Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 okt.

Gör nyår oftare


Datum: 2017-10-11 10:38

Säga vad man vill om nyårslöften, men nog är de van­ligt förekom­mande. Det är inte för inte. För mån­ga av oss före­fall­er det naturligt att låta årsskiftet vara en start på något nytt. En nyli­gen pub­licer­ad studie av Dai, Milk­man och Riis vid Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia pekar på att orsak­en till att mån­ga av oss så gär­na ger nyårslöften är att årsskiftet utgör en tydligt avgrän­sande tidsmil­stolpe mel­lan förr och nu. På det nya året gör vi på det nya sät­tet, till skill­nad från hur vi gjorde under det för­ra året.

Nu är vi bättre
Det tycks som att vi har lätt att till­skri­va våra his­toriska jag de säm­re vanor och egen­skaper vi vill bli av med och våra nuti­da jag de önskvär­da beteen­den vi bestämt oss för. Det här kan vi ock­så använ­da i våra verk­samheter. Förut var vi en organ­i­sa­tion som gjorde så där” (på det säm­re sät­tet vi vill bli av med), men numera är vi en som gör så här” (det bät­tre sättet).

Fler nyår var­je år
Det är bara så synd att det är hela tolv månad­er mel­lan nyår­saft­nar­na, för det blir då så säl­lan vi får göra en omstart. Såk­lart är vi fria att när som helst bör­ja med något nytt, men vill vi dra nyt­ta av hur just nyåret är den­na tydli­ga avgrän­sare — hur gör vi då? Jo, vi kan fak­tiskt göra något av nyår oftare.

I näm­n­da studie fann forskar­na att även om just nyåret är en extra tydlig tidsmil­stolpe till exem­pel i det att vi skriv­er det nya året så fort vi skriv­er dagens datum, är det mån­ga andra tillfällen som kan vara nog så använd­bara avgrän­sare, till exempel:

 • När vi fyller jäm­nt (30, 4050, …)
 • Förs­ta dagen på det nya jobbet
 • Dagen då den nya organ­i­sa­tio­nen bör­jar gälla
 • Förs­ta datumet på det brut­na räkenskapsåret
 • När du fått nytt kontorsrum
 • När du avs­lu­tat det gam­la pro­jek­tet och det nya startar
 • Förs­ta arbets­da­gen efter skidresan, efter Påskhel­gen, efter semestern

Vill vi göra en förän­dring och etablera en bät­tre struk­tur­vana i någon form, kan vi allt­så leta upp en kom­mande tidsmil­stolpe att sät­ta igång vid.

Gör så här
Vill du tes­ta om en tydlig tidsmil­stolpe skulle hjäl­pa dig bör­ja göra på ett nytt sätt, gör så här:

 1. Välj någonting du vill bör­ja med. Kanske kan det vara att kom­ma mer i tid till dina möten, nyt­t­ja det aktivitets­baser­ade kon­torets förde­lar mer än tidi­gare, tit­ta efter mejl mer säl­lan, pri­or­it­era mer målmed­vetet än bara efter bråd­s­ka, eller något helt annat.

 2. Tit­ta framåt i kalen­dern och finn ett tillfälle eller en hän­delse som kan vara ditt nyår, din tidsmil­stolpe vid vilken du bör­jar med det nya. Ju större skill­nad för din vardag den nya sit­u­a­tio­nen innebär, desto effek­ti­vare är tidsmil­stolpen i att avgrän­sa det nya från det gam­la. Hän­delser som inträf­far för förs­ta gån­gen kom­mer att uppl­evas som mer bety­delse­ful­la än sådant som hän­der ofta (en jämn födelsedag jäm­fört med 31-års­da­gen, till exempel).

 3. Skriv ned ditt löfte” till dig själv, det vill säga, vad du har bestämt dig för att göra på ett nytt sätt efter nyåret”, till skill­nad från hur du gjorde förut.

 4. Tänk igenom vad du behöver göra för att efter tidsmil­stolpen agera på det nya sät­tet. Behöver du påmin­na dig själv på något sätt med jäm­na mel­lan­rum? Ska­pa en mall? Göra en lath­und? Fly­t­ta om något du brukar ha fram­för dig när du job­bar? Göra något med regel­bun­den­het i fortsättningen?

 5. For­mulera att göra-uppgifter som innebär det du behöver göra, eller gör förän­dringar­na nu direkt.

 6. Skulle du trots allt fal­la till­ba­ka i gam­la hjul­spår och miss­ly­ckas” med att hål­la ditt löfte, finn en ny naturlig och avgörande tidsmil­stolpe och bör­ja igen. Du behöver inte vän­ta i tolv månader.

Bät­tre och bät­tre år” för år”
Om du gör nyår, star­tar om och tar nya tag oftare än var tolfte månad får du mån­ga fler chanser att för­fi­na ditt arbetssätt. Du har råd att fal­la ur de nya vanor­na, för du kan myck­et snart bör­ja igen. Genom att bör­ja med det nya ofta, övar du upp din för­må­ga att kom­ma igen”, vilket är en ovärderlig för­må­ga att äga i en allt­mer förän­derlig tid. Suc­ces­sivt för­fi­nar du ditt arbetssätt, vilket gag­nar såväl dig själv som den verk­samhet du arbe­tar i.

Hur gör du?
Hur gjorde du för att lyckas med ett nyårslöfte du gett? Var det något särskilt du gjorde så att du kunde fullföl­ja det? Har du några bra förslag så dela gär­na med dig i en kommentar.