Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 apr.

Podd: Klart! nr 586 - Lyft luren, men sen ...


Datum: 2022-04-11 08:45

Även om den huvud­sak­li­ga kom­mu­nika­tio­nen kol­le­gor emel­lan i ett visst pro­jekt el dyl sker tex­tledes i chatt eller mejl, är det ibland lättare att bara lyf­ta luren” och ta det per tele­fon. Då kan man snabbt förk­lara vad man menar, kol­le­gan kan stäl­la snab­ba frå­gor (och få svar på dem) och ni kan fat­ta ett snabbt beslut utan att ni behöver skri­va så myck­et fram och till­ba­ka till leda.

Men, om chatten/​mejlen ock­så funger­ar som en slags doku­men­ta­tion av vad ni gjort och sagt inom samar­betet, är det lätt att per telefon”-överenskommelser fly­ger under radarn och går en del av pro­jek­tmedlem­mar­na förbi.

Såvi­da ni inte und­viker det. Hur? Just det hand­lar det­ta 586:e avs­nitt av Klart! om. 

Har ni löst det här prob­lemet på ett annat sätt? Skriv till mig och berät­ta. Som du förstår sam­lar jag på tips som de här och jag vill ha ock­så ditt.

Klart! finns ock­så som veck­o­brev som du kan få till din mejl. Läs­er du hellre än lyssnar (eller både ock!), anmäl dig allde­les gratis till veckobrevet.