Räddaren i Office 365 Online-nöden | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 maj

Räddaren i Office 365 Online-nöden


Datum: 2017-05-08 13:25

Allt fler av de organ­i­sa­tion­er jag hjälper går över till att använ­da Microsofts Office 365 Online. Mån­ga fort­sät­ter att arbe­ta med installer­ade Office-pro­gram i datorn, men åtskil­li­ga gör allt­ing istäl­let helt online, i webbklienter.

Det har sina förde­lar men ock­så åtmin­stone en stor nack­del: funk­tion­er­na för att lätt få en över­sikt över allt de har att göra har hit­tills inte var­it de bästa.

  • Uppgifter-funk­tio­nen i Out­look Online är en väldigt avskalad vari­ant av den allde­les utmärk­ta motsvarande funk­tio­nen i det klas­siska Out­look-pro­gram­met. I online-vari­anten går det i och för sig att sät­ta kat­e­gori­er, men det går varken att sortera eller fil­tr­era efter dem (som i programmet)

  • Plan­ner är i och för sig ett prak­tiskt verk­tyg för samar­bete i enkla pro­jekt, men det är här svårt att få en snabb överblick över allt som ska göras idag. Före­drar du kan kan­ban-tavla-for­matet (eller lap­par på whiteboard”-formatet, om du så vill), finner du mer flex­i­bla funk­tion­er i den pop­ulära tjän­sten Trel­lo.

  • I Share­point kan du ock­så läg­ga en att göra-lista, men även om sök- och fil­treringsmöj­ligheter­na är förnäm­li­ga där är gränss­nit­tet inte det smidi­gaste, utan det blir klickande i överkant, om du frå­gar mig.

Upprik­tigt sagt har jag fam­lat efter vad jag ska rek­om­mendera för att göra-list-verk­tyg för de klien­ter som slag­it in på Office 365 Online-vägen — tills nu.

En annan app
För en dryg vec­ka sedan släppte Microsoft sin senaste stjär­na på hål­la koll på det du har att göra”-himlen: appen Microsoft To-Do, utveck­lad av ska­parna av den pop­ulära listap­pen Wun­derlist.

I och med det får Office 365 Online-använ­daren det som sak­nats hos de andra appar­na — om inte helt och hål­let, så i alla fall i hög grad.

En smidig lista
Microsoft To-Do ser enkelt och okom­plicer­at ut och är det ock­så. Här skriv­er du din att göra-lista uppgift för uppgift snabbt och lätt. Vill du kat­e­goris­era uppgifter­na, använ­der du hash­tag­gar (#) så att du lätt kan få fram alla uppgifter för en viss kat­e­gori. Du kan sät­ta för­fal­lo­da­tum (om det finns ett skarpt sådant) och i uppgiften kan du läg­ga en kom­plet­terande, förk­larande anteck­n­ing. Har du oli­ka pro­jekt eller arbetss­fär­er du vill grup­pera uppgifter­na inom, ska­par du dessa som lis­tor” som du fyller med uppgifter, sam­tidigt som du kan se alla uppgifter om du vill — oavsett vilket pro­jekt dom hör till.

En tom lista var­je morgon
En finess jag inte sett i andra verk­tyg är att vyn Min dag” (d v s dagens lista) är tom var­je mor­gon och att använ­daren själv får ska­pa dagens lista baser­at dels på förslag appen läm­nar, dels efter egen pri­or­i­ter­ing bland samtli­ga uppgifter.

Var kom­mer eposten in?
I skri­vande stund har jag inte fun­nit något sätt att lätt ska­pa en uppgift i To-Do av ett mail, vilket är en nack­del. Men, sam­tidigt tycks det som att den To-Do-ver­sion vi nu ser bara är en start och att en mängd funk­tion­er kom­mer att läg­gas till allteftersom.

Gör så här
Om du arbe­tar med Office 365 helt online och inte fun­nit dig helt till­rät­ta bland de andra list-appar­na jag näm­nde nyss, rek­om­mender­ar jag dig verk­li­gen att ta en titt på To-Do. Har du idag en del uppgifter i Uppgifter-funk­tio­nen, lig­ger de dessu­tom redan med i To-Do, efter­som lis­tor­na mel­lan de bägge funk­tion­er­na synkas med varandra.

Lättare överblick
Bör­jar du arbe­ta med To-Do för din att göra-lista när du är Office 365 Online-använ­dare, kom­mer du lättare att få en hel­hets­bild över vad du har att göra. Du ska­par snabbt lis­tan för dagens arbete och du håller lättare fokus på de uppgifter som har högs­ta pri­or­itet just nu.

Har du testat?
Har du möjli­gen redan tag­it en titt på To-Do och bör­jat använ­da det? Berät­ta gär­na vad du tyck­er i en kommentar!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.