Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 apr.

Så firade vi strukturboken


Datum: 2012-04-16 16:37

Med anled­ning av pub­licerin­gen av min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!” fylldes mitt kon­tor i tors­dags efter­mid­dag och fredags morse av trevli­ga kun­der, läsare och vänner. 

Till­sam­mans minglade vi, åt gott av Cari­na Sundqvists lju­vli­ga snitt- och frukost­till­tugg och jag tog själv tillfäl­let i akt att berät­ta om hur boken kom till och vad jag hop­pas att den ska göra för skill­nad här i världen (i kor­thet: skän­ka mån­ga män­niskor en enklare, smidi­gare och skönare vardag på jobbet). 

Mån­ga av gäster­na provsatt ock­så min fan­tastiska sittsäck, där sto­ra delar av boken skrivits. 

Innan vi begav oss hemåt, fick var och en en good­ie-bag med gen­eröst mate­r­i­al från mina samar­betspart­ners Con­tentMap, Utveck­lingspoolen och Mute­watch.

Tack alla ni som kom och firade boken med mig!

Var du inte där? Här är ett smakprov på hur vi firade:

Något pub­licer­ing­sup­prymd slog jag dessu­tom ett slag för kväl­lens mittpunkt — strukturboken:

Du läs­er mer om och beställer Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! här.