Q...W...E...R...T...Y blir QWERTY! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 apr.

Q...W...E...R...T...Y blir QWERTY!


Datum: 2012-04-16 12:00

Till­bringar du myck­et av din arbet­stid vid din dator? Består ditt arbete i hög grad av att maila, for­mulera, för­fat­ta, sam­manstäl­la, skri­va rent, utveck­la el dyl?

Vill du få mer tid över till det som är vik­tigt, kan du naturligtvis skära bort en del att-göra-uppgifter genom att delegera dem eller helt enkelt pri­or­it­era bort dem. Då får du färre uppgifter att göra.

Men, kanske vill du göra sam­ma mängd uppgifter, bara fortare.

Läm­na pekfin­ger­valsen bakom dig

Om du nu utför mån­ga av dina att-göra-uppgifter genom att skri­va på din dator, kan du helt enkelt skri­va snab­bare, rent mekaniskt.

Hur? Det går att lära sig.

Meto­den het­er på engel­s­ka touch typ­ing” och lär ha upp­fun­nits redan 1888. Det är just den metod du fick lära dig om du hade ämnet Mask­in­skrivn­ing” på gym­nasi­et under 80-talet (som jag). Lek­tion­er­nas snabb­skrivn­ingsövningar på dub­bla blad med kar­bon­pap­per emel­lan var kanske inte de mest inspirerande, men idag finns det både mer lät­till­gäng­li­ga och roli­ga sätt att lära sig tekniken.

Är hög hastighet ett självändamål?

Men var­för läg­ga tid på att lära sig skri­va snab­bare? Är det verk­li­gen någon vits med det?

Jo, om du använ­der touch typing”-tekniken går det du ska skri­va fort­are att skri­va, rent mekaniskt. Att skri­va blir min­dre job­bigt, helt enkelt. Dessu­tom sänks tröskeln att skri­va ned den där tex­ten du bär i huvudet, efter­som du inte behöver vän­ta på dina fin­grar ideli­gen. Med touch typ­ing” kan du med litet övn­ing skri­va näs­tan lika snabbt som du tänker.

Om den högre skrivhastigheten gör att du i större utsträck­n­ing än idag noter­ar i datorn dina idéer, resone­mang eller doku­men­ta­tion av kund­sam­tal du haft, vin­ner du ock­så tid när du ska söka upp vad du skriv­it tidi­gare, efter­som en dig­i­tal textmas­sa i datorn är lättare att söka i än en ana­log på papper.

Lär dig lättsamt

Per­son­li­gen blir jag fort uttråkad och rastlös då jag ska lära mig något nytt genom att öva och öva och öva. Jag behöver anti­n­gen göra något roligt sam­tidigt eller öva på ett roligt sätt för att stå ut.

Där­för ska du idag få tips på två verk­tyg som trä­nar dig i att skri­va snab­bare och dessu­tom på smått under­hål­lande sätt.

Gör så här

  1. Först behöver du lära dig själ­va touch typing”-metoden. Det finns en upp­sjö gratis inter­net­tjän­ster med lek­tion­er. Den jag tyck­er är mest smak­full är Typ­ing­web. Typ­ing­web till­han­dahåller allt från nybör­jar­lek­tion­er till övningar för dig som kom­mit rik­tigt långt. Tjän­sten är reklam­fi­nan­sier­ad, men i mitt tycke för­tar det inte nyt­tan näm­n­värt. Vill du föl­ja hur du blir bät­tre och bät­tre på att skri­va fort, reg­istr­erar du ett kon­to; annars använ­der du tjän­sten som gäst”.
  2. När du lärt dig touch typ­ing” (eller under tiden du håller på att lära dig), är det dags att öva upp hastigheten. Gör det lek­fullt. På Type­r­ac­er tävlar du mot andra i ett spel som lik­nar Lise­bergs Galopp­banan”. Ni tillde­las alla sam­ma text och på giv­en sig­nal skriv­er ni in den. Först till punkt med minst antal fel vin­ner. Är du som jag vill du bara spela en gång till”. På köpet blir du snab­bare på touch typing”.

Snab­bare ger mer tid till annat

Trä­nar du upp hastigheten som du skriv­er i på datorn, kom­mer alla dina arbet­suppgifter som innefat­tar tan­gent­bor­ds-skri­vande att gå snab­bare. Du får mer tid och ork över till de uppgifter du idag hin­ner ägna dig min­dre åt än du önskar.

Du får ock­så ett tillfälle att tävla och nju­ta av att du tydligt ser att du blir bät­tre och bät­tre på något.

Hur gör du?

Hur gör du för att på ett lust­fyllt sätt lära dig något nytt som du behöver kun­na? Skriv en kom­men­tar för att dela med dig av dina bäs­ta tips!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.