Du behöver inte ett tomt skrivbord | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

31 maj

Du behöver inte ett tomt skrivbord


Datum: 2012-05-31 00:00

Näs­tan dagli­gen talar jag mig varm för att bör­ja var­je dag med ett tomt skrivbord.Man kan lätt förledas att tro att skrivbor­det måste fort­sät­ta vara tomt resten av dagen om man ska få höga struk­tur­poäng (om det fanns några sådana att dela ut), men det är inte helt opti­malt tänkt.Syftet med mor­gonens rena skrivbord är naturligtvis att så litet sak­er som möjligt ska hin­dra oss från att arbe­ta fullt ut med vad dagen har för handen.Vi behöver gott om disponi­belt utrymme för att lösa dagens knäck­frå­gor, så där­för bör de fas­ta, gam­la högar­na vara få. 

Ju färre sak­er, doku­ment, pap­per, som kan fån­ga vår upp­märk­samhet när vi som minst önskar det, desto min­dre är risken att vi dis­tra­her­ar oss bort från den kon­cen­tra­tion våra uppgifter kräver.Snarare än att prompt ha en helt tom arbet­sy­ta hela tiden, strä­va efter att göra den lät­tömd. Det­ta gäller ditt fysiska skrivbord likväl som ditt datorskrivbord.Här kom­mer åtta tips på hur dina skrivbord blir lättömda.

Gör så här

  1. Ha dina map­par för pågående pro­jekt i hängmapp­ställ istäl­let för i hög. Stäl­let är lätt att fly­t­ta undan då du behöver mer utrymme.
  2. Ha en fysisk inko­rg som är lätt bort­fly­t­tbar istäl­let för hög(ar) av lap­par som du och andra lagt på skrivbordet.
  3. Ha din lagringsplats för pap­pers­doku­ment så inom räck­håll att du inte hellre bara läg­ger det nyinkom­na i en hög så länge. 
  4. Dig­i­talis­era så myck­et pap­per det bara går, genom att ha en scan­ner på arm­längds avstånd. Släng pap­pret när du scan­nat in det, eller lagra det någon annanstans än på skrivbor­det. Lagra den inscan­nade bilden i din mapp­struk­tur på disken.
  5. Ha din att-göra-lista i datorn, t ex i Out­look, Omni­fo­cus eller någon webbtjänst, istäl­let för att skri­va pos­ti­t­lap­par att läg­ga runt tangentbordet.
  6. Lägg inga doku­ment på datorskrivbor­det som inte kan raderas vid dagens slut. Lagra dem istäl­let i mapp­struk­tur på disken och använd en fil­hit­tar­funk­tion som Launchy, Spot­light eller Quicksilver.
  7. Om du ändå vill ha högar med pap­per lät­till­gäng­li­ga, lägg högar­na på brick­or med hand­tag. Brick­o­r­na lyfter du lätt bort när du inte vill se högarna.
  8. Har du en anslagstavla ovan­för skrivbor­det, skaf­fa ett tyg att hän­ga fram­för och helt täc­ka anslagstavlan vid de tillfällen du vill fokusera till fullo. 
    Sätt en krok på vardera sidan av anslagstavlan och häng upp tyget på dem.

Min­dre distraherad

Om du lätt kan töm­ma ditt skrivbord (tja, hela din arbet­sy­ta), kom­mer du att lättare kun­na kon­cen­tr­era dig på de av dina uppgifter som verk­li­gen kräver din obrut­na uppmärksamhet.

Du behöver inte dra dig till­ba­ka till ett kon­fer­en­srum när du behöver lösa ett kom­plicer­at prob­lem i din ensamhet, utan du är lika fri från dis­trak­tion­er på din van­li­ga plats.

Räk­na med att du får utstå råa men förhopp­n­ingsvis hjärtli­ga gliringar från kol­le­gor som inte lyck­ats så väl som du med att få fria arbet­sy­tor. Än.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt få gott om plats att bre ut dig på när du ska utveck­la en idé du fått? Skriv en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.