Den verkliga nyttan av det nästa steget | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 feb.

Den verkliga nyttan av det nästa steget


Datum: 2016-02-09 12:14

För att kom­ma framåt i ett pro­jekt eller en stor uppgift, ser vi till att hela tiden ha ett näs­ta steg definier­at. Det kan låta självk­lart. Men, gör vi så?

I syn­ner­het när pro­jek­tet eller uppgiften är oöver­skådligt och lud­digt är det­ta särskilt fören­k­lande. Sedan några veck­or till­ba­ka är jag involver­ad i ett pro­jekt som är stort, något oty­dligt och explorativt.

Då det­ta är förs­ta gån­gen vi gör något lik­nande, finns det ingen färdig plan. Under arbetets lopp har jag suc­ces­sivt definier­at näs­ta steg som att göra-uppgifter, gjort dem och bock­at av dem.

För­vand­la stag­na­tion till rörelse
Häromda­gen, när jag hade bock­at av det sista definier­ade steget, bestämde jag mig inte direkt för ett nytt, utan jag gick därifrån och lät det bero. Efter en stund märk­te jag att jag gick och tänk­te på projektet.

Det kän­des tungt och arbetssamt och nu hängde det i luften. Jag kunde inte släp­pa det rik­tigt. Tanken på vad vi hade fram­för oss var överväldigande och den entu­si­asm jag kände tidi­gare var som bortblåst.

Men, när jag bestämde mig för näs­ta lil­la steg, släppte det. Jag bör­jade direkt tän­ka på när jag skulle kun­na ta det (“helst nu direkt!”) och jag fick fart igen.

Ett förs­ta steg är allt som behövs
Hän­delsen fick mig att än mer tydligt se vad jag behöver för att kom­ma framåt:

  • Näs­ta steg på var­je projekt.

  • Skjuter jag ändå upp det näs­ta steget, definiera ett min­dre förs­ta steg före det nästa.

Det är allt.

Om du är lik mig och de fles­ta andra jag möter i min vardag, gäller det­ta ock­så dig.

Gör så här
Tit­ta igenom din projektöversikt.

  • Har du ett näs­ta steg på var­je? Om ej, hit­ta på ett.

  • Har du något pro­jekt som står still och du kört fast? Hit­ta på ett min­dre näs­ta steg.

Det är allt.

Kon­tin­uerlig rörelse är att föredra
Har du hela tiden ett näs­ta steg på var­je stort du vill få gjort och om du definier­ar ett ännu min­dre steg om du kör fast, är du hela tiden i framåtrörelse. Det är som att köra bil. I mot­lut behöver du växla ned och rätt som det är, kla­rade du back­en och är uppe på krönet.
Du skjuter upp färre sak­er och slip­per stres­sa så myck­et före deadline.

Hur gör du?
Hur gör du för att se till att du hela tiden rör dig framåt i dina pro­jekt? Berät­ta i en kom­men­tar nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.