Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 juni

Struktur och ordning gör susen mot prokrastinering


Datum: 2013-06-26 12:00

Prokrastiner­ing, att med­vetet skju­ta upp något trots att det kom­mer med­föra neg­a­ti­va kon­sekvenser, är lika van­ligt på job­bet som i hem­met. Under­sökningar vis­ar att vi spender­ar så myck­et som en fjärd­edel av vår arbet­stid åt annat än det vi bor­de, något som inte bara är kost­samt för vår arbets­gi­vare utan även vår kar­riär. Att regel­bun­det skju­ta upp sina uppgifter utveck­las dessu­tom snabbt till en sit­u­a­tion som vål­lar både stress och oro, vilket i sig kan göra det svårare att få sak­er och ting gjor­da i tid. Lyck­ligtvis finns det goda möj­ligheter att vän­da den­na trend till något pos­i­tivt, och på arbet­splat­sen finns det myck­et vi kan påver­ka utan att behö­va utföra några större åtgärder.

En av de enklaste men mest effek­ti­va sak­er vi kan göra hand­lar om att ska­pa ord­ning och reda på vår arbet­splats. Per­son­er som återkom­mande ägnar sig åt prokrastiner­ing har ofta stöki­ga skrivbord och oord­ning i sin dator. Det är till och med så att städ­ning är den mest efter­sat­ta uppgiften av dem alla, vilket tyvärr nog ock­så bidrar till att förvär­ra prob­lemet. Genom att det kao­tiskt run­tomkring sig min­skar vår för­må­ga att job­ba fokuser­at, vilket i sin tur gör att vi ham­nar efter i vårt arbete. Bät­tre struk­tur och mer ord­ning kan därmed göra susen för våra möj­ligheter att få uppgifter gjorda.

Lika vik­tigt är det även att föl­ja krop­pens inneboende dygn­srytm i vårt dagli­ga arbete. Tack vare en biol­o­gisk kloc­ka ser vår kropp till att reglera vår vak­en­het, något som gör oss pig­ga under dagtid, samt söm­ni­ga under kväll­stid. Det­ta påverkar i stor utsträck­n­ing vår presta­tions­för­må­ga, vilket bety­der att vi funger­ar opti­malt tidigt på dagen, men allt säm­re efter lunch. För de fles­ta män­niskor föl­jer det­ta nor­mala kon­torstider, vilket bety­der att vi job­bar som bäst under för­mid­da­gar­na. Det kan där­för finns en god anled­ning att för­läg­ga våra svåraste arbet­suppgifter tidigt på dagen, och läm­na mer ruti­nar­tade åta­gan­den till våra sena eftermiddagar.

Sist men inte minst kan det ock­så vara en god idé att ska­pa speciel­la platser helt tilläg­nade en viss typ av arbete. Med det­ta menas att lära sig förknip­pa en miljö med en speci­fik typ av uppgift, exem­pelvis att ägna sig åt mer vardagli­ga sak­er vid skrivbor­det, och att för­läg­ga kreati­va diskus­sion­er i ett avskilt rum eller inspirerande miljöer ute på stan. Därigenom min­skar du antalet dis­trak­tion­er run­tomkring dig och får lättare att fokusera på det som är mest angeläget, sam­tidigt som det under­lät­tar för dig att utföra rätt arbete på rätt plats.

- Alexan­der Rozen­tal, Leg. psykolog Psykologi­fab­riken

Alexan­der Rozen­tal är Leg. psykolog och föreläsare på Psykologi­fab­riken med ett spe­cial­in­tresse för prokrastiner­ing, moti­va­tion och beteen­de­förän­dring. Till vardags utbil­dar och coachar han per­son­er i att arbe­ta smartare och få sak­er och ting gjort med målet att få mer tid över till annat.

Alexan­der är en av 2013 års som­mar­blog­gare på Struk­tur­bloggen. I år har vi valt ut en hand­full per­son­er vi tyck­er har särskilt intres­san­ta tankar när det gäller struk­tur. Du hit­tar alla som­mar­blog­gares inlägg här

(Bilden i inlägget är häm­tad härifrån)