Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 apr.

Scanna genialt


Datum: 2012-04-18 18:06

I utgå­va num­mer 186 av mitt veck­o­brev Klart! skrev jag om några oli­ka sätt att dig­i­talis­era mera i syfte att fören­kla job­b­varda­gen än mer. Som van­ligt bad jag mina läsare om deras tips på sam­ma tema och det var flera som hörde av sig och rek­om­mender­ade appen Genius Scan, vilken var en nyhet för mig.

Genius Scan gör pré­cis vad den het­er, det vill säga scan­nar fysiska doku­ment med hjälp av tele­fo­nens kamera. 

Var kom­mer då det geniala in, kan man frå­ga sig? Jo, efter att man tag­it en bild på det man vill ha inscan­nat, lis­tar appen själv ut vad som är objek­tet man vill ha scan­nat och vad som är bak­grund (som man inte vill ha med i scan­nin­gen). Med en orange ram ringas doku­mentet in och vi kan hjäl­pa appen på tra­ven genom att justera kan­ter­na så vi får pré­cis det vi vill ha. 

Vi kan sedan spara det inscan­nade som jpeg eller pdf och skic­ka det, pos­ta det eller pub­licera det till alle­han­da tjänster.

Jag installer­ade den direkt och säl­lar mig gladeli­gen till hyllningskören.

Genius Scan finner du här (för iPhone; gratis).

Genius Scan finns inte till Android. Kän­ner du till någon motsvarighet?