Lugn och ro eller ideliga avbrott | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 apr.

Lugn och ro eller ideliga avbrott


Datum: 2017-04-24 12:25

Ännu har jag inte mött den som aldrig behöver arbe­ta ostört med någon uppgift. Inte heller har jag mött någon som inte förstår att någon annan behöver arbe­ta ostört då och då.

Var­je vec­ka möter jag dock flera som brot­tas med att få till den där ostör­da stun­den som är så illa värde­full. Myck­et av det som stör” oss kan vi göra något åt helt på egen hand.

Vi stänger av mailplinget och förhandsvis­nin­gen av mailet, som så lätt drar till sig vår upp­märk­samhet. Vi plockar undan pap­per och högar från vår arbet­sy­ta så vi inte råkar se något överst som skulle dis­tra­hera oss från det som vi behöver fokusera på. Vi sät­ter mobilen i fly­g­plansläge” så vi är säkra på att den varken plin­gar eller ringer eller vibr­erar den när­maste stunden.

Dessa kol­le­gor
Det är värre med kol­le­gor­na. Ett av de van­li­gaste avbrot­ten är en kol­le­ga som kom­mer till oss och vill någonting. Den har en frå­ga, behöver en påskrift, har något som den behöver hjälp med, vill stäm­ma av en sak. För mån­ga av oss är det svårt att säga nej när en kol­le­ga frå­gar har du tid ett kort ögonblick?”, kanske för att det ibland är vi som är den där kol­le­gan som behöver hjälp av någon annan. Vi har lätt att leva oss in i per­so­n­ens situation.

Sam­tidigt är det vi som får ta smällen i det att våra uppgifter åker ned i pri­or­itet och de tar län­gre tid att slut­föra, efter­som var­je avbrott tar tid och koncentration.

I sam­ma sits
Det fina med att alla då och då behöver arbe­ta ostört och att alla förstår att alla behöver det, är att vi sit­ter i sam­ma båt. Vi har en gemen­sam utman­ing och vi kan lösa den på ett gemen­samt sätt.

Jag vet inte vad det beror på, men att döma av de sam­tal jag har med kurs- och föreläs­nings­delt­a­gare runt om i lan­det verkar det som att vi säl­lan talar med våra kol­le­gor om hur vi ska göra det tydligt för varan­dra om vi är till­gäng­li­ga för frå­gor och hjälp eller om vi behöver vara ostör­da för stunden.

Pra­ta om det
Så, har ni inte gjort det hos er och om du har behov av ostör­da stun­der då och då, vill jag idag upp­mana dig att tala om ostörd­het med dina kol­le­gor — på ert veck­omöte, på näs­ta APT, på avdel­ningsmötet eller där det pas­sar bäst.

Gör så här

 1. Just nu, bestäm dig för när du ska ta upp det här ämnet och i vilket mötes­fo­rum. Om du inte kan bestäm­ma dig, frå­ga din när­maste kol­le­ga när han eller hon tror att det skulle vara lämpligt.

 2. Reflek­tera en stund på egen hand över frågeställ­nin­gen: Hur ska vi göra det tydligt för varan­dra om vi är till­gäng­li­ga eller om vi vill vara ostör­da?”. Har du själv ett eget förslag på lös­ning kom­mer ni troli­gare fram till något konkret. Lös­ningar jag hört om från andra organ­i­sa­tion­er genom åren är till exempel:
  • När vi har lurar eller hörsnäc­ka på, bety­der det att vi vill vara ostörda.”
  • En stängd dörr bety­der att jag behöver vara ostörd.”
  • Vill vi arbe­ta ostört, tän­der vi röda lam­pan på trafikljuset” utan­för dörren.”
  • Sät­ter vi upp ett mjuk­is­d­jur på skär­men, är det en sig­nal om att vi helst vill vara ostörda.”
  • Alla har en likadan skylt som vi tag­it fram och som man ställer på skrivbor­det när man vill vara ostörd. Då behöver ingen fun­dera på hur man ska säga om någon frå­gar något.”
  • Vi med­de­lar kol­le­gor­na på för­hand att vi vill vara ostör­da den när­maste tim­men. Glöm­mer vi med­dela, är det helt OK att bara ignor­era frå­gan, för då förstår den andra att jag glömt meddela.”
  • Vi tyck­er att STÖR EJ!’ låter så hårt, så vi sät­ter upp en mer trevligt och empatiskt for­muler­ad jag-behöver-arbe­ta-i-lugn-och-ro-skylt på utsi­dan dörren.”

 3. När det är dags för möte, ta upp frå­gan till kreativ diskus­sion. Det skulle förvå­na mig om du inte får gehör. Kom fram till hur just ni ska göra framöver. Det kan vara något av exem­plen ovan eller något allde­les annorlunda.

Mer kon­cen­tra­tion och större lätthet
Om ni kom­mer överens i kol­legi­et om hur ni ska sig­nalera enkelt och tydligt när ni är till­gäng­li­ga och inte, kom­mer du rätt och slätt att få arbe­ta i lugn och ro mer än tidi­gare. Du slip­per till och med frå­gan om du är till­gäng­lig eller inte, för du har delegerat den kom­mu­nika­tio­nen till en skylt eller en grej eller ett par lurar. Du blir min­dre dis­tra­her­ad, kan kon­cen­tr­era dig bät­tre och får fler sak­er gjort med större lätthet.

Hur gör ni?
Sig­naler­ar ni på ett helt annat sätt än i mina exem­pel ovan? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.