Struktur och ordning gör susen mot prokrastinering | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 juni

Struktur och ordning gör susen mot prokrastinering


Datum: 2013-06-26 12:00

Prokrastiner­ing, att med­vetet skju­ta upp något trots att det kom­mer med­föra neg­a­ti­va kon­sekvenser, är lika van­ligt på job­bet som i hem­met. Under­sökningar vis­ar att vi spender­ar så myck­et som en fjärd­edel av vår arbet­stid åt annat än det vi bor­de, något som inte bara är kost­samt för vår arbets­gi­vare utan även vår kar­riär. Att regel­bun­det skju­ta upp sina uppgifter utveck­las dessu­tom snabbt till en sit­u­a­tion som vål­lar både stress och oro, vilket i sig kan göra det svårare att få sak­er och ting gjor­da i tid. Lyck­ligtvis finns det goda möj­ligheter att vän­da den­na trend till något pos­i­tivt, och på arbet­splat­sen finns det myck­et vi kan påver­ka utan att behö­va utföra några större åtgärder.

En av de enklaste men mest effek­ti­va sak­er vi kan göra hand­lar om att ska­pa ord­ning och reda på vår arbet­splats. Per­son­er som återkom­mande ägnar sig åt prokrastiner­ing har ofta stöki­ga skrivbord och oord­ning i sin dator. Det är till och med så att städ­ning är den mest efter­sat­ta uppgiften av dem alla, vilket tyvärr nog ock­så bidrar till att förvär­ra prob­lemet. Genom att det kao­tiskt run­tomkring sig min­skar vår för­må­ga att job­ba fokuser­at, vilket i sin tur gör att vi ham­nar efter i vårt arbete. Bät­tre struk­tur och mer ord­ning kan därmed göra susen för våra möj­ligheter att få uppgifter gjorda.

Lika vik­tigt är det även att föl­ja krop­pens inneboende dygn­srytm i vårt dagli­ga arbete. Tack vare en biol­o­gisk kloc­ka ser vår kropp till att reglera vår vak­en­het, något som gör oss pig­ga under dagtid, samt söm­ni­ga under kväll­stid. Det­ta påverkar i stor utsträck­n­ing vår presta­tions­för­må­ga, vilket bety­der att vi funger­ar opti­malt tidigt på dagen, men allt säm­re efter lunch. För de fles­ta män­niskor föl­jer det­ta nor­mala kon­torstider, vilket bety­der att vi job­bar som bäst under för­mid­da­gar­na. Det kan där­för finns en god anled­ning att för­läg­ga våra svåraste arbet­suppgifter tidigt på dagen, och läm­na mer ruti­nar­tade åta­gan­den till våra sena eftermiddagar.

Sist men inte minst kan det ock­så vara en god idé att ska­pa speciel­la platser helt tilläg­nade en viss typ av arbete. Med det­ta menas att lära sig förknip­pa en miljö med en speci­fik typ av uppgift, exem­pelvis att ägna sig åt mer vardagli­ga sak­er vid skrivbor­det, och att för­läg­ga kreati­va diskus­sion­er i ett avskilt rum eller inspirerande miljöer ute på stan. Därigenom min­skar du antalet dis­trak­tion­er run­tomkring dig och får lättare att fokusera på det som är mest angeläget, sam­tidigt som det under­lät­tar för dig att utföra rätt arbete på rätt plats.

- Alexan­der Rozen­tal, Leg. psykolog Psykologi­fab­riken

Alexan­der Rozen­tal är Leg. psykolog och föreläsare på Psykologi­fab­riken med ett spe­cial­in­tresse för prokrastiner­ing, moti­va­tion och beteen­de­förän­dring. Till vardags utbil­dar och coachar han per­son­er i att arbe­ta smartare och få sak­er och ting gjort med målet att få mer tid över till annat.

Alexan­der är en av 2013 års som­mar­blog­gare på Struk­tur­bloggen. I år har vi valt ut en hand­full per­son­er vi tyck­er har särskilt intres­san­ta tankar när det gäller struk­tur. Du hit­tar alla som­mar­blog­gares inlägg här

(Bilden i inlägget är häm­tad härifrån)

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.