Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Premiär för Strukthur? - en frågespalt i videoform


Datum: 2013-02-19 15:10

Var­je vec­ka får jag mail från läsare, lyssnare och kun­der där de ber mig om något tips på hur de kan lösa ett struk­tur­prob­lem de råkat ut för. Ofta beskriv­er de sit­u­a­tion­er som jag kän­ner igen från andra. Visst är det synd om mitt svar bara kom­mer frågestäl­laren till del?

Ett avs­nitt i månaden

Där­för star­tar jag nu fråges­pal­ten Struk­thur?, vars förs­ta avs­nitt du ser här. En gång i månaden kom­mer det ett nytt avs­nitt och de när­maste månader­na kom­mer det bland annat att hand­la om hur vi ska hål­la koll på sådant vi vän­tar på från andra, hur vi kom­mer igång igen när struk­turen rasat och hur vi kan lösa pap­per­slo­gis­tiken när vi har två kontor.

Idag hand­lar det dock om vis­itko­rt vi får. Hur ska vi hantera dem på ett struk­tur­erat sätt? Håll till godo.


Vad är din fråga?

Har du en frå­ga till mig? Är det något struk­tur­prob­lem du brot­tas med? Hur kan jag hjäl­pa dig?

Maila mig eller skriv din frå­ga i en kom­men­tar nedan, så kan det hän­da att jag tar upp den i ett kom­mande avs­nitt av Strukthur?.

Välkom­men!

P S Varmt tack till Carl Tern­st­edt som fil­mat och klippt och till Anders Wall­ner som gjort grafiken.


Det här avs­nit­tet har några år på nack­en, som du ser. Numera finns det mängder av färs­ka avs­nitt där jag delar med mig av konkre­ta, kor­ta struk­tur­tips (och jag fyller på var­je vecka). 

Se fler vide­or med strukturtips.