Så sätter du mål på diffusa ansvar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 okt.

Så sätter du mål på diffusa ansvar


Datum: 2017-10-18 07:33

Att sät­ta mål när vårt arbete direkt består i att pro­duc­era något eller säl­ja något är täm­li­gen lätt. Vi färdigställer ett visst antal enheter under tidspe­ri­o­den och vi säl­jer för en viss summa.

Men, när ans­varet hand­lar om att leda och stöt­ta är det inte lika självklart.

Ett mål just för dig
Är vi ledare för en grupp (eller ett team, en enhet, ett före­tag), är grup­pens huvud­sak­li­ga mål ock­så vårt. Men, därutöver har vi nyt­ta av att sät­ta mål som mäter om vi lyckas med just vårt bidrag till hel­heten; ett mål som är så speci­fikt att vi har lätt att se om en uppgift bidrar till det eller inte. För, vi vill ha målen som grund för vår ideli­ga pri­or­i­ter­ing, så att vi inte bara pri­or­it­er­ar efter brådska.

Hur mäter vi till exem­pel stöt­ta”? Hur vet vi om vi har stöt­tat i förvän­tad omfat­tning? Hur mån­ga enheter av stöt­tning ska vi lyckas med?

Göran­det” är genvägen
Utöver att frå­ga medar­be­tar­na vi stöt­tar hur de upplever stöt­tnin­gen, kan vi tit­ta bakom ver­bet stöt­ta”, för då får vi en ledtråd till vad vårt mål skulle kun­na vara. Hur gör vi när vi stöttar?
En av mina klien­ter stöt­tade en grupp i prak­tiken genom att delta på grup­pens möten — inte alltid, men då och då. Målet skulle då kun­na vara att delta i minst ett sådant möte per kvartal.

Gör så här
Har du ett ans­var som är något svepande och dif­fust och du har svårt att sät­ta mål på det, gör så här:

 1. Frå­ga dig hur du utför det som ans­varet innebär. Vad är det du gör för att full­göra ansvaret?

 2. Uttryck det som något mätbart:
  • ett visst antal
  • med viss regelbundenhet
  • en viss tidsomfattning
  • till en viss kvalitet
  • till ett visst värde el dyl

 3. Låt ditt mål vara det värde som vis­ar att du full­gjort just det ansvaret.

Lätt mätt, enklare att prioritera
Om du sät­ter mät­bara mål ock­så på de av dina ans­var som är något dif­fusa, kom­mer du att kun­na ta hem fler vardagli­ga seg­rar, för du kan tydli­gare se när du lyckas. Med speci­fi­ka mål ser du vil­ka uppgifter som bidrar till målen och du kan lättare pri­or­it­era efter vad som är vik­tigt och inte bara efter brådska.

Hur gör du?
Vad har du satt för mål på svä­vande och dif­fusa ans­var? Läm­na gär­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.