Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 mars

Så ser du vilka pärmar du kan göra dig av med


Datum: 2012-03-29 12:00

Det är en sak att ha bestämt sig för att göra sig av med pär­mar och pap­per som man inte län­gre behöver och det är en helt annan sak att veta vad man kan göra sig av med och inte.

För, tänk om vi slänger något som vi ändå skulle behöva?Visst, det är klart att vi kan gå igenom hela bokhyl­lan pärm för pärm, flik för flik och blad för blad, men när har vi egentli­gen tid att göra ett sådant grundligt röj” annat än när vi skulle kun­na vara ledi­ga istället?Idag ska du få lära dig en enkel teknik för att utan ansträngn­ing se vilket mate­r­i­al du använ­der och vilket du med gott samvete kan slip­pa framöver.Vad är problemet?
Var­för ens bry sig om att rensa?Jo, ju min­dre bra-att-ha-mate­r­i­al du har, desto lättare är det att hit­ta det du letar efter.
Ju mer onödigt och oan­vänt bra-att-ha-mate­r­i­al du har, desto svårare är det att hit­ta det som du verk­li­gen behöver. 

Gör så här

  1. Nu, vänd alla dina pär­mar i bokhyl­lan upp och ner, så de står på det som tidi­gare var ovan­si­dans kant. De står fort­farande instuck­na i bokhyl­lan, men vän­da upp och ner. 
    Eller, om du före­drar något min­dre drastiskt, mer diskret och mer prak­tiskt — sätt ett gum­miband runt var­je pärm.
  2. Näs­ta gång du använ­der en av dina pär­mar, sätt till­ba­ka den rättvänd (eller ta av gum­miban­det, om du väl­jer den varianten).
  3. Vid sam­ma tid som nu, fast näs­ta år, gör dig av med de pär­mar som fort­farande står upp och ner eller som fort­farande har gum­miban­det på sig. D v s, arkivera eller släng de oan­vän­da pärmarna.


De har du allt­så inte rört på ett helt år.

Leta min­dre

Gör du så här, kom­mer du lätt att se vad du använ­der och inte, utan att du behöver avsät­ta extra tid för det. Efter att du stu­vat undan, hit­tar du mer det du behöver och har plats att fyl­la på med nytt mate­r­i­al, utan att för den skull behö­va köpa en bokhyl­la till. 

Du får mer fri yta på ditt kon­tor, som du kan låta vara tom eller som du kan fyl­la med sånt som inspir­erar dig.

Hur gör du?

Hur gör du för att inte ha kvar för myck­et och för gam­malt bra-att-ha-mate­r­i­al? Läm­na gär­na en kom­men­tar för att berätta!