Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 okt.

Så sätter du mål på diffusa ansvar


Datum: 2017-10-18 07:33

Att sät­ta mål när vårt arbete direkt består i att pro­duc­era något eller säl­ja något är täm­li­gen lätt. Vi färdigställer ett visst antal enheter under tidspe­ri­o­den och vi säl­jer för en viss summa.

Men, när ans­varet hand­lar om att leda och stöt­ta är det inte lika självklart.

Ett mål just för dig
Är vi ledare för en grupp (eller ett team, en enhet, ett före­tag), är grup­pens huvud­sak­li­ga mål ock­så vårt. Men, därutöver har vi nyt­ta av att sät­ta mål som mäter om vi lyckas med just vårt bidrag till hel­heten; ett mål som är så speci­fikt att vi har lätt att se om en uppgift bidrar till det eller inte. För, vi vill ha målen som grund för vår ideli­ga pri­or­i­ter­ing, så att vi inte bara pri­or­it­er­ar efter brådska.

Hur mäter vi till exem­pel stöt­ta”? Hur vet vi om vi har stöt­tat i förvän­tad omfat­tning? Hur mån­ga enheter av stöt­tning ska vi lyckas med?

Göran­det” är genvägen
Utöver att frå­ga medar­be­tar­na vi stöt­tar hur de upplever stöt­tnin­gen, kan vi tit­ta bakom ver­bet stöt­ta”, för då får vi en ledtråd till vad vårt mål skulle kun­na vara. Hur gör vi när vi stöttar?
En av mina klien­ter stöt­tade en grupp i prak­tiken genom att delta på grup­pens möten — inte alltid, men då och då. Målet skulle då kun­na vara att delta i minst ett sådant möte per kvartal.

Gör så här
Har du ett ans­var som är något svepande och dif­fust och du har svårt att sät­ta mål på det, gör så här:

 1. Frå­ga dig hur du utför det som ans­varet innebär. Vad är det du gör för att full­göra ansvaret?

 2. Uttryck det som något mätbart:
  • ett visst antal
  • med viss regelbundenhet
  • en viss tidsomfattning
  • till en viss kvalitet
  • till ett visst värde el dyl

 3. Låt ditt mål vara det värde som vis­ar att du full­gjort just det ansvaret.

Lätt mätt, enklare att prioritera
Om du sät­ter mät­bara mål ock­så på de av dina ans­var som är något dif­fusa, kom­mer du att kun­na ta hem fler vardagli­ga seg­rar, för du kan tydli­gare se när du lyckas. Med speci­fi­ka mål ser du vil­ka uppgifter som bidrar till målen och du kan lättare pri­or­it­era efter vad som är vik­tigt och inte bara efter brådska.

Hur gör du?
Vad har du satt för mål på svä­vande och dif­fusa ans­var? Läm­na gär­na en kom­men­tar och berätta.