Så kommer du snabbt tillbaka när du blivit avbruten | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 maj

Så kommer du snabbt tillbaka när du blivit avbruten


Datum: 2017-05-01 13:00

Forskar­na Mark, Gon­za­lez och Har­ris vid Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia i Irvine under­sök­er i en studie hur ofta vi blir avbrut­na, vilken sorts avbrott som förstör för oss och vad vi kan göra för att snabbt återup­p­ta en avbruten uppgift.

Avbrott om sam­ma sak är ett bidrag
En intres­sant sak de finner är att avbrott som hand­lar om ett annat tema, ett annat ärende eller ett annat pro­jekt (de benäm­n­er det­ta en annan work­ing sphere”) än det vi för stun­den arbe­tar med är något som dis­tra­her­ar oss och stör vårt fokus. Avbrott” som hand­lar om sam­ma work­ing sphere” som vi arbe­tar med upplevs ofta istäl­let som ett bidrag till det vi gör och en välkom­men skjuts framåt. Mer om det­ta i en kom­mande utgåva.

Läm­na kvar intakt
Men, vad jag särskilt vill belysa nu är att deras studie pekar på att om de mate­r­i­al (doku­ment, pro­gram et c) vi arbe­tade med när vi blev avbrut­na lig­ger kvar på sam­ma sätt som förut när vi återkom­mer till uppgiften, är det lättare för oss att snabbt fort­sät­ta där vi var. Därmed blir skadan av att vi blev avbrut­na myck­et mindre.

Fysiska ytor
Hur åstad­kom­mer vi det? Jo, talar vi om fysiskt mate­r­i­al och pap­pers­doku­ment, kan vi ha oli­ka arbet­sy­tor på vårt kon­tor för oli­ka uppgifter. När vi arbe­tar med det som avbröt oss, lig­ger allt kvar som det var och när vi är åter igen, ser det likadant ut som när vi läm­nade. Då kom­mer vi lätt igång igen.

Och, dig­i­ta­la dylika
Men, vad göra när vi arbe­tar dig­i­talt? Vi kan ha oli­ka arbet­sy­tor ock­så där. I Mac:ens OS X het­er funk­tio­nen spaces” och i Win­dows aktivitetsvy”. De funger­ar väldigt lika. Vi ska­par lätt flera oli­ka skrivbord” som vi kan låta befol­ka med oli­ka mate­r­i­al och pro­gram beroende på vad vi ska arbe­ta med. Blir vi avbrut­na, läm­nar vi det aktuel­la skrivbor­det och öpp­nar ett annat, där vi arbe­tar till dess vi kom­mer åter till det ursprung­li­ga. Då lig­ger allt kvar där som vi läm­nade det och vi är snabbt till­ba­ka där vi slu­tade — i tanke såväl som i handling.

Gör så här
Vill du tes­ta att arbe­ta med oli­ka uppgifter i oli­ka arbet­sy­tor, fun­dera på vad det är för sak­er du återkom­mande har att göra där du verk­li­gen behöver kon­cen­tr­era dig. De torde vara bra exem­pel att arbe­ta med för att se om det­ta knep skulle pas­sa dig.

Kän­ner du inte redan till de dig­i­ta­la funk­tion­er­na jag näm­nde, läs om hur de funger­ar (i OS X eller i Win­dows).

Näs­ta gång du ska göra något kom­plicer­at, arbe­ta med det på en särskilt yta — eller, tes­ta det nu direkt, oavsett vad du ska göra nu.

Snabbt till­ba­ka
Om du lätt läm­nar det mate­r­i­al du arbe­tar med orört under det att du gör något som kom emel­lan, får avbrot­tet av näm­n­da forskn­ing att döma inte så neg­a­ti­va kon­sekvenser för dig. Du tap­par trå­den min­dre och läg­ger mer av din arbet­stid på att få sak­er gjort istäl­let för på att kom­ma till­ba­ka till där du var.

Hur gör du?
Har du något annat knep för att snabbt kom­ma igång med en avbruten uppgift? Alla goda idéer är välkom­na, så dela gär­na med dig av dina i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.