Gör nyår oftare | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 okt.

Gör nyår oftare


Datum: 2017-10-11 10:38

Säga vad man vill om nyårslöften, men nog är de van­ligt förekom­mande. Det är inte för inte. För mån­ga av oss före­fall­er det naturligt att låta årsskiftet vara en start på något nytt. En nyli­gen pub­licer­ad studie av Dai, Milk­man och Riis vid Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia pekar på att orsak­en till att mån­ga av oss så gär­na ger nyårslöften är att årsskiftet utgör en tydligt avgrän­sande tidsmil­stolpe mel­lan förr och nu. På det nya året gör vi på det nya sät­tet, till skill­nad från hur vi gjorde under det för­ra året.

Nu är vi bättre
Det tycks som att vi har lätt att till­skri­va våra his­toriska jag de säm­re vanor och egen­skaper vi vill bli av med och våra nuti­da jag de önskvär­da beteen­den vi bestämt oss för. Det här kan vi ock­så använ­da i våra verk­samheter. Förut var vi en organ­i­sa­tion som gjorde så där” (på det säm­re sät­tet vi vill bli av med), men numera är vi en som gör så här” (det bät­tre sättet).

Fler nyår var­je år
Det är bara så synd att det är hela tolv månad­er mel­lan nyår­saft­nar­na, för det blir då så säl­lan vi får göra en omstart. Såk­lart är vi fria att när som helst bör­ja med något nytt, men vill vi dra nyt­ta av hur just nyåret är den­na tydli­ga avgrän­sare — hur gör vi då? Jo, vi kan fak­tiskt göra något av nyår oftare.

I näm­n­da studie fann forskar­na att även om just nyåret är en extra tydlig tidsmil­stolpe till exem­pel i det att vi skriv­er det nya året så fort vi skriv­er dagens datum, är det mån­ga andra tillfällen som kan vara nog så använd­bara avgrän­sare, till exempel:

 • När vi fyller jäm­nt (30, 4050, …)
 • Förs­ta dagen på det nya jobbet
 • Dagen då den nya organ­i­sa­tio­nen bör­jar gälla
 • Förs­ta datumet på det brut­na räkenskapsåret
 • När du fått nytt kontorsrum
 • När du avs­lu­tat det gam­la pro­jek­tet och det nya startar
 • Förs­ta arbets­da­gen efter skidresan, efter Påskhel­gen, efter semestern

Vill vi göra en förän­dring och etablera en bät­tre struk­tur­vana i någon form, kan vi allt­så leta upp en kom­mande tidsmil­stolpe att sät­ta igång vid.

Gör så här
Vill du tes­ta om en tydlig tidsmil­stolpe skulle hjäl­pa dig bör­ja göra på ett nytt sätt, gör så här:

 1. Välj någonting du vill bör­ja med. Kanske kan det vara att kom­ma mer i tid till dina möten, nyt­t­ja det aktivitets­baser­ade kon­torets förde­lar mer än tidi­gare, tit­ta efter mejl mer säl­lan, pri­or­it­era mer målmed­vetet än bara efter bråd­s­ka, eller något helt annat.

 2. Tit­ta framåt i kalen­dern och finn ett tillfälle eller en hän­delse som kan vara ditt nyår, din tidsmil­stolpe vid vilken du bör­jar med det nya. Ju större skill­nad för din vardag den nya sit­u­a­tio­nen innebär, desto effek­ti­vare är tidsmil­stolpen i att avgrän­sa det nya från det gam­la. Hän­delser som inträf­far för förs­ta gån­gen kom­mer att uppl­evas som mer bety­delse­ful­la än sådant som hän­der ofta (en jämn födelsedag jäm­fört med 31-års­da­gen, till exempel).

 3. Skriv ned ditt löfte” till dig själv, det vill säga, vad du har bestämt dig för att göra på ett nytt sätt efter nyåret”, till skill­nad från hur du gjorde förut.

 4. Tänk igenom vad du behöver göra för att efter tidsmil­stolpen agera på det nya sät­tet. Behöver du påmin­na dig själv på något sätt med jäm­na mel­lan­rum? Ska­pa en mall? Göra en lath­und? Fly­t­ta om något du brukar ha fram­för dig när du job­bar? Göra något med regel­bun­den­het i fortsättningen?

 5. For­mulera att göra-uppgifter som innebär det du behöver göra, eller gör förän­dringar­na nu direkt.

 6. Skulle du trots allt fal­la till­ba­ka i gam­la hjul­spår och miss­ly­ckas” med att hål­la ditt löfte, finn en ny naturlig och avgörande tidsmil­stolpe och bör­ja igen. Du behöver inte vän­ta i tolv månader.

Bät­tre och bät­tre år” för år”
Om du gör nyår, star­tar om och tar nya tag oftare än var tolfte månad får du mån­ga fler chanser att för­fi­na ditt arbetssätt. Du har råd att fal­la ur de nya vanor­na, för du kan myck­et snart bör­ja igen. Genom att bör­ja med det nya ofta, övar du upp din för­må­ga att kom­ma igen”, vilket är en ovärderlig för­må­ga att äga i en allt­mer förän­derlig tid. Suc­ces­sivt för­fi­nar du ditt arbetssätt, vilket gag­nar såväl dig själv som den verk­samhet du arbe­tar i.

Hur gör du?
Hur gjorde du för att lyckas med ett nyårslöfte du gett? Var det något särskilt du gjorde så att du kunde fullföl­ja det? Har du några bra förslag så dela gär­na med dig i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.