Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 feb.

Den verkliga nyttan av det nästa steget


Datum: 2016-02-09 12:14

För att kom­ma framåt i ett pro­jekt eller en stor uppgift, ser vi till att hela tiden ha ett näs­ta steg definier­at. Det kan låta självk­lart. Men, gör vi så?

I syn­ner­het när pro­jek­tet eller uppgiften är oöver­skådligt och lud­digt är det­ta särskilt fören­k­lande. Sedan några veck­or till­ba­ka är jag involver­ad i ett pro­jekt som är stort, något oty­dligt och explorativt.

Då det­ta är förs­ta gån­gen vi gör något lik­nande, finns det ingen färdig plan. Under arbetets lopp har jag suc­ces­sivt definier­at näs­ta steg som att göra-uppgifter, gjort dem och bock­at av dem.

För­vand­la stag­na­tion till rörelse
Häromda­gen, när jag hade bock­at av det sista definier­ade steget, bestämde jag mig inte direkt för ett nytt, utan jag gick därifrån och lät det bero. Efter en stund märk­te jag att jag gick och tänk­te på projektet.

Det kän­des tungt och arbetssamt och nu hängde det i luften. Jag kunde inte släp­pa det rik­tigt. Tanken på vad vi hade fram­för oss var överväldigande och den entu­si­asm jag kände tidi­gare var som bortblåst.

Men, när jag bestämde mig för näs­ta lil­la steg, släppte det. Jag bör­jade direkt tän­ka på när jag skulle kun­na ta det (“helst nu direkt!”) och jag fick fart igen.

Ett förs­ta steg är allt som behövs
Hän­delsen fick mig att än mer tydligt se vad jag behöver för att kom­ma framåt:

  • Näs­ta steg på var­je projekt.

  • Skjuter jag ändå upp det näs­ta steget, definiera ett min­dre förs­ta steg före det nästa.

Det är allt.

Om du är lik mig och de fles­ta andra jag möter i min vardag, gäller det­ta ock­så dig.

Gör så här
Tit­ta igenom din projektöversikt.

  • Har du ett näs­ta steg på var­je? Om ej, hit­ta på ett.

  • Har du något pro­jekt som står still och du kört fast? Hit­ta på ett min­dre näs­ta steg.

Det är allt.

Kon­tin­uerlig rörelse är att föredra
Har du hela tiden ett näs­ta steg på var­je stort du vill få gjort och om du definier­ar ett ännu min­dre steg om du kör fast, är du hela tiden i framåtrörelse. Det är som att köra bil. I mot­lut behöver du växla ned och rätt som det är, kla­rade du back­en och är uppe på krönet.
Du skjuter upp färre sak­er och slip­per stres­sa så myck­et före deadline.

Hur gör du?
Hur gör du för att se till att du hela tiden rör dig framåt i dina pro­jekt? Berät­ta i en kom­men­tar nedan!