Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 apr.

Q...W...E...R...T...Y blir QWERTY!


Datum: 2012-04-16 12:00

Till­bringar du myck­et av din arbet­stid vid din dator? Består ditt arbete i hög grad av att maila, for­mulera, för­fat­ta, sam­manstäl­la, skri­va rent, utveck­la el dyl?

Vill du få mer tid över till det som är vik­tigt, kan du naturligtvis skära bort en del att-göra-uppgifter genom att delegera dem eller helt enkelt pri­or­it­era bort dem. Då får du färre uppgifter att göra.

Men, kanske vill du göra sam­ma mängd uppgifter, bara fortare.

Läm­na pekfin­ger­valsen bakom dig

Om du nu utför mån­ga av dina att-göra-uppgifter genom att skri­va på din dator, kan du helt enkelt skri­va snab­bare, rent mekaniskt.

Hur? Det går att lära sig.

Meto­den het­er på engel­s­ka touch typ­ing” och lär ha upp­fun­nits redan 1888. Det är just den metod du fick lära dig om du hade ämnet Mask­in­skrivn­ing” på gym­nasi­et under 80-talet (som jag). Lek­tion­er­nas snabb­skrivn­ingsövningar på dub­bla blad med kar­bon­pap­per emel­lan var kanske inte de mest inspirerande, men idag finns det både mer lät­till­gäng­li­ga och roli­ga sätt att lära sig tekniken.

Är hög hastighet ett självändamål?

Men var­för läg­ga tid på att lära sig skri­va snab­bare? Är det verk­li­gen någon vits med det?

Jo, om du använ­der touch typing”-tekniken går det du ska skri­va fort­are att skri­va, rent mekaniskt. Att skri­va blir min­dre job­bigt, helt enkelt. Dessu­tom sänks tröskeln att skri­va ned den där tex­ten du bär i huvudet, efter­som du inte behöver vän­ta på dina fin­grar ideli­gen. Med touch typ­ing” kan du med litet övn­ing skri­va näs­tan lika snabbt som du tänker.

Om den högre skrivhastigheten gör att du i större utsträck­n­ing än idag noter­ar i datorn dina idéer, resone­mang eller doku­men­ta­tion av kund­sam­tal du haft, vin­ner du ock­så tid när du ska söka upp vad du skriv­it tidi­gare, efter­som en dig­i­tal textmas­sa i datorn är lättare att söka i än en ana­log på papper.

Lär dig lättsamt

Per­son­li­gen blir jag fort uttråkad och rastlös då jag ska lära mig något nytt genom att öva och öva och öva. Jag behöver anti­n­gen göra något roligt sam­tidigt eller öva på ett roligt sätt för att stå ut.

Där­för ska du idag få tips på två verk­tyg som trä­nar dig i att skri­va snab­bare och dessu­tom på smått under­hål­lande sätt.

Gör så här

  1. Först behöver du lära dig själ­va touch typing”-metoden. Det finns en upp­sjö gratis inter­net­tjän­ster med lek­tion­er. Den jag tyck­er är mest smak­full är Typ­ing­web. Typ­ing­web till­han­dahåller allt från nybör­jar­lek­tion­er till övningar för dig som kom­mit rik­tigt långt. Tjän­sten är reklam­fi­nan­sier­ad, men i mitt tycke för­tar det inte nyt­tan näm­n­värt. Vill du föl­ja hur du blir bät­tre och bät­tre på att skri­va fort, reg­istr­erar du ett kon­to; annars använ­der du tjän­sten som gäst”.
  2. När du lärt dig touch typ­ing” (eller under tiden du håller på att lära dig), är det dags att öva upp hastigheten. Gör det lek­fullt. På Type­r­ac­er tävlar du mot andra i ett spel som lik­nar Lise­bergs Galopp­banan”. Ni tillde­las alla sam­ma text och på giv­en sig­nal skriv­er ni in den. Först till punkt med minst antal fel vin­ner. Är du som jag vill du bara spela en gång till”. På köpet blir du snab­bare på touch typing”.

Snab­bare ger mer tid till annat

Trä­nar du upp hastigheten som du skriv­er i på datorn, kom­mer alla dina arbet­suppgifter som innefat­tar tan­gent­bor­ds-skri­vande att gå snab­bare. Du får mer tid och ork över till de uppgifter du idag hin­ner ägna dig min­dre åt än du önskar.

Du får ock­så ett tillfälle att tävla och nju­ta av att du tydligt ser att du blir bät­tre och bät­tre på något.

Hur gör du?

Hur gör du för att på ett lust­fyllt sätt lära dig något nytt som du behöver kun­na? Skriv en kom­men­tar för att dela med dig av dina bäs­ta tips!