När det “… bara är för mycket!” | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 dec.

När det “… bara är för mycket!”


Datum: 2009-12-02 09:38

Har ock­så du då och då upplevt att du har ett sam­mel­suri­um av bol­lar i luften och att du skulle behö­va få en överblick för att reda ut vad som har högst pri­or­itet och vilket som är näs­ta steg? 

Det kan hand­la om arbet­som­rå­den för dig som per­son eller för hela din verksamhet. 

Här är en snabb och effek­tiv metod som har gjort nyt­ta för såväl mig själv som för flera av mina kunder.

Gör så här:

 1. Ett tomt blad

  Ta ett tomt, lig­gande A4-blad. Gäller det hela verk­samhetens arbet­som­rå­den, ta med din led­nings­grupp eller några nyck­elper­son­er till en white­board istäl­let, så ni har gott om plats.

 2. Förs­ta bollen

  Där på ytan det först fall­er dig in, skriv nam­net på det förs­ta pro­jek­tet/ar­bet­som­råde­t/att-göra-uppgiften som du kom­mer att tän­ka på.

 3. Resten av bollarna

  Skriv näs­ta och näs­ta och näs­ta namn där du tyck­er att de pas­sar på tavlan eller bladet, tills du tömt huvudet på bol­lar du har i luften. Du behöver inte ansträn­ga dig för att stäl­la upp det snyg­gt, utan försök att låta upp­ställ­nin­gen rep­re­sen­tera var du ser pro­jek­ten i ditt syn­fält när du blundar.

 4. Akut

  Nu har du alla bol­lar­na på tavlan. Ta en röd pen­na och ringa in de projekt/​arbetsområden som är helt aku­ta med en cirkel eller oregel­bun­den form som vis­ar hur stor plats pro­jek­tet tar i ditt sinne.

 5. Vik­tigt, men inte helt akut

  Ta nu en blå pen­na och ringa in de områ­den som är vik­ti­ga, men inte helt aku­ta med en cirkel (eller annan form) som vis­ar hur stor plats de tar för dig.

 6. Inte alls akut 

  Ta så en grön pen­na och ringa in de kvar­varande pro­jek­ten på sam­ma sätt.

 7. Reflek­tera

  Nu har du fly­t­tat ut alla bol­lar­na ur huvudet till tavlan och du har mark­er­at hur vik­ti­ga de är sinsemel­lan och hur omfat­tande de är. Känn efter hur det känns och fun­dera på om du vill ändra något.

 8. Från klarhet till handling

  Nu är det dags att gå från klarhet till han­dling. Med bör­jan i de röda pro­jek­ten eller arbet­som­rå­de­na, skriv i rin­gen upp näs­ta steg att ta, som en att-göra-uppgift, d v s detal­jer­at och med sub­jekt, predikat och eventuellt objekt i meningen.

 9. … och de blå och gröna

  Fort­sätt på sam­ma sätt med de blå och grö­na projekten.

 10. Till att-göra-lis­tan och sedan beta av

  När du har definier­at näs­ta steg för alla områ­den, för över att-göra-uppgifter­na till ditt sys­tem för att-göra-uppgifter och sätt igång med att beta av dem, en efter en.

Från att ha känt dig överväldigad och kanske stres­sad över alla bol­lar i luften du behöver ha i huvudet, har du nu gjort tydligt för dig exakt vad du behöver göra på var­je område och du har dessu­tom pri­or­it­er­at vad du ska göra först. Du har kom­mit till klarhet, till skott och får upp farten igen.
Upprepa närhelst du behöver.

Hur gör du?

Har du fler sätt att få klarhet, över­sikt och kom­ma till skott när du kän­ner dig överväldigad av uppgifter? Skriv en kom­men­tar nedan. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.