl så att det­ta i sista sekun­den-beteende bör­jar när något oförut­sett, oläg­ligt och extra­ordinärt inträf­fat. Vi kanske plöt­sligt blir sju­ka i influ­en­sa och bör­jar kom­ma efter. Det blir lätt en ond cirkel. Vi är sena med det återkom­mande och måste pri­or­it­era det fram­för annat som inte har lika skarp dead­line och så kom­mer vi efter med det andra, som vi blir klara med så nära inpå att det är dags för ny dead­line på det återkom­mande, som vi gör fem i tolv och kom­mer efter med annat och …

Var före innan du blir efter
Det blir lätt en belast­ning som tyn­ger oss och berö­var oss ork och humör. Där­för vore det så skönt om vi kunde vän­da på steken. Tänk om vi inte bara var ikapp, utan till och med före? Stres­sat slit byts mot god framförhållning.

Det är möjligt. Men, det kräver lite viljestyr­ka och en extra ansträngn­ing nu, som beta­lar sig sedan.

Ett ryck nu blir avs­lapp­n­ing sen
Du vet, det här är som i cyk­ling. Det finns en anled­ning till att en av cyk­lis­ter­na i klun­gan gör ett ryck och drar ifrån de andra. Han får ett för­språng och har råd att senare ta det lite lugnare utan att direkt för­lo­ra förstaplatsen.

Gör ett ryck ock­så du. Lägg extra krut på någon eller ett fåtal uppgifter som du pri­or­it­er­ar mer den när­maste tiden, så du job­bar ikapp och för­bi och så du får ett för­språng gen­te­mot dig själv.

Då får du näm­li­gen lättare tid till de uppgifter som är vik­ti­ga, men inte så bråt­tom och som du annars ten­der­ar skju­ta upp vec­ka efter vecka.

Gör så här

  1. Bestäm dig för en återkom­mande uppgift du har ans­var för.

  2. Sätt ett mål för hur långt i förväg du ska lig­ga. Ska du ha fyra sty­ck­en klara? Ska du lig­ga tre veck­or i förväg? Ska du redan näs­ta månad ha gjort klart hälften av det som ska göras under månaden därpå?

  3. Reservera så myck­et tid du klarar var­je vec­ka de när­maste veck­o­r­na då du bara ska göra uppgiften du vill göra ett ryck med. Är det svårt att reservera tid, efter­som du har så myck­et omkring dig nu? Viker du bara en extra kvart om dagen, ger det dig ett för­språng efter ett tag. Avsät­ter du däre­mot myck­et tid, drar du snab­bare ifrån. Valet är ditt.

  4. Boka in den reserver­ade tiden i kalen­dern om du vill, så du lättare håller ditt löfte gen­te­mot dig själv och inte fyller dagar­na med möten ändå.

  5. Nu är det så dags att göra ryck­et. Bit ihop lite extra och bered dig på att ta i ett snäpp mer än van­ligt. Täm­li­gen fort kom­mer du att mär­ka hur för­föriskt skönt det är att lig­ga steget före. Notera hur du får smak på själ­va ryck­et i sig och hur du frestas ta i ännu mer för att ännu snab­bare få ännu större framförhållning.

  6. Det var det. Tänk, så sänkt du kände dig när du ständigt stres­sade i sista sekun­den, så stärkt kän­ner du dig nu, när du har god fram­förhåll­ning. Väl rutet.

Luck­ra upp det dåli­ga samvetet
Om du gör ett ryck när du allt­för länge legat efter, får du mer luft och utrymme i din planer­ing, utan att för den skull göra färre sak­er. Du får större möj­lighet att själv dispon­era din tid efter tycke och smak och din vardag på job­bet blir syn­nerli­gen mer behaglig.

Hur gör du?
Hur gör du för att und­vi­ka att kom­ma efter och istäl­let lig­ga steget före med dina uppgifter? Berät­ta!