Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 maj

Du behöver inte ett tomt skrivbord


Datum: 2012-05-31 00:00

Näs­tan dagli­gen talar jag mig varm för att bör­ja var­je dag med ett tomt skrivbord.Man kan lätt förledas att tro att skrivbor­det måste fort­sät­ta vara tomt resten av dagen om man ska få höga struk­tur­poäng (om det fanns några sådana att dela ut), men det är inte helt opti­malt tänkt.Syftet med mor­gonens rena skrivbord är naturligtvis att så litet sak­er som möjligt ska hin­dra oss från att arbe­ta fullt ut med vad dagen har för handen.Vi behöver gott om disponi­belt utrymme för att lösa dagens knäck­frå­gor, så där­för bör de fas­ta, gam­la högar­na vara få. 

Ju färre sak­er, doku­ment, pap­per, som kan fån­ga vår upp­märk­samhet när vi som minst önskar det, desto min­dre är risken att vi dis­tra­her­ar oss bort från den kon­cen­tra­tion våra uppgifter kräver.Snarare än att prompt ha en helt tom arbet­sy­ta hela tiden, strä­va efter att göra den lät­tömd. Det­ta gäller ditt fysiska skrivbord likväl som ditt datorskrivbord.Här kom­mer åtta tips på hur dina skrivbord blir lättömda.

Gör så här

  1. Ha dina map­par för pågående pro­jekt i hängmapp­ställ istäl­let för i hög. Stäl­let är lätt att fly­t­ta undan då du behöver mer utrymme.
  2. Ha en fysisk inko­rg som är lätt bort­fly­t­tbar istäl­let för hög(ar) av lap­par som du och andra lagt på skrivbordet.
  3. Ha din lagringsplats för pap­pers­doku­ment så inom räck­håll att du inte hellre bara läg­ger det nyinkom­na i en hög så länge. 
  4. Dig­i­talis­era så myck­et pap­per det bara går, genom att ha en scan­ner på arm­längds avstånd. Släng pap­pret när du scan­nat in det, eller lagra det någon annanstans än på skrivbor­det. Lagra den inscan­nade bilden i din mapp­struk­tur på disken.
  5. Ha din att-göra-lista i datorn, t ex i Out­look, Omni­fo­cus eller någon webbtjänst, istäl­let för att skri­va pos­ti­t­lap­par att läg­ga runt tangentbordet.
  6. Lägg inga doku­ment på datorskrivbor­det som inte kan raderas vid dagens slut. Lagra dem istäl­let i mapp­struk­tur på disken och använd en fil­hit­tar­funk­tion som Launchy, Spot­light eller Quicksilver.
  7. Om du ändå vill ha högar med pap­per lät­till­gäng­li­ga, lägg högar­na på brick­or med hand­tag. Brick­o­r­na lyfter du lätt bort när du inte vill se högarna.
  8. Har du en anslagstavla ovan­för skrivbor­det, skaf­fa ett tyg att hän­ga fram­för och helt täc­ka anslagstavlan vid de tillfällen du vill fokusera till fullo. 
    Sätt en krok på vardera sidan av anslagstavlan och häng upp tyget på dem.

Min­dre distraherad

Om du lätt kan töm­ma ditt skrivbord (tja, hela din arbet­sy­ta), kom­mer du att lättare kun­na kon­cen­tr­era dig på de av dina uppgifter som verk­li­gen kräver din obrut­na uppmärksamhet.

Du behöver inte dra dig till­ba­ka till ett kon­fer­en­srum när du behöver lösa ett kom­plicer­at prob­lem i din ensamhet, utan du är lika fri från dis­trak­tion­er på din van­li­ga plats.

Räk­na med att du får utstå råa men förhopp­n­ingsvis hjärtli­ga gliringar från kol­le­gor som inte lyck­ats så väl som du med att få fria arbet­sy­tor. Än.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt få gott om plats att bre ut dig på när du ska utveck­la en idé du fått? Skriv en kom­men­tar och berätta.