Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 maj

Så kommer du snabbt tillbaka när du blivit avbruten


Datum: 2017-05-01 13:00

Forskar­na Mark, Gon­za­lez och Har­ris vid Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia i Irvine under­sök­er i en studie hur ofta vi blir avbrut­na, vilken sorts avbrott som förstör för oss och vad vi kan göra för att snabbt återup­p­ta en avbruten uppgift.

Avbrott om sam­ma sak är ett bidrag
En intres­sant sak de finner är att avbrott som hand­lar om ett annat tema, ett annat ärende eller ett annat pro­jekt (de benäm­n­er det­ta en annan work­ing sphere”) än det vi för stun­den arbe­tar med är något som dis­tra­her­ar oss och stör vårt fokus. Avbrott” som hand­lar om sam­ma work­ing sphere” som vi arbe­tar med upplevs ofta istäl­let som ett bidrag till det vi gör och en välkom­men skjuts framåt. Mer om det­ta i en kom­mande utgåva.

Läm­na kvar intakt
Men, vad jag särskilt vill belysa nu är att deras studie pekar på att om de mate­r­i­al (doku­ment, pro­gram et c) vi arbe­tade med när vi blev avbrut­na lig­ger kvar på sam­ma sätt som förut när vi återkom­mer till uppgiften, är det lättare för oss att snabbt fort­sät­ta där vi var. Därmed blir skadan av att vi blev avbrut­na myck­et mindre.

Fysiska ytor
Hur åstad­kom­mer vi det? Jo, talar vi om fysiskt mate­r­i­al och pap­pers­doku­ment, kan vi ha oli­ka arbet­sy­tor på vårt kon­tor för oli­ka uppgifter. När vi arbe­tar med det som avbröt oss, lig­ger allt kvar som det var och när vi är åter igen, ser det likadant ut som när vi läm­nade. Då kom­mer vi lätt igång igen.

Och, dig­i­ta­la dylika
Men, vad göra när vi arbe­tar dig­i­talt? Vi kan ha oli­ka arbet­sy­tor ock­så där. I Mac:ens OS X het­er funk­tio­nen spaces” och i Win­dows aktivitetsvy”. De funger­ar väldigt lika. Vi ska­par lätt flera oli­ka skrivbord” som vi kan låta befol­ka med oli­ka mate­r­i­al och pro­gram beroende på vad vi ska arbe­ta med. Blir vi avbrut­na, läm­nar vi det aktuel­la skrivbor­det och öpp­nar ett annat, där vi arbe­tar till dess vi kom­mer åter till det ursprung­li­ga. Då lig­ger allt kvar där som vi läm­nade det och vi är snabbt till­ba­ka där vi slu­tade — i tanke såväl som i handling.

Gör så här
Vill du tes­ta att arbe­ta med oli­ka uppgifter i oli­ka arbet­sy­tor, fun­dera på vad det är för sak­er du återkom­mande har att göra där du verk­li­gen behöver kon­cen­tr­era dig. De torde vara bra exem­pel att arbe­ta med för att se om det­ta knep skulle pas­sa dig.

Kän­ner du inte redan till de dig­i­ta­la funk­tion­er­na jag näm­nde, läs om hur de funger­ar (i OS X eller i Win­dows).

Näs­ta gång du ska göra något kom­plicer­at, arbe­ta med det på en särskilt yta — eller, tes­ta det nu direkt, oavsett vad du ska göra nu.

Snabbt till­ba­ka
Om du lätt läm­nar det mate­r­i­al du arbe­tar med orört under det att du gör något som kom emel­lan, får avbrot­tet av näm­n­da forskn­ing att döma inte så neg­a­ti­va kon­sekvenser för dig. Du tap­par trå­den min­dre och läg­ger mer av din arbet­stid på att få sak­er gjort istäl­let för på att kom­ma till­ba­ka till där du var.

Hur gör du?
Har du något annat knep för att snabbt kom­ma igång med en avbruten uppgift? Alla goda idéer är välkom­na, så dela gär­na med dig av dina i en kommentar.