Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 juli

En vardag i strukturens tecken


Datum: 2013-07-03 12:00

Istäl­let för ett regel­rätt blog­gin­lägg med tre tips om hur man kan bli mer struk­tur­erad tänk­te jag låta dig föl­ja med mig under en dag. Jag vill näm­li­gen själv läsa fler berät­telser om hur andras van­li­ga vardag ser ut.

Det ger mig ofta inspi­ra­tion och tips på hur struk­tur kan vara en naturlig del av en helt van­lig dag.

6:45 — Alarmet ringer. Jag tryck­er på snooze snabbt som attan. Efter att ha snoozat en stund så vak­nar jag sak­ta upp. Sträck­er efter tele­fo­nen som lig­ger på mitt tillfäl­li­ga nattduks­bord. Läs­er sms och kikar snabbt vädret innan jag hop­par in i duschen.

7:15 — Kokar någon form av gröt. Havre­gryn eller man­na­gryn ger alltid en bra start på dagen. Äter frukost lika långsamt som jag tidi­gare på mor­gon läm­nat sän­gen, där fort­farande min flick­vän Sofie lig­ger och sover. Drick­er aldrig kaffe på morgonen.

8:30 — Bil eller cykel till vårt kreatörskollek­tiv Stu­dio tio. Just nu cyk­lar jag allde­les för säl­lan, vilket inte alls är bra, efter­som det finns få sak­er som är så skönt som att cyk­la till jobbet.

9:00 — Säger hej till de andra frilansar­na som är på plats. Öpp­nar Things för att gå igenom vad jag ska göra idag. Kol­lar kalen­dern så att jag vet om jag har några möten på efter­mid­da­gen. Fort­sät­ter skri­va kod på gårda­gens projekt.

12:00 — Lunchtid. Van­ligtvis har jag med mig rester från gårda­gens mid­dag. Vi försök­er äta till­sam­mans på job­bet, så att vi hin­ner se varan­da en stund under dagen. Just nu har vi dessu­tom öpp­nat den sto­ra dör­ren i lunchrummet.

13:00 — Öpp­nar upp Spo­ti­fy. Slår på min och min kol­le­gas lista, och pro­gram­mer­ar eller des­ig­nar något i några timmar.

15:30 — Paus med prom­e­nad, fika eller något som bry­ter av job­bet en stund. Efter det brukar jag svara på dagens mail (tju­vkikar inte så ofta under dagen), samt plan­era mor­gonda­gen i Things.

18:00 — Åker och hand­lar mat, efter­som vårt kyl­skåp är super­litet. Lagar mat till­sam­mans med Sofie, och äter. Diskar. Städar.

19:00 — Oftast något även­tyr till­sam­mans med min kom­p­is Karin. Någon typ av trän­ing, road­trip eller bara lite gitarr-plinkande. Skönt att göra något offline”.

21:30 — Sof­fan till­sam­mans med Sofie. Tit­ta på någon tv-serie eller kanske en halv film. Pra­ta om hur dagen har var­it, läsa ikapp Twit­ter, Face­book och RSS-flödet.

23:00 — Lästid. E‑bok i mobilen eller fak­tiskt en hed­erlig super­tung-bok. Sen sömn.

- Vik­tor Bijlenga


Vik­tor Bijlen­ga job­bar som design­er och web­butveck­lare. Han ska­par mes­tadels webb­platser på job­bet. Vid sidan om så dri­ver han det ekol­o­giska t‑shirtmärket I’m With Friends. Han tror på att göra bra sak­er, till­sam­mans med bra män­niskor. Följ gär­na @viktorbijlenga på Instagram

Vik­tor är en av 2013 års som­mar­blog­gare på Struk­tur­bloggen. I år har vi valt ut en hand­full per­son­er vi tyck­er har särskilt intres­san­ta tankar när det gäller struk­tur. Du hit­tar alla som­mar­blog­gares inlägg här.