Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 maj

Det är lätt


Datum: 2017-05-08 13:34

För oss som vill för­fi­na hur vi arbe­tar så att vi får smidi­gare arbets­da­gar är det en för­mån att det så ofta finns tillfällen då vi kan göra något på ett nytt sätt. Var­je dag — ja, rent av flera gånger var­je dag — kan vi väl­ja att göra något på ett nytt, mer struk­tur­erat sätt istäl­let för på ett sätt som ska­p­at krån­gel av något slag för oss.

Bör­ja ofta
Det är där­för lätt att bör­ja göra en struk­tur­förän­dring. Det är ock­så lätt att vi fall­er till­ba­ka i gam­la vanor — snart därefter eller efter ett långt tag. Lyck­ligtvis är det ock­så lätt att bör­ja igen med det nya moment vi vill göra till en vana. Det kan vi göra ofta. Ju oftare vi bör­jar och bör­jar igen, desto lättare anam­mar de nya arbetssätt som gör job­b­vardagslivet lättare för oss.

Framti­den är svårspådd
För en del av oss är det dock lätt att ge upp när det inte blir som vi tänkt oss. Vi ger upp för att vi blir besvikna eller för att vi drar slut­sat­sen att vi inte kom­mer att lyckas i framti­den för att vi inte lyck­ades nu. Det är förha­s­tat. Dagens fadäs säger inget om hur det kom­mer att gå imorgon.

Om igen
Låter vi bli att dra en slut­sats och istäl­let ändrar momentet vi vill etablera något, för­fi­nar lite, kan vi bör­ja igen. Det är inte säk­ert att det går bät­tre den här gån­gen, men vi kan justera och bör­ja igen — var­je gång.

Gör så här

  1. Välj en struk­tur­vana du har fal­lit ur, som du har velat etablera, men som du inte lyck­ats med riktigt.

  2. Frå­ga dig när näs­ta tillfälle är då du har möj­lighet att bör­ja med den?

  3. Bestäm dig för att bör­ja med den då.

  4. Gör åtmin­stone en liten för­bät­tring av momentet, det vill säga, gör den­na gång något som är annor­lun­da än sist, något som du tror kom­mer att bli enklare.

  5. Hit­ta på ett sätt att påmin­na dig då du ska bör­ja igen. Sätt en lapp, ställ in en påmin­nelse eller gör något annat som upp­märk­sam­mar dig att du ska göra på det nya sät­tet i rätt tillfälle.

Lättare förän­drat då vi bör­jar ofta
Nyt­t­jar du att det är lätt att bör­ja igen ofta, förän­drar du lättare dina arbetssätt så att du får en smidi­gare vardag tidi­gare än annars. Du övar på att förän­dra vanor, vilket är en enorm till­gång för den som lever i ett samhälle och till­varo i stark och snabb utveckling.

Hur gör du?
Vad har du för knep för att lättare etablera en vana du vill anam­ma? Har du något hjälpmedel som du har nyt­ta av? Dela med dig i en kommentar.