Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 nov.

Rött kort!


Datum: 2009-11-27 10:34

På tis­da­gens kurs i per­son­lig effek­tivitet här i Göte­borg, räck­te plöt­sligt en av delt­a­gar­na upp han­den och sade:

Jag måste bara få berät­ta vad en kom­p­is till mig gör för att hantera kol­le­gor som kom­mer och ber hon­om ta en titt på något, pré­cis när han behöver job­ba ifred. Allt­så, min kom­p­is är fot­boll­stokig, så när någon kom­mer och stör, tar han fram sitt domar-kit och ger dem rött kort. Det verkar kanske bru­talt, men alla kän­ner ju hon­om och vet det där med fotbollen.”Ja, det kanske inte är att rek­om­mendera i vilken organ­i­sa­tion som helst, så där på upp­studs (även om jag tyck­er att det var ett kul exem­pel). Men, man kan ock­så betrak­ta det som ett möjligt sätt att lätt sig­nalera att man vill för­bli ostörd, t ex om man sit­ter i ett känsligt tele­fon­sam­tal med kund. Andra sätt är att helt enkelt stän­ga dör­ren, eller tän­da upptagen”-lampan, eller att ta på sig lurar (som Sofia tip­sar om här).


Kom­mer du överens med dina kol­le­gor om hur ni snabbt och lätt ska sig­nalera stör ej”, slip­per ni mån­ga miss­förstånd och frustration.


Hur gör du? Kom­mentera nedan.